Habarlar
16374773adfb6c.jpeg
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde nebitgazçy işçi-hünärmenler täze tehnologiýalary özleşdirýärler
16.11.22 - 10:38

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda, şol sanda nebitgaz ulgamynda-da önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp, onuň döwrebaplaşdyrylýan döwründe täze tehnologiýalardan, sanly ulgamdan kämil derejede baş çykarýan işçi-hünärmenleri taýýarlamaklygy möhüm wezipeleriň biri hökmünde öňde goýýar.


16356e215cd1b6.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy “Sungat we çeperçilik bilimi” atly Halkara ylmy maslahatyna gatnaşdy
24.10.22 - 15:55

2022-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Ylym we Ýokary bilim Ministrliginiň “Kazan Federal uniwersitetiniň” “Filologiýa we medeniýetleriň aragatnaşyklary institutynyň” gurnamagynda “Sungat we çeperçilik medeniýetleriň aragatnaşyk kontekstinde” atly XI Halkara ylmy-praktiki konferensiýasy internet ulgamy arkaly onlaýn görnüşinde geçirildi.


1635294aadb49a.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýaş alymlary talyplaryň Halkara ylmy maslahatynda çykyş etdiler
21.10.22 - 15:50

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-20-i aralygy Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň sazşynaslyk fakultetiniň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet Ministrliginiň Tatarstan Htçge,kbrfçsysň N.I.Žiganow adyndaky Kazan konserwatoriýasynyň gurnamagynda “Ýaş alymlaryň ylmy gözleglerinde saz folklory” («Музыкальный фольклор в исследованиях молодых ученых») atly Talyplaryň halkara ylmy-praktiki konferensiýasyna internet ulgamy arkaly onlaýn maslahatyna gatnaşdylar.


1634daa1dd62cc.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara Nebit we gaz uniwersiteti THE Impact Rankings-2022 dünýä reýtingine girdi
18.10.22 - 00:16

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti ilkinji gezek dünýäniň abraýly «THE Impact Rankings — 2022» reýting sanawyna girdi.


16311cf686d809.jpeg
Talyplar önümçilik tejribeliginde boldular
02.09.22 - 14:39

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary döwletimiziň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçdiler. Önümçilik tejribelikleriniň ýangyç-energetika ulgamynyň ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap kärhanalarynda geçirilmegi olaryň nazaryýetde öwrenenlerini önümçilikde pugta özleşdirmeklerine ýardam berýär.


163116c55d544a.jpeg
Ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden bellenildi
02.09.22 - 07:37

1-nji sentýabrda Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde täze — 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny buşlaýan ilkinji jaň ýaňlandy.


1630c749a1d896.jpeg
Türkmenistanyň çagalar sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi tamamlandy
29.08.22 - 13:11

Tomus paslynyň, diýmek ähli babatda çagalar üçin ajaýyp bolan mekdep dynç alyş günleriniň tamamlanmagyna kän wagt galmady.


162ed59438bf05.jpeg
Aşgabatda, welaýat merkezlerinde we obalarda 3-nji awgustda mekdep bazarlary açyldy
05.08.22 - 22:54

Paýtagtymyzda, welaýat merkezlerinde we obalarda 3-nji awgustda mekdep bazarlary açyldy, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. Olary Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi gurady.


162b032aebb6a9.jpeg
Lebap welaýatynda täze okuw ýylynda umumybilim berýän mekdepleriň 1-nji synpyna körpeleriň 31 müň 698-si kabul ediler
20.06.22 - 13:41

Lebap welaýatynda täze 2022–2023-nji okuw ýylynda umumybilim berýän mekdepleriň 1-nji synpyna körpeleriň 31 müň 698-si kabul ediler, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


162a78651a1ea6.jpeg
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlendi
13.06.22 - 23:47

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda


1626a99aa53625.jpeg
Türkmenistanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda Wodorod energetikasy merkezi işläp başlady
28.04.22 - 18:42

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda açylan Wodorod energetikasy merkezi öz işine başlady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.


16256bc488fcb5.jpeg
Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurular
13.04.22 - 17:04

Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurular.


1618438d747b35.png
Koreýa Respublikasy Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi
05.11.21 - 00:47

Koreýa Respublikasynyň Ylym we maglumat tehnologiýalary ministrligi ýokary tizlikli internet ulgamyny gurnamak üçin döwrebap aragatnaşyk enjamlary, kompýuter serişdeleri, zerur serwerler, tor we programma önümleri bilen üpjün edilen Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi.


16173b38042339.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet bilim edaralary hakyndaky Düzgünnamalary tassyklady
23.10.21 - 12:02

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet bilim edaralary hakyndaky Düzgünnamalary tassyklady.


16172f0074b32e.jpeg
Türkmen talyplary üçin bäş ders boýunça onlaýn görnüşde olimpiadalar geçiriler
22.10.21 - 22:08

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin birbada bäş ders boýunça olimpiadalary guraýar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.