Gün şöhlesiniň zyýanly täsirinden nähili goranmaly?

00:37 14.07.2021 81

https://ussatnews.com/storage/posts/1539/original-160edeb8853f41.jpeg

Gün şöhlesiniň ýiti täsirinden goranmak üçin daş çykanyňyzda, kelläňize açyk reňkli başgap geýiň, saýawan göteriň, nah matadan giň biçüwli egin-eşikleri geýiň. Gysyp duran sintetik eşikleri geýmekden saklanyň. Göreçleri ýiti Gün şöhlesinden goramak üçin Günden goraýjy äýnekleri ulanyň.

Daşarda ýaş çaga bilen gezelenç etmek ýa-da ýöremek, ylgamak, tigir sürmek isleseňiz, ir sagat 6:00-dan 9:00-a çenli, agşam 19:00-dan soň meşgullanyp bilersiňiz.

Tomsuna aşa doýmakdan, ýagly, duzly, gowrulan we kakadylan iýmitlerden saklanyň. Iýmitiňiziň esasy bölegi gök önümler, miweler we süýt önümleri bolsun. Derman otlaryndan taýýarlanan çaýlary, dürli miwelerden taýýarlanan gaýnatmalary we gawun-garpyzy köpräk ulanyň.

Gyzgyn howadan gelip kondisioneriň öňünde durmaň, aşa sowuk suw içmäň. Gazly we spirtli içgileri içmekden saklanyň.

Ýiti gün şöhlesiniň täsiri netijesinde deriniň ýanmagy, wagtyndan öň ýygyrt atmagy deride howply täze döremeleriň emele gelmegine, öňden bar bolan ýürek-damar keselleriniň ýitileşmegine getirýär.

Tomusda Gün şöhlesiniň täsiri bilen deride tegmilleriň döremegine getirýän efir ýaglary goşulan kosmetiki serişdeleri, atyrlary peýdalanmakdan gaça duruň. Deriniň açyk ýerlerine Gün şöhlesinden goraýan kremleri ulanyň.

Howanyň çendenaşa gyzýan wagtynda Günüň aşagynda ýa-da kölegede uzak wagtlap durmaklyk netijesinde Gün urma duçar bolunýar.

Gün urmanyň ilkinji alamatlary deriniň gyzarmagy, güýçli deriň bölünip çykmagy, adamyň pulsunyň, dem alşynyň we ýürek urşunyň çaltlanmagy, kellagyry, ysgynsyzlyk, ýürek bulanma, gaýtarma hem-de uzak wagtlap Günüň täsirinden beden gyzgynynyň ýokarlanmagy ýaly alamatlar bilen ýüze çykýar.

Gün urma duçar bolana ilkinji kömegi bermeli. Gün urany, ilki bilen, salkyn ýere ýerleşdirmeli. «Tiz kömek» gullugyny çagyrmaly. Naşatyr spirtini ysgatmaly. Gyzyp duran egin-eşiklerini açyşdyrmaly. Aram sowuklykly suw bermeli, mümkin bolsa, suwa birazrak duz goşmaly. Kellesine, döşüne, goltuklarynyň aşagyna, gasyk töweregine sowuk suwa öllenen matany goýmaly we ýüzüni ýelpemeli.

Hormatly ildeşler! Gün şöhlesiniň ýiti döwründe zerurlyk bolmasa, daş çykmakdan saklanmak arkaly Gün urmanyň öňüni alyp bolýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Abadan BERDIÝEWA,

TSG we DSM-niň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň bölüm müdiri.

Другие статьи
160af4f237f764.jpeg
ПИФАГОР - О НАС Судьба наша заложена в дате рождения

Пифагор долго жил в племени дагонов... Знания, вынесенные им оттуда, и до сих пор удивляют нас. В таблицах Пифагора о людях сказано все, что они собой представляют. И так, каковы же мы по, системе Пифагора?


160676edfe72f4.jpeg
Görüş ýitiligine peýdaly maslahat

Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly.


16061ef45026ea.jpeg
Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar.


1606d6f43da453.jpeg
Smartfonlardaky oýunlar kiçijik çagalara we mekdep okuwçylaryna peýdaly bolup biler

Ýaş ene-atalar çagalara irki çagalyk döwründen planşetlerde we smartfonlarda oýun oýnamaga mümkinçilik berýärler, bu ýagdaý bu işde peýdany görmeýän uly nesillerde düşünmezligi emele getirýär. Ýöne bu mesele boýunça alada etmek hakykatda esassyz diýip, kliniki psiholog Artur Garaganow hasaplaýar.


16071c078c23e6.jpeg
Türkmen halky keçäni mukaddes öý goşy hasaplaýar

«El hünäri il gezer» diýlen nakyly döredip, türkmen halky milli senetkärleriň hyzmatyna ýokary baha beripdir. Adam eliniň döreden gözelligi özboluşly milli senetkärleriň sungatynda asyrlardan-asyrlara geçip, dowam edip gelýär. Şeýle senetleriň birem türkmen öýleriniň hemişelik düşegi bolan keçe.