Habarlar
164c7d0a5e1cec.jpeg
1-nji awgustdan ýurdumyzyň welaýatlarynda, etraplarynda, paýtagtymyzda we Arkadag şäherinde mekdep harytlarynyň söwdasy guralar
31.07.23 - 20:17

Şu ýylyň 1-nji awgustyndan 5-nji sentýabryna çenli ýurdumyzyň welaýatlarynda, etraplarynda, paýtagtymyzda we Arkadag şäherinde mekdep harytlarynyň söwdasy guralar.


164b49ce347176.jpeg
Talyplar önümçilik tejribesini özleşdirýärler
16.07.23 - 09:42

Ajaýyp döwrümizde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde ýaş nesliň döwrebap hünär öwrenmegi, kämil bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Talyplar owadan, dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň iň soňky gazananlaryny özünde jemleýän tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan binada bilim alýarlar.


164b0ef72c0b96.jpeg
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi
14.07.23 - 11:47

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde uçurymlara diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164b0ec6cc4f96.jpeg
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi
14.07.23 - 11:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.


164ad339106ef5.jpeg
Türki döwletleriň ýaş ýazyjy-şahyrlary onlaýn okuwynyň birinji tapgyryny tamamladylar
11.07.23 - 15:48

Türki döwletleriň ýaş ýazyjy-şahyrlary Ýewraziýa ýazyjylar birleşigi we TÜRKSOÝ guramasy tarapyndan gurnalan türkçe onlaýn okuwyň birinji tapgyryny tamamladylar.


1648e8cbb0081a.jpeg
USAID-iň YDA taslamasynyň «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy Mary welaýatynda amala aşyrylyp başlanýar
18.06.23 - 09:48

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy “Akylly hyzmat” hojalyk jemgyýetiniň okuw merkezi bilen bilelikde guraýan «TechYouth Bootcamp» maksatnamasy boýunça okuw kurslarynyň Mary şäheriniň Aga Hanjaýew köçesiniň 15-nji “A” jaýynda ýerleşýän okuw binasynda geçirilýändigini we oňa gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşiginiň başlanýandygy barada habar berýär.


164875c891bf9f.jpeg
«Nebitgaz pudagyny ösdürmekde ylmyň we bilimiň ileri tutulýan ugurlary»
12.06.23 - 22:57

Şeýle at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Ylymlar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa «Türkmengaz» DK-nyň, «Türkmengeologiýa» DK-nyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň, Tehnologiýalar merkeziniň alymlary, hünärmenleri, şeýle-de Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.


16481913790ba2.jpeg
Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Ylymlar gününiň öň ýanynda maslahat geçirildi
08.06.23 - 13:28

Ýurdumyzda 12-nji iýunda giňden bellenilýän Ylymlar gününiň öňüsyrasynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Halkara nebitgaz pudagynda türkmen ylmynyň orny» atly tema boýunça maslahat geçirildi.


16441928986540.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde informatika boýunça birinji halkara olimpiada geçirildi
21.04.23 - 00:29

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde türkmen we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda informatika dersi boýunça I halkara açyk internet olimpiadasy geçirildi.


16432c6a379182.jpeg
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň üstünlikleri
09.04.23 - 19:07

Ýurdumyzda ýaşlara öwrenmäge, öz döredijilikli işleri bilen diňe bir öz ýurdumyzyň çäginde däl-de, eýsem, internet üsti bilen daşary ýurt bäsleşiklere gatnaşmaga giň mümkinçilikleri açyp berilýär. Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza atalyk aladalary üçin köp sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Biz hem öz gezegimizde bize bildirilýän uly ynamy ödäp, öz saýlap alan hünärimiziň eýesi boljakdygymyza ynandyrýarys.


16425968abdf00.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy
30.03.23 - 19:02

Birleşen Milletler Guramasynyň senagaty ösdürmek guramasynyň (UNIDO) Aşgabatdaky Ozon wekilhanasynyň hem-de Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hemaýatkärliginde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň Sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy.


16423095a9894b.jpeg
Nebitgaz kompaniýasynyň we pudaklaýyn ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň duşuşygy geçirildi
28.03.23 - 20:35

Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Ý.Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň wekilleriniň bu ugurdan ýöriteleşen halkara kompaniýalary we ýokary okuw mekdepleri bilen iş duşuşygy geçirildi.


16374773adfb6c.jpeg
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde nebitgazçy işçi-hünärmenler täze tehnologiýalary özleşdirýärler
16.11.22 - 10:38

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda, şol sanda nebitgaz ulgamynda-da önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp, onuň döwrebaplaşdyrylýan döwründe täze tehnologiýalardan, sanly ulgamdan kämil derejede baş çykarýan işçi-hünärmenleri taýýarlamaklygy möhüm wezipeleriň biri hökmünde öňde goýýar.


16356e215cd1b6.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy “Sungat we çeperçilik bilimi” atly Halkara ylmy maslahatyna gatnaşdy
24.10.22 - 15:55

2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim Ministrliginiň “Kazan Federal uniwersitetiniň” “Filologiýa we medeniýetleriň aragatnaşyklary institutynyň” gurnamagynda “Sungat we çeperçilik medeniýetleriň aragatnaşyk kontekstinde” atly XI Halkara ylmy-praktiki konferensiýasy internet ulgamy arkaly onlaýn görnüşinde geçirildi.


1635294aadb49a.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýaş alymlary talyplaryň Halkara ylmy maslahatynda çykyş etdiler
21.10.22 - 15:50

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-20-i aralygy Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň sazşynaslyk fakultetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet Ministrliginiň Tatarstan Htçge,kbrfçsysň N.I.Žiganow adyndaky Kazan konserwatoriýasynyň gurnamagynda “Ýaş alymlaryň ylmy gözleglerinde saz folklory” («Музыкальный фольклор в исследованиях молодых ученых») atly Talyplaryň halkara ylmy-praktiki konferensiýasyna internet ulgamy arkaly onlaýn maslahatyna gatnaşdylar.