Habarlar
1633bfdb301277.jpeg
«Türkmengaz» suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrmaga taýýarlanýar
04.10.22 - 14:32

«Türkmengaz» döwlet konserni suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrmak üçin maddy-tehniki enjamlary we serişdeleri satyn alar. Munuň üçin degişli ygtyýar berýän resminama Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.


1633bf8d4ebc78.jpeg
«Çeleken» şertnamalaýyn çäginde nebitiň çykarylyşyny artdyrmak meýilleşdirilýär
04.10.22 - 14:11

Häzirki wagtda «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan «Çeleken» käniniň düzümine girýän meýdançalary düýpli özleşdirmek, täze nebit guýularyny gazmak arkaly çykarylýan nebitiň möçberlerini artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar.


1633a71027dd9d.jpeg
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi
03.10.22 - 10:20

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi.


163381ece82cba.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady
01.10.22 - 16:04

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady.


16337dcdebd072.jpeg
Owganystanyň häkimiýeti oktýabrda TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna başlamagy meýilleşdirýär
01.10.22 - 11:23

Owganystandaky häzirki şertler TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek üçin zerur bolan mümkinçilikleri döretdiler. Bu barada ikinji wise-premýer Molla Abdyl Gani Baradar TAPI Pipeline Company Limited kompaniýasynyň baş direktory Muhammetmyrat Amanow hem-de Türkmenistanyň Owganystandaky ilçisi Hoja Öwezow bilen duşuşygynda beýan etdi diýip Orient ýazýar.


16337db09b52ed.jpeg
SOCAR Trading SA — «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahatynyň brilliant hyzmatdaşy
01.10.22 - 11:15

Global energetika treýderi bolan SOCAR Trading «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahatynyň brilliant hyzmatdaşy diýlip yglan edildi diýip, ýakynda geçiriljek çäräniň guramaçysy — Turkmen Forum kompaniýasy habar berdi.


16336c6759518d.jpeg
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze prezident saýlanyldy
30.09.22 - 15:35

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze prezident saýlanyldy.


163382811111f6.png
Döwlet Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris
30.09.22 - 11:47

Döwlet Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris.


163358bce34fd6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
29.09.22 - 17:13

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň Ýerine ýetiriji başlygy Piter S.Kallosy kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi.


163358aab2eae9.jpeg
«Demirgazyk akymda» adatdan daşary ýagdaý
29.09.22 - 17:08

Anna güni, 30-njy sentýabrda «Demirgazyk akymy» we «Demirgazyk akymy-2» gaz geçirijilerine amala aşyrylan diwersiýalar bilen bagly BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi gyssagly mejlis geçirer diýip, dünýäniň habar beriş serişdeleri belleýär.


1633561cf83596.jpeg
Aşgabatda geçirilen baýramçylyk çapyşyklary oňa gatnaşan tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy
29.09.22 - 14:13

28-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy.


163353ec4d2e3f.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine Ižewsk şäherindäki 88-nji mekdepde bolup geçen pajygaly waka zerarly gynanç bildirdi
29.09.22 - 11:44

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ýurduň Ižewsk şäherindäki 88-nji mekdepde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şol sanda bigünä çagalaryň köpüsiniň heläk bolmagyna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly waka zerarly gynanç hatyny iberdi.


16335372c9b527.jpeg
Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglanyldy
29.09.22 - 11:11

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.K.Annaýewi Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda.


1633528ae7db9c.png
Türkmenistanyň Baş prokuroryna ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini berildi
29.09.22 - 10:10

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi S.G.Mälikgulyýewe ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini bermek hakynda.


163351e13c54f7.jpeg
Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy
29.09.22 - 09:24

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polisiýanyň podpolkownigi M.A.Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakmak hakynda.