Makalalar
16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»
19.04.24 - 01:32

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär
19.12.23 - 23:08

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


163f9fbe0b7058.jpeg
Siňdirilen yhlasyň miwesi
25.02.23 - 17:15

Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ugur alyp, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde hem talyp ýaşlary bedenterbiýä we sporta çekmek, olaryň sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, ata Watanymyzyň abraý-mertebesini täze belentliklere galdyrmaklary ugrunda netijeli işler amala aşyrylýar.


163b3358a74661.jpeg
Kompýuter syçanjygy
03.01.23 - 00:50

Käbir häzirki zaman enjamlary görüp, aňymyzda onuň nähili döredilendigi baradaky pikir peýda bolýar. Mysal üçin, özboluşly kompýuter syçanlygy. Ol bolmasa kompýuteri ulanyp bolmaýar diýen ýaly. Aslynda, komýuter syçanjygyny kim haçan döretdikä?


16314e429cd96c.jpeg
Sanly usul milli bilim ulgamynda
04.09.22 - 22:45

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzda ykdysadyýetde sanly dolandyryş ulgamyna geçmek ýokary depginlerde alnyp barylýar. Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy ykdysadyyetde amallaryň tizleşdirilmegine, maglumatlaryň tiz alşylmagyna we raýatlaryň gymmatly iş wagtlarynyň tygşytlanmagyna mümkinçilik berýär. Şol sanda, sanly bilim usullarynyň ornaşdyrylmagy milli bilim ulgamymyzyň dünýä derejeli ösüşlere ýetmegine giň ýol açýar.


162de4be15a4c3.jpeg
Çagalaryň “Gara altyna” gyzykly syýahatlary
25.07.22 - 12:53

Tomsuň yssy wagtyna garamazdan, çagalar dynç almagyň, şatlygyň we umyt-arzuwlaryň, täze duşuşyklaryň, täze açyşlaryň döwrüni başdan geçirýärler. Uly adamlaryň esasy aladasy çagalaryň dynç alyş möwsümini sagdyn we ýatdan çykmajak wakalara baý bolan pursatlara öwürmekden ybaratdyr.


162bcba376f8a9.jpeg
Dünýä dillerini öwrenmek zehinli ýaşlarymyzy kämil hünärmenler bolmaklaryna oňyn täsir edýär
30.06.22 - 01:46

Pähimdar ata-babalarymyz ylym-bilime, ýaşlaryň terbiýesine aýratyn üns beripdirler. Bu babatda ene dilini kämil bilmeklerini hem-de dil öwrenmeklerini, giň dünýägaraýyşly bolmaklaryny gazanypdyrlar.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY
29.03.22 - 22:45

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1622981c6cf5bf.jpeg
Aragatnaşygyň möhüm serişdesi
10.03.22 - 09:42

Dil bilmek ähli döwürlerde: adaty durmuşda hem, özara gatnaşyklarda hem möhüm serişde bolup hyzmat edipdir.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?
15.02.22 - 00:39

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


161b251fc6eda9.jpeg
Sanly ykdysadyýet dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň hataryna goşulmaga mümkinçilik berdi
09.12.21 - 23:59

Tehnologiýa taýdan ösen ýurtlaryň tejribesiniň görkezişi ýaly, sanly ykdysadyýet olary öňe ilerlemäge we dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň hataryna goşulmaga mümkinçilik berdi. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy kabul edildi.


16199ea25b7102.jpeg
Sowadyň we sowatlylygyň artykmaçlygy
21.11.21 - 11:41

Hormatly Prezidentimiziň “Paýhas çesmesi” kitabyndaky “Bilim bilen hikmet - altyndan gymmat», “Bilmeýän zadyňy kitapdan sora”, “Hünär-akar bulak, ylym -ýanar çyrag”, “Kitap okan magnydan dokdur” ýaly ata-babalarymyzdan biziň günlerimize çenli gelip ýeten bilim, ylym, kitap, hünär bilen bagly atalar sözleri we nakyllar taryhyň ähli döwürlerinde sowadyň we sowatlylygyň türkmen jemgyýetinde artykmaçlyga eýe bolandygyny görkezýär.


16197e1c15c50d.jpeg
Bilim ulgamyndaky ösüşler
19.11.21 - 22:41

Hormatly Prezidentimiziň bilim özgertmeleri ýurdumyzda ýokary ösüşleri gazanmagyň möhüm binýady bolup durýar.


161940ebdc414a.jpeg
Iňlis dilini öwrenmegiň esasy ýollary
17.11.21 - 01:04

Häzirki wagtda dünýä döwletleri bilen syýasy we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny barha işjeňleşdirýän ýurdumyzda ýaşlaryň daşary ýurt dillerini pugta özleşdirmegine hem uly üns berilýär. Ýaşlar bilen bir hatarda, dürli kärlerde zähmet çekýän ildeşlerimiziň arasynda dilleri öwrenmäge isleg bildirýänleriň sany gitdigiçe artýar.


1618d38e283784.jpeg
Ilkinji kitap çap edýän enjamy barada
11.11.21 - 20:38

Taryhda ilkinji kitap çap edýän enjamy biziň eýýamymyzyň 200-nji ýylynda hytaýlylar oýlap tapypdyr.