Makalalar
1646bd03d4f6a4.jpeg
Ýurdumyzyň ekologiýa syýasaty
23.05.23 - 01:27

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň ekologiýany we daşky gurşawy goramak babatda alyp barýan işleri täze ösüş tapgyrlaryna aýak basýar.


163fee6c8d0dbc.jpeg
Sanly ulgam-döwrebap ösüş
01.03.23 - 10:46

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda sanly intellektual tehnologiýalary onaşdyrmakda uly işler amala aşyrylýar. Çünki häzirki wagtda ýurdumyzda döwlet hyzmatlarynyň sanly ulgama geçilmegi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär


162bb82b402f2f.jpeg
Ösüşlerimiz siziň bilen, Arkadag!
29.06.22 - 03:37

Watan mukaddesligi hakda gürrüň edilende, her birimiziň kalbymyzy egsilmez buýsanç duýgusy gurşap alýar. Biz asuda, parahat ýurtda ýaşaýarys. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň bagtyýar şu güni Gahryman Arkadagymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.


162b58c86b6503.jpeg
Täze eýýamyň gadamlary
24.06.22 - 15:05

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhynda Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, halkymyzyň öňünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» durmuşa geçirmek bilen bagly belent wezipeler durýar.


1625468a6dcdd5.jpeg
Arkadagly zamanama guwanyp
11.04.22 - 22:43

Ýurdumyzda kada öwrülen asylly däp boýunça üstümizdäki ýylyň şygarynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi her bir ildeşimiziň göwnüni joşduryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Islendik kärde zähmet çekýän raýatlarymyz bu ajaýyp şygarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň geljekki ösüşleri üçin özüniň goşmaly mynasyp goşandyny görýär.


161b4f8b493c48.jpeg
Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahaty möhüm ähmiýete eýe bolar
12.12.21 - 00:15

Geljek ýylyň aprel aýynda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmegi maksat edinýär.


161b4f0f061e6c.jpeg
Bitaraplyk ýörelgämiz
11.12.21 - 23:41

Hemişelik Bitaraplygymyzyň ajaýyp miweleri barada gürrüň edileninde, onuň halkymyza beren bagtyýarlygy bilen bir wagtda dünýä ýurtlarynyň durmuşynda eýelän wajyp omy barada söhbet açmak ýakymlydyr.


161af8576509bc.jpeg
Ygtybarly binýat
07.12.21 - 21:01

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar.


161aba7f70a21c.jpeg
Bitaraplyk şuglasy
04.12.21 - 22:40

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagy bilen täze döwür başlandy. BMG-niň Baş Assambleýasy her ýylyň 12-nji dekabryny «Halkara Bitaraplyk güni» diýip yglan etmek hakyndaky Kararnama kabul etdi.


161839abd41c6f.png
Gümrük Gullugynyň kämil binýady
04.11.21 - 13:33

Her ýylyň 4-nji noýabrynda Ata Watanymyzyň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk durýan, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da ýokarlandyrmakda özleriniň saldamly goşandyny goşýan Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň işgärleriniň güni bellenilip geçilýär.


1614d585dc2a44.jpeg
Ýurdumyz ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe barýar
24.09.21 - 09:47

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe barýar.


1613e26b4518cc.jpeg
GARAŞSYZLYK— ARKADAGLY WATANYMYZYŇ GANATY
12.09.21 - 21:11

1991-nji ýylyň sahawatly altyn güýzi türkmen halkyna GARAŞSYZLYK atly uly bagty peşgeş berdi. Ýurt Garaşsyzlygy gazanylandan soň, ähli ulgamlarda ösüşler ýyldyrym çaltlygynda öňe ilerledi.


1611f39285e91c.jpeg
Garaşsyzlyk — halkymyzyň milli buýsanjy
20.08.21 - 10:10

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlygynda «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgä esaslanyp, ýurdumyzyň ösüş aýratynlygy we döwletimiziň ileri tutýan wezipeleriniň ählisi jemgyýetçilik ösüşiniň ýeke-täk maksadyna, ýagny adam hakyndaky alada gönükdirilýär.


15ffd6b4b0d1d4.jpeg
Täze Maksatnama – aýdyň wezipeler
12.01.21 - 14:26

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli we çuňňur oýlanyşykly syýasatynyň netijesinde, diwersifikasiýa ýoly bilen gülläp ösýän Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar.


15fc1d744b8ac5.jpeg
Türkmenistanyñ hemişelik Bitaraplygy durnukly ösüşiñ ygtybarly ýoly
28.11.20 - 09:51

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna şanly sahypa bolup ýazyldy. Dünýä bileleşiginiň belent münberinden Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky rezolýusiýa äleme jar edildi.