Habarlar
16696b6c07e47f.jpeg
OGT 2024 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy
16.07.24 - 23:06

“Türkmenistanyň nebiti we gazy” atly 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine (OGT 2024) gatnaşyjylary bellige almak başlandy, forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýarlar.


166963bc8bac9e.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň alty aýynyň jemlerine garaldy
16.07.24 - 14:22

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


166941e159aff9.jpeg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
14.07.24 - 23:51

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygy, hukuk medeniýeti bilen bagly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.


166901e683e640.jpeg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önüm berdi
11.07.24 - 23:03

Ýakynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary tarapyndan «Galkynyş» gaz känindäki 236-njy belgili ulanyş gaz guýusynda buraw işleriniň 4 müň 563 metr çuňlukda üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de ýer astynda 4 müň 509–4 müň 363 metr aralyklardaky gatlaklarda jemi — 126 metr aralykda geçirilen atyş-partladyş işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.1668eccbdd0aee.jpeg
Merkezi Aziýadaky iň iri nebitgaz sergisi öňdebaryjy hünärmenleri birleşdirer
10.07.24 - 23:02

Şu ýylyň 26-28-nji awgustynda Kazan şäherinde Merkezi Aziýada nebitgazhimiýa senagatynyň iň uly sergisi geçiriler we ol Russiýanyň we sebitiň ýurtlarynyň öňdebaryjy hünärmenlerini birleşdirer. Sergä gatnaşyjylaryň arasynda nebit korporasiýalary we paýdarlar jemgyýetleri, gaz we nebit enjamlaryny öndürijiler we üpjün edijiler, nebit-gaz önümçiligi bilen meşgullanýan kärhanalar, geologiki gözleg kompaniýalary bar.


1668b8cc5a147c.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 85 million 547 müň dollaryndan gowrak boldy
08.07.24 - 11:52

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16683e64aadb63.jpeg
Gazçylaryň zähmet üstünligi
02.07.24 - 16:36

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gazçylary hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletimizde tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça berýän tabşyryklary esasynda tutanýerli zähmet çekmek bilen, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyny üstünliklere besleýärler.


16682dece8dbe1.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 598 müň dollaryndan gowrak boldy
01.07.24 - 21:52

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1668117cb47b34.jpeg
Bagtyýar zenanlarymyzyň akyldar şahyra bagyşlanan bäsleşigi
30.06.24 - 13:31

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkezinde «Arkadag hem Arkadagly Serdar bilen bagtyýar siz, Pyragynyň wasp eýläni, zenanlarmyz — bagta ýar siz!» atly şygar bilen geçirilen bäsleşigiň jemi jemlenildi.


1667eae0ab6e4c.jpeg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
28.06.24 - 17:35

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi dolandyryş binasynda, Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda zähmet çekip, iş otaglarynyň ýangyn howpsuzlygyna jogapkär hünärmenler, toplumyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Çärä ýangyn howpsuzlygynyň gullukçylary wekilçilik etdi.


1667bc66f4c787.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň açylyş dabarasyndaky çykyşy
26.06.24 - 12:42

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň açylyş dabarasyndaky çykyşy.


1667aadb9a40b1.jpeg
Aşgabatda «Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri» işewürlik maslahaty geçirildi
25.06.24 - 16:44

25-nji iýunda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri» işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki dostlukly ýurduň döwlet we işewür düzümleriniň ýolbaşçylary hem-de öňdebaryjy hünärmenleri gatnaşdylar.


16678669c57124.jpeg
«Türkmennebit» DK «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň müdirlikleri netijeli işleri amala aşyrýarlar
23.06.24 - 23:17

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň müdirlikleri hem Balkan welaýatyndaky ojaklarda netijeli işleri amala aşyrýarlar.


1667720e6a2ad1.jpeg
«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik böleginiň hünärmenleriniň üstünlikleri
23.06.24 - 00:07

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik böleginiň hünärmenleri birleşen tagallalary arkaly üstümizdäki ýylyň tamamlanan döwri üstünliklere beslendi.