Makalalar
161df94876a071.jpeg
“Toyota” ultraykjam elektrokar öndürdi
13.01.22 - 07:35

Dünýäniň iň köp awtoulag satýan kompaniýalarynyň biri bolan “Toyota” elektroulaga bolan islegi ýokarlandyrmak maksady bilen “C’pod” atly ultraykjam batareýaly ulagy satuwa çykardy. Häzirki wagtda az sanlysy öndürilen ulagyň 2022-nji ýyldan başlap, müşderiler köpçüligine ýetirilmegi maksat edinilýär.


161df9308e22a7.jpeg
“Volkswagen Golf” iň köp satylan ulag boldy
12.01.22 - 23:56

Geçen ýyl Ýewropada iň köp satylan ulaglar barada maglumat ýaýradyldy. Sebit ýurtlarynda “Volkswagen Golf” modelinden 312 müň sanysy müşderilere ýetirildi.


161d5cade1dbe7.jpeg
Gyzyl ýa-da dag möjegi
05.01.22 - 21:44

Gyzyl ýa-da dag möjegi, gyzyl möjek urugynyň diri galan, hemmeler üçin mälim bolmadyk ýeke-täk görnüşidir. Bu ýyrtyjy, ýitip gitmek howpy abanýan görnüş hökmünde Halkara Gyzyl kitabyna girizilendir.


161d40f4ce1056.jpeg
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy türki dünýäde giňden baýram ediler
04.01.22 - 14:11

Hormatly Prezidentimiziň Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew bilen bolan duşuşygynda ulag we logistika, energetika, ekologiýa, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de beýleki ugurlar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.


161cc5168c6972.jpeg
Ýurdumyzda ekologiýa kanunçylygy kämilleşdirilýär
29.12.21 - 17:15

Berkararlyk döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, ilatyň ýaşaýşy üçin arassa, sagdyn we amatly gurşawy döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


161cbe1cdecd3d.jpeg
ILKINJI GAZETLER
29.12.21 - 09:19

Gazet-aýda azyndan bir gezek çap edilýän neşirdir. Gazetler biziň durmuşymyzda uly ähmite eýedir. Biz olar arkaly dünýä täzeliklerinden habarly bolýarys.Eýsem häzirki günlerde biziň gözýetimimizi giňeldýän gazetler haçan ýüze çykdyka?!


161c88c31bcab6.jpeg
AÝAZ BABAŇ SOWGADYNDA
26.12.21 - 20:37

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň halkymyzyň eşretli ýaşaýşyny kemala getirmekde siňdirýän yhlasyndan ugur alyp, halkymyz her bir baýramy ruhybelentligi bilen ýokary derejede toýlaýarl.


161c882e55ce58.jpeg
«Motorolla Edge S30» el telefonynyň aýratynlyklary
26.12.21 - 19:57

Hytaý Halk Respublikasynyň «Lenovo» kompaniýasynyň hataryna girýän «Motorola» öz täze «Motorola Edge S30» el telefony bilen tanyşdyrdy. Ol 21-nji dekabrda satuwa çykarylar. Bu barada «IThome» habar berýär.


161c87aa4300d0.jpeg
«Ýylyň iň owadan awtoulagy» saýlandy
26.12.21 - 19:22

«Audi e-tron GT» awtoulagy Germaniýada geçirilen «Altyn rul» baýraklarynda «Ýylyň iň owadan awtoulagy» kategoriýasynda birinji ýeri eýeledi.


161c5fe61707b1.jpeg
Burç
24.12.21 - 22:07

Burçuň adamyň iýmitinde uly ähmiýeti bar, iýmit hökmünde dürli görnüşde ulanylýar: naharlar, işdäaçarlar, marinad taýýarlanylýar, duza ýatyrylýar. Gök önümler duza ýatyrylanda, gaplananda, marinad edilende olara ajy burç garylýar. Adaty burçdan dürli gaplama önümleri taýýarlanylýar.


161c5f74ed516d.jpeg
Bars ýylynyň aýratynlyklary
24.12.21 - 21:37

Barsyň häsiýetiniň tapawutly aýratynlyklaryny aýdanymyzda, çaltlygy we töwekgelçiligi gowy görýär. Bars ýylynda doglanlar batyrgaý, hyjuwly bolýarlar, bäsleşmegi halaýarlar.


161c4d4cd4b4a4.jpeg
Dünýä ýurtlarynyň Täze ýyly
24.12.21 - 00:58

Gwineýada Täze ýylyň ilkinji güni köçelerde pilleri münüp geçmek däbe öwrülipdir. Adamlar şonda gadymy aýdymlary aýdyp, tans edýärler.


161c4d28428d62.jpeg
Täze ýylyň şatlygy
24.12.21 - 00:48

Her bir öýe, her bir töre bagt paýlap, eşretli günleri alyp gelen Täze ýyl Diýarymyzy täze öwüşgine besledi. Merjen şäherimiz Aşgabadyň edara-kärhanalarynyň, seýilgähleriniň, medeni-dynç alyş merkezleriniň, ýokary we orta okuw mekdepleriniň ýaşyl donly arçalarynyň dürli öwüşginleri Diýara görk berýär.


161c4cfc69df1a.jpeg
Ýyl düşümli bolsun!
24.12.21 - 00:36

Türkmenlerde maşgala baýramy hasaplanylýan bosagada duran täze ýyly garşylamak hem buýsançly pursatlaryň biridir.


161c4ac57dc600.jpeg
Halkyň Arkadagly zamanasy
23.12.21 - 22:05

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylan, ýetilen sepgitleň, gazanylan üstünlikleriň özi halkyň göwün guşyny al asmana göterdi.