Habarlar
163d9e5577e9ae.jpeg
Türkiýede 14-15-nji fewralda tebigy gazy eksport edijileriň sammiti geçiriler
01.02.23 - 09:06

14-15-nji fewralda Stambulda Merkezi Aziýadan, Ýakyn gündogardan we Ortaýer deňzinden «mawy ýangyjy» eksport ediji ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda gaz sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Fatyh Dönmez habar berdi diýip, Anadolu agentligi habar berýär.


163d892e09f359.jpeg
Türkmenistanyň we Dragon Oil-yň wekilleri gämi gurluşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar
31.01.23 - 09:01

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri bilen «Dragon Oil» (BAE) kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda geçen hepdede wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň dowamynda özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem giňeltmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň saýty habar berýär.


163d89183a4d97.png
Aprelde Dubaýda Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler
31.01.23 - 08:56

2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň energetika ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler. Roud-şouwyň esasy guramaçylaryň hatarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.


163d62b4e2890b.jpeg
Rahym ESENOW, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirliginiň başlygynyň orunbasary:
29.01.23 - 13:16

— «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» ata Watanymyzyň her bir güni taryhy ähmiýetli wakalara beslenip, jemgyýetçiligiň gatnaşmagynda geçirilen milli parlamentiň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen kararlar hem şolaryň hataryna girýär.


163d4a6aabb5af.jpeg
Hökümet mejlisinde TNGIZT-ni mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmak meseleleri maslahatlaşyldy
28.01.23 - 09:38

Penşenbe güni Mary welaýatynda iş saparynda bolan Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri boýunça Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.


163d4a5aa2cec9.jpeg
«Uzbekneftegaz» Türkmenistanda «Petronas» kompaniýasynyň şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär
28.01.23 - 09:33

«Uzbekneftegaz» özbek holding korporasiýasy we «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» 2023-nji ýylda türkmen nebitini ibermek boýunça maksatnamanyň üstünde işleýärler diýip, Newshub.uz özbek neşiri habar berýär.


163d3447d86509.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby ady dakyldy
27.01.23 - 08:26

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby ady dakyldy.


163d336ec59259.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň bilermenleri Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
27.01.23 - 07:29

Aşgabatda Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmegiň meseleleri boýunça Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň bilelikdäki iş toparynyň iki günlük duşuşygy geçirildi diýip, türkmen DIM-niň saýty habar berýär.


163d335d4ab47e.jpeg
YHG-nyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisinde hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistanyň garaýyşlary beýan edildi
27.01.23 - 07:24

Daşkende Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri Geňeşiniň (CMFA) 26-njy mejlisinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow YHG-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça Türkmenistanyň garaýyşlaryny beýan etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


163d15cb72ae9a.jpeg
Myrat BAÝRAMGYLYJOW, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň Gaz çykaryş tehnologiýalary laboratoriýasynyň müdiriniň w.w.ý.ý.:
25.01.23 - 21:45

Myrat BAÝRAMGYLYJOW, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň Gaz çykaryş tehnologiýalary laboratoriýasynyň müdiriniň w.w.ý.ý.:


163d159cdf21c9.jpeg
TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy Hindistanda ŞHG duşuşyklarynyň gün tertibine girip biler — Financial Express
25.01.23 - 21:33

2023-nji ýylda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk edýän Hindistan gurama agza döwletleriň daşary işler ministrlerini 4-5-nji maýda Goa geçirilmegi meýilleşdirilýän duşuşyga çagyrdy.


163d1585164499.jpeg
Hytaý 2022-nji ýylda Türkmenistandan 10,2 mlrd dollarlyk tebigy gaz import etdi
25.01.23 - 21:26

Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda Hytaýa 10 mlrd 250 mln dollarlyk tebigy gaz eksport etdi, bu geçen öňki ýylyň degişli döwründen 51% artykdyr. Bu barada TASS habarlar agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berdi.


163d013825b2fd.jpeg
«Rosgeologiýa» Türkmenistanda uglewodorod känlerini gözlemek hem-de işläp taýýarlamak bilen meşgullanar
24.01.23 - 22:21

Aşgabatda 19-20-nji ýanwarda geçirilen Türkmen-russiýa işewürler forumynyň çäklerinde «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň hem-de «Rosgeologiýa» (Rosgeo) rus holding kompaniýasynyň wekiliýetleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň netijeleri boýunça russiýa hünärmenler türkmen uglewodorod we peýdaly gazylyp alynýan baýlyklaryň känini gözlemekde we işläp taýýarlamakda tehnologik kömegini bererler.


163cfbece0f5f9.jpeg
Sapar ATABERDIÝEW, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy:
24.01.23 - 16:19

Sapar ATABERDIÝEW, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy:


163cead52c7d72.jpeg
Taryhy maslahat ösüşiň täze belentliklerine tarap ýolda Ýurdumyzyň okgunly gadamlaryny alamatlandyrdy
23.01.23 - 20:52

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Bu waka milli demokratiýanyň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrülip, ata Watanymyzyň taryhy ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar.