Dünýäde iň uzyn köpri nirede ýerleşýärkä?

17:35 22.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3575/original-1628a2e24e5553.jpeg

Ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösmeginde awtomobil we demir ýollar bilen bilelikde köprüleriň çekilmegi hem uly ähmiýete eýedir. Dünýä ýurtlarynda iň uzyn köprüler awtomobillere görä demir ýol düzümleri üçin has ýygy gurulýar. Şeýle hem olaryň käbiriniň gurluşygyna bir kiçiräk şaheri gurmaga ýetjek maýa we gurluşyk serişdeleriniň sarp edilendigi hem gyzyklydyr.

Eýsem dünýäde iň uzyn köpri nirede ýerleşýärkä? Maglumatlar onuň Danýan-Kunşan köprüsidigini tassyklaýarlar. Ol Pekin — Şanhaý ýokary tizlikli demir ýolunyň ugrunda 164 müň 800 metre uzaýar. Onuň ýerleşýän çägi Pekin bilen Nankiniň aralgyna düşýär. Aýdylmagyna görä, bu täsin köpriniň gurluşygyna 8,5 milliard dollar sarp edilipdir. Jemi 500 müň tonna polatdan 2,5 million kub metr betondan bina bolan bu ägirt uly desgany 2008-nji ýyl bilen 2010-njy ýyl aralgynda gurup, 2011-nji ýylyň 30-njy iýunynda ulanmaga beripdirler.

Köpri özüniň uzynlygy boýunça Taýwanyň ýokary tizlikli demir ýolunyň bölegi bolan Çžanhua-Gaosýun köprüsinden (157 müň 317 metr), şeýle hem Týanszýan köprüsinden (113 müň 700 metr) has uludyr.

Köpriniň 9 kilometre golaý aralygy suwuň üstünden geýçär.

Agaberdi HOJAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.