Greýpfrut — peýdaly miwe

12:12 27.12.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/6487/original-1658bce4e243ca.jpeg

Greýpfrut tropiki miwelere degişli bolup, onuň watany Barbados adasy hasaplanýar. Ol elmydama ýaşyl öwüsýän agaçda ýetişip, sowuk howany halamaýar. Miwe ýolunmanka daşky görnüşi boýunça üzüme çalym edýär. Şonuň üçin onuň ady grape («üzüm») we fruit («miwe») sözlerinden gelip çykýar. Alymlar miwäniň apelsin bilen pomelo miweleriniň birleşiginden gelip çykandygyny çaklaýarlar. Miwäniň 20-ä golaý görnüşi bolup, olar reňki we agramy boýunça tapawutlanýarlar.

Greýpfrut saglygyňy goramakda örän peýdaly hasaplanýar. Miwäniň 100 gramynda 42 kilokaloriýa, 0,8 gr belok, 0,1 gr ýaglar, 10,7 gr uglewodlar, 1,6 gr iýmit süýümi, 22 mg kalsiý, 9 mg magniý, 18 mg fosfor, 0,1 mg demir, 135 mg kaliý elementleri bar. Şeýle-de, onuň düzüminde köp mukdarda A we С witaminleri, süýüm, kaliý we pektin bar. Önüm artykmaç agrama garşy göreşmekde, teniň we gan damarlarynyň saglygyny goramakda peýdalydyr.

Greýpfrut limon ýaly turşy bolmasa hem, onuň düzümindäki askorbin kislotasy has köpdür, bu bolsa garrama proseslerine garşy netijeli göreşmekde peýdalydyr. Ol adam bedeniniň ähli öýjükleriniň garramagy bilen göreşýär we immuniteti güýçlendirýär. Şeýle-de, onuň gabygynda A, B1, D, P witamin toparlary, minerallar we mikroelementler saklanýar.

Miwäniň düzümindäki iň gymmatly madda naringin we ösümlik flawonoidi hasaplanýar. Bu maddalar miwäniň ajymtyk tagam berýän ak bölejiklerinde saklanýar. Bu biologiki taýdan işjeň madda aşgazan-içege ulgamynyň işini kadalaşdyrýar we «erbet» holesterini aýyrýar, gan damarlaryny arassalaýar we ýürek-damar töwekgelçiliginden halas edýär. Lukmanlar bu özboluşly miwäniň gündelik iýmitde ulanylmagynyň möhümdigini belleýärler. Greýpfrudy nahardan öň 20-30 minut öň iýmek maslahat berilýär.

Azat ATAJANOW,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

Other articles
16673091ee28c0.jpeg
Врач –диетолог назвал напитки, способные укрепить здоровье и продлить жизнь

Кофе, какао и чай – напитки, способные продлить жизнь человека – утверждает врач-диетолог Михаил Гинзбург.


166464dd50cf08.jpeg
Кардиолог Бокерия назвал ходьбу лучшим методом оздоровления

Регулярная ходьба поможет улучшить состояние здоровья, рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ Лео Бокерия.


16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.

1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.