Makalalar
164eee6cee0052.jpeg
Baş baýlygyň goragynda
30.08.23 - 11:50

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň durmuş taýdan dolandyryş edarasyna degişli «Şatlyk» keselleriň öňüni alyş şypahanasy indi ençeme ýyllardan bäri il-halkymyza ýokary medeniýetli hyzmat edip, bagtyýar raýatlarymyzyň saglygynyň pugtalandyrylmagyna öz goşandyny goşýar.


1638c3bc139689.jpeg
ARY BALYNYŇ GELIP ÇYKYŞY
04.12.22 - 11:18

Taryhy maglumatlara görä, biziň eýýamymyzdan öňki VIII asyrda balarylar grekler tarapyndan eldekileşdirilipdir. Balarylaryň diňe bir balyny almak bilen çäklenmän, eýsem ary mumyny we ýelimini dermanlyk hökmünde hem ulanypdyrlar.


1634f8720f0171.jpeg
DÜNÝÄDÄKI IŇ ULY MIWE
19.10.22 - 10:12

Dünýädäki agaçda ösýän iň uly miwe bu- Jekfrutdyr. Jekfruty ilkinji gezek görenleriň hemmesi gaty geň galýarlar. Ol tutlar maşgala degişli. Miwesiniň uzynlygy 20-90 sm, diametri 20 sm miweleriniň agramy 35 kg deň.


1628d35005fdfa.jpeg
Tigir sürmek – sagdyn ömür sürmek
25.05.22 - 00:41

Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň başlangyjy esasynda, her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni halkara derejede bellenilip geçilýär. Bu ajaýyp sene mynasybetli, şeýle hem ýurdumyzda sportuň bu görnüşine berilýän aýratyn ünsüň subutnamasy hökmünde paýtagtymyzyň gözel künjeginde «Welosiped» binasy bina edildi.


161c5fe61707b1.jpeg
Burç
24.12.21 - 22:07

Burçuň adamyň iýmitinde uly ähmiýeti bar, iýmit hökmünde dürli görnüşde ulanylýar: naharlar, işdäaçarlar, marinad taýýarlanylýar, duza ýatyrylýar. Gök önümler duza ýatyrylanda, gaplananda, marinad edilende olara ajy burç garylýar. Adaty burçdan dürli gaplama önümleri taýýarlanylýar.


161c38b09b0577.jpeg
SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI
23.12.21 - 01:31

Ata Watanymyz özboluşly milli ýoly bilen ösüp-özgerýär we döredijiligiň, ösüşiň ýokary depgini bilen ynamly öňe barýar.


161bf78a52fdba.jpeg
Miwe suwuny almagyň taryhyndan
19.12.21 - 23:23

Miweleriň, ir-iýmişleriň suwuny almak we ony gündelik iýmit we dermanlyk maksatlar üçin ulanmak ir döwürlerden bilnipdir. Bu barada ilkinji ýazgylar gadymy grek çeşmelerinde duş gelýär.


161afa2c7e6e7a.jpeg
Ýurdumyzda amala aşyrýan sagdyn durmuş ýörelgeleri dünýä nusgalykdyr
07.12.21 - 23:07

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ilatyň saglygyny gorap saklamak, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak bilen bagly amala aşyrýan işleri dünýä nusgalykdyr.


161aba3f274fbc.jpeg
Adam beýnisiniň kuwwatyny we işjeňligini üýtgeden kofe
04.12.21 - 22:22

“Kofeniň tapylmagy teleskopyň ýa-da mikroskopyň oýlap tapylmagy ýaly möhümdi. Sebäbi kofe garaşylmadyk ýagdaýda köpeldi we adam beýnisiniň kuwwatyny we işjeňligini üýtgetdi”.


1619fcdb504975.jpeg
Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp kitaplary halkymyzyň saglygyny goramakda esasy gollanmalar bolup durýar
25.11.21 - 22:53

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek ugrunda beýik işler alnyp barylýar. Saglygy goraýyş edaralarynyň we hassahanalaryň, şypahanalaryň täze hem döwrebap binalary gurlup ulanylmaga berilýär.


1618d41684ddb6.jpeg
Ýapon alymlary saç dökülmegine garşy göreşmegiň täze usulyny tapdylar
11.11.21 - 21:14

Ýapon alymlary sütün öýjükleriniň kömegi bilen saç dökülmesine garşy göreşmegiň täze usulyny tapdylar. Bu barada health.sm.news habar berdi.


1616467f79caff.jpeg
Arnap tokaýjygy - keramatly ýer
11.10.21 - 21:36

Arnap tokaýjygy Köýten obasynda «Gündogar» syýahatçylyk merkeziniň ýakynynda ýerleşýär. Bu tokaýjyk arassa arnap agaçlaryndan emele gelen. Arnap ösümlikleri garatikenliler maşgalasyna degişli bolup, agaçlarynyň sany, ululygy we ýaşy boýunça Merkezi Aziýada ýeke-täk hasaplanylýar.


1600c2d8157505.jpeg
Buýan — ýiti ýokanç kesellerden goranmakda netijeli serişde
23.01.21 - 19:06

Ýakynda Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary koronawirusy ýok edýän derman serişdesini taýýarladylar. Onuň düzüminde buýan köküniň ekstraktynyň bardygy bellenildi. Buýan ynsan saglygy üçin taýsyz melhem. Ylmy çeşmeleriň habar bermegine görä, buýan kökünde glisirin, flawonoidler, steroidler, efir ýagy, C witamini, şeýle hem krahmal saklanýar. Glisiriniň mukdary 6%-e golaýlaýar. Onuň süýjüligi şekeriňkiden 40 esse ýokarydyr.


1600c248caa014.jpeg
Çagalarda sowuklama ýa-da ýiti respirator wirus ýokançlaryň öňüniň alnyşynyň usullary
23.01.21 - 18:28

Çagalarda sowuklama we üsgülewük ýygy duş gelýär. Sowuklamany, köplenç, wiruslar we bakteriýalar döredýär. Sowuklama keselleri wiruslar tarapyndan döredilende, olara ýiti respirator wirus ýokançlary diýilýär (ÝRWÝ), olar dem alyş ýollarynyň dürli böleklerinde: burunda, bogazda, kekirdekde, traheýada, bronhlarda we öýkende sowuklamany döredip bilýärler.


15f9add08464aa.jpeg
Arçmanyň suwy — derde derman
29.10.20 - 20:17

Arçman şypahanasyndaky çeşme suwunyň kesel bejerijilik täsirini ylmy taýdan öwrenmek geçen asyryň başlaryndan (1910-njy ýyl) ugur alýar. Şondan bäş ýyl çemesi wagt geçenden soň, saglygyny dikeltmek maksady bilen adamlar bu ýere gelip ugraýar.