Habarlar
1661a763d618f9.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmennebit” DK-nyň we TNGIZT-niň işine halkara tejribesini ornaşdyrmagyň zerurlygyny belledi
13.04.24 - 17:10

12-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.


1661a14ede5555.jpeg
USAID-iň YDA Taslamasy rekruting boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar
13.04.24 - 10:15

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) rekruterleri taýýarlamak boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigini yglan edýär. Treningi üstünlikli tamamlan gatnaşyjylara hususy kompaniýalarda işe ýerleşmek mümkinçilik beriler.


16619009733f03.jpeg
Aşgabat şäheriniň häkimine we häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi
12.04.24 - 14:36

Aşgabat şäheriniň häkimine we häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi.


16618def7e5c4c.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
12.04.24 - 12:12

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko Kosmonawtika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16618d619b7393.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
12.04.24 - 11:35

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


166182ad52994f.jpeg
Energiýany tygşytlamak we netijeli peýdalanmak hakynda Kanun kabul edildi
11.04.24 - 23:24

Türkmenistanda “Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda” Kanun güýje girdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan gol çekilen resminama ýurdumyzyň merkezi neşirlerinden çap edildi.


16617c1305229d.jpeg
Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
11.04.24 - 15:53

«Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.


16616ceef43f20.webp
Gahryman Arkadagymyz we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy
10.04.24 - 22:39

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16616917cec5a2.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentini mukaddes Oraza baýramy mynasybetli gutlady
10.04.24 - 18:17

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentini mukaddes Oraza baýramy mynasybetli gutlady.


166162687e0f00.jpeg
Köňül päkliginiň baýramy
10.04.24 - 10:41

Şu gün eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde Oraza baýramy giňden bellenip geçiler. Remezan aýynyň her güni mübärek hasap edilýär. Magtymguly atamyz: «Eý, ýaranlar ýat ediň haýry dogada bizni» diýýär.


166161eb6be947.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Oraza baýramy bilen gutlady
10.04.24 - 10:08

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Oraza baýramy bilen gutlady.


16615a066bb706.jpeg
Magtymguly Pyragy we häzirki zaman saz sungaty
10.04.24 - 01:09

08-nji aprelde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy her ýyl däbe öwrülen «Sazyň taryhy» kafedrasynyň hepdeliginiň açylyş dabarasyny geçirdi.


16614c11fd173e.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Slowakiýa Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
09.04.24 - 09:16

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Peter Pellegrinä Slowakiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi , - сообщает сайт «Туркменистан: золотой век».


16614238241018.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 20 million 590 müň dollaryndan gowrak boldy
08.04.24 - 22:04

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16612da7da656e.jpeg
Türkmenistanda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy
07.04.24 - 22:40

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.