Habarlar
163899e0cbcc6f.jpeg
Türkmenistanda güýzüň soňky aýy iri halkara forumlaryna beslendi
02.12.22 - 11:41

Noýabr aýy Türkmenistanda halkara medeni forumlaryna baý bolup, olar paýtagtymyzda, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerinde geçirilýär.


1637f99f89e060.jpeg
Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçirilýär
24.11.22 - 21:21

23-nji noýäbrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli medeni çäre türkmen-täjik döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm goşant bolar.


16375cf9a9d080.jpeg
Türkmenistanda türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly geçirilýär
17.11.22 - 10:07

16-njy noýabyrda Daşoguz şäherinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň dabaraly açylyşy boldy. Özbegistan Respublikasynyň medeniýet ministri O.Nazarbekowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar dostluk festiwalyna gatnaşmagy goňşy ýurtlaryň gatnaşyklarynda täze sahypany açmaga ýardam berer.


16373e9f1afa14.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly saz festiwaly geçirilýär
16.11.22 - 00:35

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly saz festiwalyny geçirýär, festiwalyň çäklerinde 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň dowamynda ýaş sazandalaryň konsert çykyşlary geçirilýär.


1636b3a93dedbe.jpeg
2024-nji ýyly Magtymguly Pyragy ýyly, Änew şäherini bolsa Türki dünýäniň medeni paýtagty diýip yglan edildi
08.11.22 - 13:28

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen mejlisinde oňa gatnaşyjylar Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli, 2024-nji ýyly “Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly”, Türkmenistanyň gadymy Änew şäherini bolsa 2024-nji ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýip yglan etmek hakynda türkmen tarapynyň öňe süren başlangyçlaryny biragyzdan goldadylar.


1633561cf83596.jpeg
Aşgabatda geçirilen baýramçylyk çapyşyklary oňa gatnaşan tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy
29.09.22 - 14:13

28-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy.


16321aa964cd42.jpeg
Aşgabatda “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
14.09.22 - 15:19

13-nji sentýabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilýän “Çalsana, bagşy!” döredijilik gözden geçirilişiniň jemleýji tapgyry boldy. Şu ýylyň ýanwar aýynda esaslandyrylan bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, oňa 18 — 35 ýaş aralygyndaky ýaşlar gatnaşyp bilýärler.


16314c9dc330b7.jpeg
“Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
04.09.22 - 20:53

3-nji sentýabrda Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz” ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp zehinli çagalaryň arasynda “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylaryň konserti geçirildi.


1630b805ac44f8.jpeg
Aşgabatda «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileriň altysynyň atlary yglan edildi
28.08.22 - 19:48

27-nji awgustda paýtagtymyzyň «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde höwesjeň ýaş aýdymçylaryň «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa gowusyndan gowusy saýlanan ýaş aýdymçylaryň 12-si – 8 oglan we 4 gyz gatnaşmaga hukuk gazandylar.


162fbc3dd5b9ff.jpeg
Türkmenistanyň medeniýet işgärleri halkara gatnaşyklaryny giňeldýärler
16.08.22 - 21:20

8-nji awgustda Aşgabatda russiýa kinosynyň festiwaly başlandy, ol ilkinji gezek VOD IVI onlaýn platformasynda geçirilýär. Üç hepdäniň dowamynda - 28-nji awgusta çenli kino sungatynyň muşdaklary russiýaly kinomatografiýa işgärleriniň bäş sany işine, şol sanda “Bir dem”(«Один вдох»), “Uçuş” («Взлёт»), “Ýene-de salam!” («И снова здравствуйте!»), “Maşgala býujeti” («Семейный бюджет») atly kinofilmlere hem-de “Toş sporty” (“Спорт Тоша”) atly multseriala tomaşa edip bilerler. Filmler türkmen dilinde subtitrli rus dilinde görkezilýär.


162b3b8d37c70e.jpeg
Mary şäherinde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy
23.06.22 - 05:50

22-nji iýunda Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy. Milli medeniýeti gorap saklamaga, içgin öwrenmäge hem-de wagyz etmäge gönükdirilen bu giň gerimli çäre medeniýetimiziň döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde eýeleýän, barha artýan ähmiýetli ornuny, parahatçylyk dörediji kuwwatyny açyp görkezýär.


162a0f5bf3dcea.jpeg
“Miras” ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
09.06.22 - 00:17

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde çärýekde bir gezek neşir edilýän “Miras” ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


1626d4a596007d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny 2022-nji ýylyň 2-nji maýynda bellemek hakynda
30.04.22 - 19:40

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny 2022-nji ýylyň 2-nji maýynda bellemek hakynda.


1626aac4b65fe1.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy
28.04.22 - 20:01

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.


16262b707670e2.jpeg
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
22.04.22 - 19:09

21-nji aprelde Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Şu gezekki dabaralar Balkan atçylyk sport toplumynda däp bolan at çapyşyklar bilen başlandy.