Makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty
11.04.24 - 12:02

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna
19.03.24 - 23:05

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi
04.02.24 - 04:47

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)
03.01.24 - 15:58

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


164e315a27dde3.jpeg
«Gardaş galamlar» halkara žurnalynyň nobatdaky sanynda Oguljennet Bäşimowanyň şygyrlary çap edildi
21.08.23 - 12:43

Ýewraziýa ýazyjylar birleşiginiň 2023-nji ýylyň awgust aýynda çapdan çykan «Gardaş galamlar» («Kardeş kalemler») halkara žurnalynyň Däde Gorkut kitabynyň Bursa golýazmasyna bagyşlanan 200-nji sanynyň 18 – 20-nji sahypalarynda türkmen şahyry Oguljennet Bäşimowanyň «Men-ä oba gitjek» («Ben Köye gitmek istiyorum»), «Stambul ruhy» («Istanbul’un ruhu») atly goşgulary türk dilinde neşir edildi.


164d602fb31588.jpeg
Gözel Şagulyýewa Ata Watana beýik söýgi bilen
11.08.23 - 14:44

Meniň oçerkimiň gahrymany - Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi Gözel Şagulyýewa ýurdumyzda giňden tanalýan we uly hormata eýe bolan şahyr.


164998a656619d.jpeg
Ýewraziýa ýazyjylar birleşiginiň başlygy türki dünýäsine ajaýyp hyzmat baýragy bilen sylaglandy
26.06.23 - 17:53

TÜRKSOÝ-nyň döredilmeginiň şanly 30 ýyllyk toýunyň türki döwletlerde giňden dabaralandyrylýan günlerinde Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde geçirilen Türki dünýäsiniň inžinerler we arhitektorlar birleşiginiň umumy ýygnagynda türk ýazyjy, Ýewraziýa ýazyjylar birleşiginiň başlygy Ýakup Ömerogly Türk dünýäsine ajaýyp hyzmat baýragy bilen sylaglandy.


16497c6f7889d6.jpeg
Mahmal owazly bagşy Tawus Annamyradowa bilen söhbetdeşlik
25.06.23 - 09:47

Mähriban okyjylar, siziň üçin «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň halk saz gurallary toparynyň mahmal owazly bagşysy, 1996-njy ýylda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň, 2010-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi Tawus ANNAMYRADOWA bilen söhbetdeşlik taýýarlamagy makul bildik.


16496e6205a00e.jpeg
Türkiýeli professor Ahmet Buranyň «Sözi ganatlandyran şahyr – Magtymguly» atly täze kitaby çapdan çykdy
24.06.23 - 17:48

Ýaňy-ýakynda türkiýeli professor, filologiýa ylymlarynyň doktory Ahmet Buranyň «Sözi ganatlandyran şahyr – Magtymguly» atly täze kitaby çapdan çykdy.


1643645a399246.jpeg
Sungata örküni baglan Nurmuhammet Akmyradow
12.04.23 - 10:46

Aýdym-sazyň hoş owazy ynsan kalbyna ylham paýlaýar. Ýurdumyzda ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Ençeme ýyl bäri sungata örküni baglap, halkyň söýgüsine mynasyp bolanlaryň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň müdiri Nurmuhammet Akmyradowdyr. Onuň bilen bolan söhbetdeşligimizi okyjylarymyzyň dykgatyna ýetirmegi makul bildik.


16428847a4d1ee.jpeg
«AssA» – nebitçiler şäheriniň döredijilik topary
02.04.23 - 00:22

«AssA» topary türkmen nebitçileriniň paýtagty Balkanabat şäheriniň meşhur döredijilik toparlarynyň biri bolup, ol tans sungatynyň höwesjeň zehinli ýaşlaryny birleşdirýär. Toparyň baý mazmunly sahna gorunda dünýä halklarynyň tanslary bar.


1641b46fabe749.jpeg
Ýelpewaç şekilli agaç
22.03.23 - 23:20

Madagaskaryň kenarýakalaryny umman şemallaryndan goraýan Rawenala agaçlary syýahata we dynç almaga gelýän syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýän tebigy gözellikleriň biridir. Ol palma agajyna çalym edýär.


16405a9f1dd34f.jpeg
NESILLERIŇ BUÝSANJY SIZ PYRAGY
06.03.23 - 13:53

Gündogaryň görnükli şahyr – filosofy, türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň adyny, döredijiligini, edebiýatyny, pelsepesini öwrenmek hem-de dünýäde dabaralandyrmak ugrunda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan taryhy işleri Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýär. Ine 2024 – nji ýylda belleniljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ýurdumyzda hem-de dünýäde dabaraly ýagdaýda bellemek maksady bilen häzirki wagtdan başlap taýýarlyk görülýär.


163ed12c6e6e1f.jpeg
Hormat gazanan işgär
15.02.23 - 22:13

Biz ussatnews.com elektron gazetiniň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň dürli düzümlerinde zähmet çekýän hem-de kärdeşleriniň we jemgyýetiň hormatyna mynasyp bolan zähmetkeşler barada gürrüň bermegimizi dowam edýäris.


163be69bd45592.jpeg
Gülälek BABAKULOWANYŇ GURJAKLY DÜNÝÄSI
11.01.23 - 12:48

Biz dürli gurjaklary ýasap, milli lybaslar bilen bezemegi özüne kär edinen Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň ýolbaşçysy bolup zähmet çekýän Gülälek Babakulowa paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen sergide gabat geldik.