Makalalar
165006a43efc76.jpeg
Gidrogeologlaryň guwandyryjy görkezijileri
12.09.23 - 18:40

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şygaryna beslenen ýylyň ilkinji bäş aýyny üstünlikli jemlemek bilen, geçen döwürde ýerasty suwlaryň geoekologik gözleg-barlag hem-de burawlaýyş işlerini alyp barmakda ýokary netijelere eýe boldular.


164f2b9dcb0acc.jpeg
«Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasy ilaty «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün edýär
02.09.23 - 09:28

Baýramaly şäheri welaýat boýunça ilaty «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde işleriň iň talabalaýyk guralan ýerleriniň biridir. Biz «Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasynda bolup, onuň başlygy Saparmuhammet ORAZBERDIÝEW bilen gürrüňdeş bolanymyzda:


164edee992f497.jpeg
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň hünär-tehniki okuw mekdebiniň uçurumlary kämil hünärmenler bolup ýetişdiler
29.08.23 - 18:11

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar.


164cb32a826234.jpeg
Ümzükleri ileri, maksatlary aýdyň
03.08.23 - 09:52

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň baýry kärhanalarynyň biri bolan «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň işçi-hünärmenleri etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.


164ca7722295d2.jpeg
Zawodlar toplumyndaky buýsançly ösüşler
02.08.23 - 20:32

Ýeriň jümmüşindäki nebit çig malynyň tassyklanan gorlarynyň on göterimine barabarynyň berkarar türkmen döwletiniň paýyna düşýändigi buýsançly hakykatdyr. Türkmen topragyna rowa görlen bu uly baýlygy halkymyzyň jana-jan bähbitlerine gönükdirmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar.


164b4d45b4097c.jpeg
«Türkmennebit» DK burawlaýjylarynyň buýsançly işleri
17.07.23 - 10:40

Türkmenistanyň ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa ornaşdyrmak işleriniň her birine «Türkmennebit» döwlet konserniniň buraw işleri müdirlikleriniň zähmet toparlary hem mynasyp goşant goşýarlar.


164aedc6e136d1.jpeg
Tebigy gaz eşret berýär
12.07.23 - 22:01

Biz ýakynda «Marygazüpjünçilik» müdirliginde bolup, onuň ýolbaşçylary bilen gürrüňdeş bolanymyzda, olar welaýatyň «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk ülşüni ilata hyzmat etmekde işleriň täze eýýamymyzyň talaplaryna laýyk, oňat guralýan ýeri hökmünde häsiýetlendirdiler.


164aa38386b9de.jpeg
Ussatlara üstünlik hemra
09.07.23 - 09:31

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanýan her bir aýy şanly wakalara, durmuş-ykdysady taýdan düýpli ösüşlere beslenýär. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň we ruhubelent hünärmenleri hem şanly ýyly ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak ugrunda maksada okgunly zähmet çekýärler.


1649cd751e9c3c.jpeg
Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
29.06.23 - 05:58

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň tebigy gazy ulanyjylaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar.


1649b4208cd0c3.jpeg
Siziň üçin duşuşyk Aýna Durdylyýewa
28.06.23 - 01:09

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bellenilýän baýramçylyklar, taryhy seneler mynasybetli paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda giňden ýaýbaňlandyrylýan sergileriň birinde ajaýyp milli lybaslary bilen halkymyzyň arasynda giňden adygan «Mähirli zenan» modalar öýüniň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Aýna DURDYLYÝEWA bilen söhbetdeş bolmak miýesser etdi. Tejribeli telekeçiniň beren gürrüňlerini «Nebit-gaz» gazetiniň okyjylary bilen paýlaşmagy makul bildik.


1649347ecc0059.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi
21.06.23 - 23:56

«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleriniň hünärmenleri uglewodorod çig mallaryna baý ýataklary senagat taýdan netijeli özleşdirmekde maksada okgunly işleri bitirmegiň hötdesinden gelýärler.


164903f288a9a2.jpeg
Gaz akdyryjylaryň gaýratly zähmeti
19.06.23 - 16:42

«Türkmengazakdyryş» birleşiginiň iň iri hem öňdebaryjy önümçilik düzümi bolan «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçy hünärmenleridir işçileri ýurdumyzyň Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň ilatynyň, şeýle hem olaryň çäklerindäki edara-kärhanalaryň tebigy gaz bilen üpjün edilmegi üçin ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly «mawy ýangyjyň» hemişe üznüksiz akdyrylmagyny üpjün edýärler.


1648a147996c9e.jpeg
Ruhubelent gazçylar
15.06.23 - 00:26

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Çöllük» önümçilik edarasynyň gazçylary şu ýylyň ilkinji çärýegini netijeli jemlediler.


1647d90efda13a.jpeg
Gazçylaryň şäheri özgerýär
05.06.23 - 12:38

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý-jemagat kontorasynyň işgärleri Mary welaýatynyň Şatlyk şäheriniň ilatynyň gündelik oňaýly ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edilmegi üçin maksatnamalaýyn işleri alyp barýarlar. Şäheriň ilatyny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, gyş paslynda ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamynyň kadaly işlemegini gazanmak, durmuş hajatlaryndan çykýan lagym suwlaryny suw arassalaýjy desgasyna akdyrmak we ony biologik usulda arassalamak, şäheriň abadançylygyny üpjün etmek kärhananyň zähmet adamlarynyň berjaý edýän işleriniň esasy bölegini düzýär.


1646e656ade378.jpeg
Öňdebaryjylaryň netijeli işleri
25.05.23 - 00:28

Bu burawlaýjylar toparynyň agzalarynyň atlary diňe bir «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda däl, eýsem, tutuş «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynda hem öňdebaryjylaryň hatarynda hormat bilen agzalýar. Munuň özi ýöne ýerden däldir. Biziň aşakdaky ýazgylarymyz hem bu öňdebaryjy toparyň agzalarynyň alyp barýan tutumly işleri, olaryň ýolbaşçysy, umumy işe mynasyp goşant goşýan adamlar hakynda bolar.