Dünýäde iň uzyn köpri nirede ýerleşýärkä?

17:35 22.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3575/original-1628a2e24e5553.jpeg

Ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösmeginde awtomobil we demir ýollar bilen bilelikde köprüleriň çekilmegi hem uly ähmiýete eýedir. Dünýä ýurtlarynda iň uzyn köprüler awtomobillere görä demir ýol düzümleri üçin has ýygy gurulýar. Şeýle hem olaryň käbiriniň gurluşygyna bir kiçiräk şaheri gurmaga ýetjek maýa we gurluşyk serişdeleriniň sarp edilendigi hem gyzyklydyr.

Eýsem dünýäde iň uzyn köpri nirede ýerleşýärkä? Maglumatlar onuň Danýan-Kunşan köprüsidigini tassyklaýarlar. Ol Pekin — Şanhaý ýokary tizlikli demir ýolunyň ugrunda 164 müň 800 metre uzaýar. Onuň ýerleşýän çägi Pekin bilen Nankiniň aralgyna düşýär. Aýdylmagyna görä, bu täsin köpriniň gurluşygyna 8,5 milliard dollar sarp edilipdir. Jemi 500 müň tonna polatdan 2,5 million kub metr betondan bina bolan bu ägirt uly desgany 2008-nji ýyl bilen 2010-njy ýyl aralgynda gurup, 2011-nji ýylyň 30-njy iýunynda ulanmaga beripdirler.

Köpri özüniň uzynlygy boýunça Taýwanyň ýokary tizlikli demir ýolunyň bölegi bolan Çžanhua-Gaosýun köprüsinden (157 müň 317 metr), şeýle hem Týanszýan köprüsinden (113 müň 700 metr) has uludyr.

Köpriniň 9 kilometre golaý aralygy suwuň üstünden geýçär.

Agaberdi HOJAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.