Makalalar
161a0d3d466edd.jpeg
Bagajaly baýlyk öndürijiler
26.11.21 - 16:51

Ymgyr Garagumuň bu sebitinde ýurt Garaşsyzlygynyň ýyllary içinde kuwwatly senagat düzümi peýda boldy. Türkmen topragynyň astyndan tebigy gaz gazylyp alynsa, Bagaja meýdançasynda ony gaýtadan işleýän häzirki zaman desgalary gurlup, işe girizildi.


16197ea0b496db.jpeg
Ýol-ulag düzümi
19.11.21 - 23:03

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi täzelenip, içerki gatnawlaryň we üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatynyň artmagyna giň mümkinçilikler açyldy.


16197d070600fb.jpeg
Özgertmeler zamany
19.11.21 - 21:27

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň oba hojalyk toplumy uly özgertmeleri başdan geçirýär. Iri maldarçylyk toplumlary, ýyladyşhanalar gurlup ulanylmaga berilýär.


161978a009d55e.jpeg
«Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleriniň maksada okgunly işleri
19.11.21 - 16:26

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleri barha golaýlaşýan baky Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk senesini we hünär baýramçylyklary bolan Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamaga şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler.


1619523b1acce4.jpeg
Ýurdumyzyň eksport kuwwatlyklary
17.11.21 - 20:45

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyz ägirt uly ykdysady ösüşlere eýe bolýar. Munuň düýp binýadynda ýurdumyzda senagat pudagyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek babatda durmuşa geçirilýän işler durýar.


161950ef360429.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»
17.11.21 - 19:17

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


1619411369df29.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri
17.11.21 - 01:14

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär.


16192b995dd1b4.jpeg
“Türkmentel — 2021” türkmen halkynyň maddy üpjünçiliginiň we abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir
16.11.21 - 00:48

Paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahatyna nygtalyşy ýaly, Türkmenistanyň maýa goýum babatda özüne çekijiligi onuň durmuş-ykdysady görkezijilerine halkara işewür toparlaryň berýän ýokary bahasy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan parasatly syýasatynyň netijesinde halkymyzyň durmuş-hal ýagdaýynyň ýokary derejelere çykarylmagy bilen şertlendirilendir.


1618fd1d8ec59d.jpeg
“Türkmentel — 2021” halkara maslahatyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagyny üns bilen diňlediler
13.11.21 - 19:55

Paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahatyna ýygnananlar, şeýle hem daşary ýurtly maslahata gatnaşyjylar teleköpri arkaly hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagyny üns bilen diňlediler.


1618fc64cc891f.jpeg
Paýtagtymyzda “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahaty geçirildi
13.11.21 - 19:06

Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bellenilýän, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçirilýän şu ýylda paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahaty ýokary derejede geçirildi.


1618d5396a98ae.jpeg
Ýurdumyzyň ykdysady, medeni babatlarda okgunly ösüşleri
11.11.21 - 22:32

Halkymyz mähriban Arkadagymyzyň saýasynda bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşaýar. Munuň düýp esasynda ýurdumyzyň ykdysady, medeni babatlarda okgunly ösüşleri durýar.


1618d4bea67506.jpeg
“Polaroid” kompaniýasy dünýädäki iň kiçi kamerany tanyşdyrdy
11.11.21 - 21:59

“Polaroid” kompaniýasy dünýäniň “Polaroid Go” diýlip atlandyrylýan iň kiçi kamerasyny tanyşdyrdy. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.


1618cbd0a8accc.jpeg
Uzynadada ýene bir guýy önüm berdi
11.11.21 - 11:49

Ýurdumyzyň uglewodorod serişdeleriniň goruny artdyrmak işine «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň işgärleri saldamly goşant goşýarlar. Golaýda baýlyk agtaryjylaryň Uzynada meýdançasynda burawlan gözleg-barlag guýusyndan çig malyň senagat akymy alyndy.


1618cb5773906d.jpeg
Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri: milli we halkara tejribesi
11.11.21 - 11:17

Gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden energiýa almagyň adaty işe öwrülip, ýola goýlanyndan bäri köp wagt geçmedik hem bolsa, ol eýýämden sarp edijileriň aglabasy üçin energiýa üpjünçiliginiň ileri tutýan çeşmesine öwrülip, ýokary depginler bilen meşhurlyga eýe bolýar.


1618bc5fba846a.jpeg
Elektron söwda hyzmatlara elýeterliligi üpjün edýär
10.11.21 - 18:15

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edilen Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, söwda we hyzmatlar ulgamynda işleýän hususy kompaniýalar alyjylaryň harytlara elýeterliligini ýeňilleşdirýän internet-söwdanyň möçberini artdyrýarlar, mobil goşundylary döredýärler.