Habarlar
1656854471299c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri döwletara gatnaşyklarynyň netijeli ösüşini bellediler
30.11.23 - 14:22

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň altynjy mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


16568550e94353.jpeg
Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň mejlisinde energetika we ulag hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda agzaldy
30.11.23 - 14:25

Energetika we ulag ulgamlary çarşenbe güni Aşgabatda geçirilen hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň 6-njy mejlisinde özara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


165673c650fd0c.jpeg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň mejlisinde nebitgaz we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde ylalaşyk gazanyldy
29.11.23 - 18:28

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


165673d15d8668.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
29.11.23 - 18:31

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


16566f4f9066be.webp
Okuwçy gyzlaryň arasynda “Gül tahýam” atly bäsleşik geçirildi
29.11.23 - 13:23

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Ýolöten etrap Geňeşi hem-de etrap bilim bölümi bilen bilelikde gurnamagynda Ýolöten etrabynyň çagalar ýetginjekler döredijilik öýünde etrabyň orta mekdeplerinde okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda “Gül tahýam” ady bilen bäsleşik geçirildi.


16566cfc0b77cb.jpeg
Halkara giňişliginde ykdysady hyzmatdaşlygyň gerimi giňeýär
29.11.23 - 10:44

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy, iri taslamalary amala aşyrmak döwletiň üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň iri halkara forumlarynda, ýokary derejeli duşuşyklarda, hökümetara toparlarynyň mejlislerinde edýän çykyşlary, olaryň çäklerinde gol çekilýän resminamalar we ylalaşyklar munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar.


165661d8dbe691.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ekologiýa meselesini maslahatlaşdy
28.11.23 - 22:04

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerri bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Dubaýda geçiriljek howa meseleleri boýunça “COP-28” maslahatyna taýýarlyk görmek meselelerini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


165661ab98325e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
28.11.23 - 21:52

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.


16564868470828.jpeg
COP-28 maslahatynda Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny yglan eder
27.11.23 - 17:07

30-njy noýabrdan 12-nji dekabr aralygynda BAE-de Dubaýda geçiriljek BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynda (СOP-28) Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny yglan eder.


1656484e1ab0d1.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşylar
27.11.23 - 17:00

29-njy noýabrda Aşgabatda geçiriljek Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň 6-njy mejlisinde nebitgaz, ulag, oba hojalygy we beýleki ugurlarda döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleriara alnyp maslahatlaşylar.


16564819b4d62e.jpeg
Prezident: «Türkmengaz» DK-nyň desgalaryny döwrebaplaşdyrmak maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem giňeltmeli
27.11.23 - 16:46

Geçen anna güni, 24-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler, başga-da birnäçe meseleler girizildi.


165618ade7cd4d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylmagy dilen gutlady
25.11.23 - 10:49

Türkmenistanyň Prezidenti Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylmagy dilen gutlady.


16560aca623ed1.jpeg
Uzynada käniniň täze guýularyndan gaz kondensatynyň senagat akymy alyndy
24.11.23 - 19:01

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň zähmet toparlary ýurdumyzyň şanly wakalaryna — Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygyna we Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe zähmet ýeňişleri bilen barýarlar.


1655f78046b17e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz ulgamynda Malaýziýa bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy belledi
23.11.23 - 21:04

Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mohd Suhaimi bin Ahmad Tajuddini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy diýip, TDH habar berýär.


1655f72217a979.jpeg
Goturdepe käninde nebitiň çykarylyşy artýar
23.11.23 - 20:39

Türkmenistanyň gadymy nebit känleriniň biri bolan Goturdepe käninde şu ýylyň geçen on aýynda «gara altynyň» 895 müň tonnadan gowragy çykaryldy. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,5 müň tonna artykdyr. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.