Makalalar
16192b000bf262.png
Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek boýunça giň gerimli işler geçirýär
16.11.21 - 00:07

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we gös-göni gatnaşmagynda ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary görkezijiler sportuny ösdürmek boýunça giň gerimli işler geçirýär. Diňe Diýarymyzyň şäherlerinde däl-de, eýsem, obalarda hem dünýä ölçeglerine kybap gelýän köpugurly stadionlar we sport toplumlary, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri, sport zallary, futbol, basketbol, woleýbol we tennis meýdançalary guruldy.


161704d809e8c9.jpeg
Türkmen milli göreşiň taryhy
20.10.21 - 22:10

“Türkmen milli göreşiniň” gelip çykyşy we onuň ösüş taryhy hakynda bilýärdiňizmi? Türkmen milli göreşiniň döreýşi hakynda gürrüň edilende biz asyrlaryň jümmüşine gaýybana syýahat etmeli bolýarys. Çünki ähli milli göreşleriň başlangyjynyň adamzat jemgyýetiniň ilkinji basgançagy bolan ilkidurmuş gurluşygyna degişlidigini aýtmak bolar.


161128a5fe23ad.jpeg
Iň arzyly Olimpiada
10.08.21 - 19:17

Medallary, münberleri, ýeňişleri, utulyşlary, şatlyklary, ahmyrlary, garaşylan we garaşylmadyk netijeleri bilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary taryha siňdi.