Foto we wideo
16549060669a9c.jpeg
Şu gün zehinli şahyr, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi Baýramsoltan Gurbanowa 50 ýaş ýubileýini belleýär
06.11.23 - 20:28

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik toparlary zehinli şahyry, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisini Baýramsoltan Gurbanowany 50 ýaş ýubileýi bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, maşgala bagtyny, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk, şadyýan, owadan bolup galmagyny, döredijilikde we işde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16540d89db66c5.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
31.10.23 - 15:36

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


1650cb066c23d6.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlaýar
22.09.23 - 02:06

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar, Arkadagly Serdaryň saglygyny, maşgala bagtyny, uzak ömri, Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda gije-gündiz alyp barýan ýadawsyz işlerinde üstünlik arzuw edýär.


164d9d1641e172.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
14.08.23 - 12:01

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


164d645d6cb716.jpeg
Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär
11.08.23 - 19:29

Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa doglan gününi belleýär


164c79c0688ae3.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
31.07.23 - 16:33

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty


16444284a52731.jpeg
"Biznes reklama" gazetiniň döredijilik topary 25 ýyllyk ýubileýini belledi
22.04.23 - 23:32

"Biznes reklama" gazetiniň döredijilik topary 25 ýyllyk ýubileýini belledi


163b7fc18a604a.jpeg
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»
06.01.23 - 15:45

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.


163b5a8deece35.webp
Şu gün zehinli aýdymçy Bäşim Sapardurdyýew doglan gününi belleýär
04.01.23 - 21:27

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary ýurdumyzda giňden tanalýan zehinli aýdymçy Bäşim Sapardurdyýewy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Oňa jan saglyk, uzak ömür, bagt, durmuşda hemişe şeýle göwnaçyk bolmagyny, döredijilikde täze üstünlikleri arzuw edýär.


163abf08418442.jpeg
Ýurdumyzda Täze ýyla bagyşlanyp geçirilýän dabaralar uly ruhybelentlige beslenýär
28.12.22 - 12:30

Ýurdumyzda Täze ýyla bagyşlanyp geçirilýän dabaralar uly ruhybelentlige beslenýär.


1635a3dc91a437.jpeg
Türkmen paýtagtynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» Halkara sergisi açyldy
27.10.22 - 13:14

Türkmen paýtagtynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2022» Halkara sergisi açyldy


1634bc66520374.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty
16.10.22 - 13:52

Ussatnews.com elektron gazetiniň garaýşy boýunça hepdäniň iň gowy suraty.


16347ae0fd8364.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda dokuz aýyň jemlerine garaldy
13.10.22 - 11:19

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1632c6b5604462.jpeg
Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlaýar
22.09.22 - 08:04

Ussatnews.com elektron gazetiniň döredijilik topary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar, Arkadagly Serdaryň saglygyny, maşgala bagtyny, uzak ömri we jogapkär döwlet işinde täze üstünlikleri arzuw edýär.


16322d215ea44f.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi
15.09.22 - 12:19

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-ermeni toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi.