Habarlar
16077d7ff6e056.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary we komitetleriň ýolbaşçylary saýlandy
15.04.21 - 11:07

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary hakynda


16077c599ebe9a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna saýlanyldy
15.04.21 - 09:48

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:


16077b030846a6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
15.04.21 - 08:17

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny bellemek hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:


16075099239f85.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
13.04.21 - 08:01

12-nji aprelde paýtagtymyzda “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Şu mynasybetli dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


160750203f1cce.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
13.04.21 - 07:29

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýkony kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


160748f3e573b9.jpeg
«Gamyşlyjanebit» NGÇM ýylyň başyndan bäri «gara altynyň» 114 müň tonnasyny çykardy
12.04.21 - 23:20

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gamyşlyjanebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny uly zähmet üstünlikleri bilen dabaralandyrýarlar.


160748895a031f.jpeg
Plastik turbalarynyň kömegi bilen 142 sany guýy abatlanyldy
12.04.21 - 22:52

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düzümlerinde plastik turbalaryň kömegi bilen abatlaýyş işleri geçirilen nebitgaz guýularyny işe girizmek boýunça işler ýaýbaňlandyrylýar.


16073baaa40ea4.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
12.04.21 - 08:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


160729523abdf1.jpeg
Ýurdumyzda 2021-nji ýylyň ýanwar — mart aýlarynda önümleriň köp görnüşleriniň öndürilýän mukdary artdy
11.04.21 - 11:20

Şu ýylyň üç aýynda geçen ýylyň degişli görkezijileri bilen deňeşdirilende, çalgy ýaglaryny, nebit koksuny, sement, süýji-köke önümlerini öndürmekde ösüş gazanyldy.


16072787521c0f.jpeg
Ýurdumyzda 2021-nji ýylda 82 müň 400 tonna şaly öndürmek göz öňünde tutulýar
11.04.21 - 09:18

Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenistanda 2021-nji ýylda şaly öndürmek hakynda” Karara gol çekdi.


16071251d2a066.jpeg
Türkmenistanda “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşigi geçirmek bellenildi
10.04.21 - 09:11

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda her ýylyň aprel aýynda türkmen alabaý itleriniň arasynda “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşigi hem-de türkmen alabaý itleriniň daşky keşbini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda halyçylaryň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň we teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikleri geçirmek bellenildi.


1607117876226d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Patyşasyna gynanç bildirdi
10.04.21 - 08:12

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Ýelizaweta II ýanýoldaşy — Onuň Alyjenaby, Edinburgyň Gersogy Şazada Filippiň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç hatyny ýollady.


160701084ae554.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
09.04.21 - 13:29

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik we ylmy-publisistik žurnalynyň 2021-nji ýyldaky birinji sany çapdan çykdy.


1607007f35860a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
09.04.21 - 12:40

8-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1606fd56884288.jpeg
Ýurdumyzda näsagda böwrek çalyşmak boýunça ilkinji operasiýa üstünlikli geçirilgi
09.04.21 - 09:18

Ýurdumyzda näsagda böwrek çalyşmak boýunça ilkinji operasiýa üstünlikli geçirilgi. Böwrek transplantasiýa operasiýasy birnäçe ýyllardan bäri dowamly böwrek ýetmezçilikli näsaga özüniň ýakyn garyndaşynyň böwregi alnyp, ýerine ýetirildi. Bu çylşyrymly operasiýa ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan amala aşyryldy. Häzirki döwürde böwregini beren adamyň we böwrek oturdylan näsagyň ýagdaýy kanagatlanarly, olar lukmanlaryň gözegçiliginde saklanýar.