Makalalar
161b251fc6eda9.jpeg
Sanly ykdysadyýet dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň hataryna goşulmaga mümkinçilik berdi
09.12.21 - 23:59

Tehnologiýa taýdan ösen ýurtlaryň tejribesiniň görkezişi ýaly, sanly ykdysadyýet olary öňe ilerlemäge we dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň hataryna goşulmaga mümkinçilik berdi. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy kabul edildi.


16199ea25b7102.jpeg
Sowadyň we sowatlylygyň artykmaçlygy
21.11.21 - 11:41

Hormatly Prezidentimiziň “Paýhas çesmesi” kitabyndaky “Bilim bilen hikmet - altyndan gymmat», “Bilmeýän zadyňy kitapdan sora”, “Hünär-akar bulak, ylym -ýanar çyrag”, “Kitap okan magnydan dokdur” ýaly ata-babalarymyzdan biziň günlerimize çenli gelip ýeten bilim, ylym, kitap, hünär bilen bagly atalar sözleri we nakyllar taryhyň ähli döwürlerinde sowadyň we sowatlylygyň türkmen jemgyýetinde artykmaçlyga eýe bolandygyny görkezýär.


16197e1c15c50d.jpeg
Bilim ulgamyndaky ösüşler
19.11.21 - 22:41

Hormatly Prezidentimiziň bilim özgertmeleri ýurdumyzda ýokary ösüşleri gazanmagyň möhüm binýady bolup durýar.


161940ebdc414a.jpeg
Iňlis dilini öwrenmegiň esasy ýollary
17.11.21 - 01:04

Häzirki wagtda dünýä döwletleri bilen syýasy we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny barha işjeňleşdirýän ýurdumyzda ýaşlaryň daşary ýurt dillerini pugta özleşdirmegine hem uly üns berilýär. Ýaşlar bilen bir hatarda, dürli kärlerde zähmet çekýän ildeşlerimiziň arasynda dilleri öwrenmäge isleg bildirýänleriň sany gitdigiçe artýar.


1618d38e283784.jpeg
Ilkinji kitap çap edýän enjamy barada
11.11.21 - 20:38

Taryhda ilkinji kitap çap edýän enjamy biziň eýýamymyzyň 200-nji ýylynda hytaýlylar oýlap tapypdyr.


1618b8e40cb9cf.jpeg
Zehinli ýeňiji çaga
10.11.21 - 14:17

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda çagalar hem öz ýürek buýsançlaryny, kalbynyň joşgunyny, Gahryman Arkadagymyza çäksiz guwançlaryny ýurdumyzda geçirilýän dürli bäsleşiklerde goşgularyň, hekaýalaryň we makalalaryň üsti bilen beýan edýärler.


16182d802ef904.jpeg
Elektrodefolýatoryň şowly tejribesi
03.11.21 - 23:42

Türkmenleriň «Akyl akyldan sowaşyk» diýen pähimi bar. Bu gezek hem şeýle boldy. «Gara altyn» bilen iş salyşýan ussatlar, has takygy, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mugallymlary ekin meýdanynda ösdürilip ýetişdirilen bol pagta hasylyny ýygnamak üçin «ak altyn» ussatlaryna kömege baranlarynda, olar birnäçe meselelere aýratyn üns berdiler. Netijede, täze usullar we tehniki çözgütler döredi.


1615c6b5f4e764.jpeg
5-NJI OKTÝABR BÜTINDÜNÝÄ MUGALLYMLAR GÜNI
05.10.21 - 20:12

Salam mugallym! Gör nähili gulaga ýakymly eşidilýän sözler. Dünýäde iň hormatly käriň haýsydygy barada soralsa, elbetde “Mugallymçylyk” diýip jogap bererdim.


16155572803443.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk – bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
30.09.21 - 11:20

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda halkymyza peşgeş beren «Garaşsyzlyk – bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


16143a6408f210.jpeg
«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe himiýa senagatynda innowasion özgertmeler» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
17.09.21 - 01:17

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi mynasybetli sanly ulgam arkaly «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe himiýa senagatynda innowasion özgertmeler» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.


1613864110649c.jpeg
«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygy yglan edildi
08.09.21 - 12:19

Geçen aýyň 27-sine hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde üstümizdäki sentýabr aýyndan «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça biraýlygyň yglan edilýändigi habar berildi.