Habarlar
1660d7c2eb9260.jpeg
Balkan welaýatynda ders bäsleşigi geçirildi
03.04.24 - 20:56

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölümi, Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi, «Türkmennebit» DK-nyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi we Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi bilen bilelikde talyp ýaşlaryň arasynda yglan eden ders bäsleşigi tamamlandy.


16603df5287f13.jpeg
Arkadag şäherinde mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika dersi boýunça halkara olimpiada badalga aldy
27.03.24 - 13:56

26-nji martda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlyk etmeginde mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika dersi boýunça halkara olimpiada badalga aldy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16604f6d7af959.jpeg
USAID-iň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň Marydaky ikinji tapgyryna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigi başlandy
26.03.24 - 18:06

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň Marydaky ikinji tapgyryna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň yglan edýär.


1660039369fede.jpeg
2024-2025-nji okuw ýylynda birinji synp okuwçylaryna kompýuterler sowgat beriler
24.03.24 - 19:31

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda birinji synpa kabul edilmegine garaşylýan 155 müň 641 okuwçyny kompýuterler bilen üpjün etmek meýilleşdirilýär.


165c1309db12f9.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU-da aprel aýynda halkara derejeli çäreler geçiriler
06.02.24 - 00:01

Aprel aýynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde halkara derejeli çäreleriň birnäçesi geçiriler. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda habar berildi.


165b9d8466d42e.jpeg
USAID-iň YDA taslamasy Maryda “TechYouth Bootcamp” maksatnamasynyň çäklerinde IT ugurlary boýunça ýaş hünärmenleri taýýarlady
31.01.24 - 10:03

Şu ýylyň ýanwar aýynda USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde “TechYouth Bootcamp” maksatnamasynyň Marydaky tapgyryny üstünlikli tamamlady. Alty aýlyk maksatnamanyň çäklerinde gatnaşyjylaryň 33-si şu ugurlaryň biri boýunça hünar aldylar: “IT ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek we dolandyrmak” we “Grafiki dizaýny”.


16566f4f9066be.webp
Okuwçy gyzlaryň arasynda “Gül tahýam” atly bäsleşik geçirildi
29.11.23 - 13:23

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrap Geňeşi hem-de etrap bilim bölümi bilen bilelikde gurnamagynda Ýolöten etrabynyň çagalar ýetginjekler döredijilik öýünde etrabyň orta mekdeplerinde okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda “Gül tahýam” ady bilen bäsleşik geçirildi.


16540ead4967c0.jpeg
HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkezinde suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjy alyndy
31.10.23 - 16:53

Türkmenistanyň alymlary ilkinji bolup suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjyny aldylar. Bu barada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wodorod energetikasy merkeziniň direktory Hakberdi Hoşdurdyýew 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçen «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2023» Halkara maslahatynda eden çykyşynda belledi.


1651fe9d5459ba.jpeg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar
04.10.23 - 15:47

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


164c7d0a5e1cec.jpeg
1-nji awgustdan ýurdumyzyň welaýatlarynda, etraplarynda, paýtagtymyzda we Arkadag şäherinde mekdep harytlarynyň söwdasy guralar
31.07.23 - 20:17

Şu ýylyň 1-nji awgustyndan 5-nji sentýabryna çenli ýurdumyzyň welaýatlarynda, etraplarynda, paýtagtymyzda we Arkadag şäherinde mekdep harytlarynyň söwdasy guralar.


164b49ce347176.jpeg
Talyplar önümçilik tejribesini özleşdirýärler
16.07.23 - 09:42

Ajaýyp döwrümizde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde ýaş nesliň döwrebap hünär öwrenmegi, kämil bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Talyplar owadan, dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň iň soňky gazananlaryny özünde jemleýän tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan binada bilim alýarlar.


164b0ef72c0b96.jpeg
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi
14.07.23 - 11:47

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde uçurymlara diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164b0ec6cc4f96.jpeg
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi
14.07.23 - 11:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164ad339106ef5.jpeg
Türki döwletleriň ýaş ýazyjy-şahyrlary onlaýn okuwynyň birinji tapgyryny tamamladylar
11.07.23 - 15:48

Türki döwletleriň ýaş ýazyjy-şahyrlary Ýewraziýa ýazyjylar birleşigi we TÜRKSOÝ guramasy tarapyndan gurnalan türkçe onlaýn okuwyň birinji tapgyryny tamamladylar.


1648e8cbb0081a.jpeg
USAID-iň YDA taslamasynyň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy Mary welaýatynda amala aşyrylyp başlanýar
18.06.23 - 09:48

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde guraýan «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy boýunça okuw kurslarynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň 15-nji “A” jaýynda ýerleşýän okuw binasynda geçirilýändigini we oňa gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň başlanýandygy barada habar berýär.