Useful tips

«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär

14:16 09.05.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7431/original-1663c945c93a7d.jpeg

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.

Häzirki zaman saglygy goraýyş düzümlerinde tehnologik üpjünçiligi we owadan bezeg aýratynlygy diňe bir gözellige ymtylyş bolman, eýsem, olarda saglygyny dikeldýän hassalaryň we zähmet çekýän hünärmenleriň ruhy ýagdaýyna täsir etmek üçin gerek bolan zerurlykdyr. Şoňa görä-de, «bejeriş binagärligi» diýilýän ýörelge esasynda bina edilýän desgalar hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döretmegi maksat edinýär.

Bejeriş binagärligi ýörelgesi esasynda gurlan ilkinji iri saglygy goraýyş desgasy 1933-nji ýylda Finlýandiýanyň Turku şäherinde bina edilen Paýmio inçekesel sanatoriýasydyr. Bu ýerde çagalar üçin terbiýeçilik edarasy hereket edýär. Ozalky saglygy goraýyş desgasy tokaýlyk zolakda gurlup, arassa howa we Gün ýagtysy üçin açykdyr. Binanyň otaglarynda hem saglygyny dikeldýänler üçin mümkingadar oňaýly şertler döredilendir.

Ýaşyl zolaklaryň, özboluşly binagärlik bezegi we çözgütleri bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirýän saglygy goraýyş düzümleriniň hassalaryň özüni duýşuna oňaýly täsir edýändigini hünärmenler hem belleýär. Şoňa görä-de, häzirki döwürde dürli ýurtlarda ähli amatlyklar bilen üpjün edilip, saglygyny dikeldýänler üçin öý şertlerini ýada salýan saglygy goraýyş düzümleriniň meşhurlygy artýar.

Gaýgysyz ÇARYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň bedenterbiýe kafedrasynyň mugallymy.

Other useful tips
16673091ee28c0.jpeg
Врач –диетолог назвал напитки, способные укрепить здоровье и продлить жизнь

Кофе, какао и чай – напитки, способные продлить жизнь человека – утверждает врач-диетолог Михаил Гинзбург.


166464dd50cf08.jpeg
Кардиолог Бокерия назвал ходьбу лучшим методом оздоровления

Регулярная ходьба поможет улучшить состояние здоровья, рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ Лео Бокерия.


16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.

16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.


165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.