Habarlar
160d355edcf114.jpeg
HHR-iň kompaniýasy «Galkynyş» käninde täze guýulary gurmak boýunça halkara bäsleşiginde ýeňiş gazandy
23.06.21 - 20:41

«CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd» hytaý kompaniýasy “Galkynyş” gaz käninde täze guýulary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barmak babatda halkara bäsleşiginde ýeňiş gazandy. Bu barada wise-premýer Ş.Abdrahmanow geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi.


160d2f9fba9f00.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlandy
23.06.21 - 14:09

22-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady. Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menzilinde welaýat häkimi milli Liderimize sebitiň gallaçylarynyň döwlete däne tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdi.


160d2deefa052e.jpeg
Lebap welaýatynyň edara ediş merkezinde 2021-nji ýylyň Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy
23.06.21 - 12:14

22-nji iýunda Lebap welaýatynyň edara ediş merkezinde 2021-nji ýylyň Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen giň gerimli döredijilik çäresi 2013-nji ýyldan başlap, ýurdumyzyň dürli sebitlerinde geçirilýär. Bu möhüm ähmiýetli çäre milli medeniýetiň köpöwüşginliligini, onuň döwletiň we jemgyýetiň ösüşindäki ornuny, ägirt uly parahatçylyk dörediji kuwwatyny görkezýär.


160d1da74c8932.jpeg
Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlar we hoşniýetli dostlar
22.06.21 - 17:41

“Türkmengaz” Döwlet konserni “mawy ýangyjy” batly depginler bilen çykarmagy dowam edýär. Şu ýylyň bäş aýynda ýerastyndan tebigy we ugurdaş gazyň 32,6 milliard kubmetrden gowragy çykaryldy, bu geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 6 milliard kubmetre golaý köpdür. Ösüş depgini 122,2 göterime deň boldy. Eksport 31,6 göterimden gowrak artyp, 18,6 milliard kubmetrden hem ýokary boldy. Ekologiýa taýdan arassa ýangyjyň agramly bölegi Hytaý Halk Respublikasyna ugradyldy.


160d0e2743067b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.06.21 - 00:03

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raise Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny ýollady, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


160d0d99a938de.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Antoniu Guterrişi BMG-niň Baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady
21.06.21 - 23:22

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Antoniu Guterrişe onuň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


160d093e86c557.jpeg
22 — 27-nji iýun aralygynda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligi geçiriler
21.06.21 - 18:31

22 — 27-nji iýun aralygynda Lebap welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligiň maksatnamasy dürli çäreleri, şol sanda maslahaty, ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konsertlerini, çeper filmleriň ilkinji gezek görkezilişini hem-de ýurdumyzyň kino sungatynyň wekilleri bilen döredijilik duşuşygyny, welaýatyň taryhy-medeni ýadygärliklerine barlyp görülmegini özünde jemleýär.


160cf0cd74f53f.jpeg
«Lebapgazçykaryş»: bäş aýda 5,1 mlrd kub metr gaz çykaryldy
20.06.21 - 14:40

«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň bäş aýynda ýokary zähmet görkezijilerini gazandylar. 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda tebigy gazyň önümçiligi 5,1 mlrd kub metre barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 140%-e deň boldy.


160cf07cf22941.jpeg
Zergär nebit önümleri kärhanasynda düýpli abatlaýyş işleri tamamlanýar
20.06.21 - 14:19

Türkmenabadyň nebit önümleri kärhanasynyň Zergärde ýerleşen iri şahamçalarynyň birinde düýpli abatlaýyş işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Abatlaýyş işlerini «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Lebap welaýatynda gurluşyk we abatlaýyş boýunça hojalyk hasaplaşygyndaky müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirýärler.


160cef3ed458c5.jpeg
Türkmenistanda portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy
20.06.21 - 12:53

Sementiň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak hem-de olaryň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy.


160cde61a95bf0.jpeg
TNGIZT-de bäş aýda benzin we suwuklandyrylan gaz çykarmak boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi
19.06.21 - 17:51

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň bäş aýynda içerki hem-de daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan önümleriň önümçiligi düýpli ýokarlandy.


160cdd00933526.jpeg
TNGIZT-e bäş aýda 1,8 mln tonna «gara altyn» iberildi
19.06.21 - 16:08

Magistral nebitgeçirijileriniň müdirliginiň hünärmenleri Balkan welaýatynyň çäginde çykarylýan «gara altyny» TNGIZT-e ýetirmekde ýokary netijeleri gazandylar.


160cafebe58679.jpeg
Ýurdumyzda suw üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar
17.06.21 - 12:50

Suwdan oýlanyşykly peýdalanmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry. Munuň özi, ilkinji nobatda, obasenagat toplumyny depginli ösdürmek, daşky gurşawy goramak we ilaty arassa agyz suwy bilen yzygiderli üpjün etmek baradaky wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydyr.


160caed1383b8c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitinde eden çykyşy
17.06.21 - 11:39

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitinde eden çykyşy.


160cae8eaba523.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy
17.06.21 - 11:18

16-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) sanly ulgam arkaly geçirilen ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine gatnaşdy.