Habarlar
16420ae69bdaa1.jpeg
Türkmenistanda Sergeý Rahmaninowyň ýubileýi mynasybetli «Rahmaninowyň bahary» atly konsertler toplumy geçiriler
27.03.23 - 01:43

2023-nji ýylyň 1-nji aprelinde bütin dünýäniň sungat ussatlary Sergeý Wasilýewiç Rahmaninowyň dogulan gününiň 150-ýyllygy mynasybetli dabaralary geçirer. Baýramçylyk çäreleri Türkmenistanda, Russiýa federasiýasynda, Germaniýa, Serbiýa, Fransiýa, Wengriýa, Finlýandiýa, Şweýsariýa ýaly döwletlerinde geçirilmegi meýilleşdirildi.


1641c5da9c1287.jpeg
Türkmenistanda Nowruz baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi
23.03.23 - 19:09

21-22-nji martda Türkmenistanda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni ruhubelentlik bilen garşylandy.


164198796ed7b6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Rejep Allaýarowyň saz eserlerinden düzülen ýatlama konserti geçirildi
21.03.23 - 13:21

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Uly zalynda Türkmenistanyň halk artisti, «Gaýrat» medalynyň eýesi, saz-jemgyýet işgäri, kompozitor, professor, mugallym Rejep Allaýarowyň saz eserlerinden düzülen ýatlama konserti geçirildi.


163b5b41e818d6.png
Türkmenbaşyda çagalar üçin täze ýyl ertekisiniň sahnalaşdyrmasy üstünlikli geçirildi
04.01.23 - 22:15

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumynda «Jadyly hasa ýa-da Garpamygyň başdan geçirenleri» sahnasynyň görkezilişi boldy. Sahna eserini teatr studiýasynyň režisýory Natalýa Kuznesowa goýdy. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berdi.


163b2e60e6f748.jpeg
Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalara täze ýyl sowgatlary gowşuryldy
02.01.23 - 19:11

1-nji ýanwarda Söwda-senagat edarasynyň zalynda Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan Täze ýyl mynasybetli sowgatlar gowşuryldy.


163a956bdc0d27.jpeg
Türkmenistanda täze ýylyň birinji aýynda medeni çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçiriler
26.12.22 - 13:09

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň Baş baýdak meýdançalarynda Täze ýyl baýramy mynasybetli dabaralar geçiriler. 1 — 10-njy ýanwar aralygynda Söwda-senagat edarasynyň binasynda Täze ýyl mynasybetli çagalaryň baýramçylyk dabarasyny, şeýle-de Baş arçanyň ýanynda baýramçylyk çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar.


1639df6f51cc58.jpeg
Täze ýylyň öňüsyrasynda “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi
17.12.22 - 14:05

16-njy dekabrda paýtagtymyzda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Medeniýet ministrliginiň hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde her ýylda Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda guraýan “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.


163963211bc4cb.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk konsertini geçirdi
12.12.22 - 00:40

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Diýarymyzyň Baky Bitaraplyk baýramy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy baýramçylyk konsertini geçirdi. Konsertiň maksatnamasynda nusgawy dünýä sazlary we milli kompozitorlaryň saz eserleri ýerine ýetirildi. Konsertde ýekelikde we ansamblda, hor, milli halk saz gurallary orkestr we simfoniki orkestr toparlary çykyş etdiler.


163899e0cbcc6f.jpeg
Türkmenistanda güýzüň soňky aýy iri halkara forumlaryna beslendi
02.12.22 - 11:41

Noýabr aýy Türkmenistanda halkara medeni forumlaryna baý bolup, olar paýtagtymyzda, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerinde geçirilýär.


1637f99f89e060.jpeg
Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçirilýär
24.11.22 - 21:21

23-nji noýäbrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlarynyň başlangyjy bilen geçirilýän bu giň gerimli medeni çäre türkmen-täjik döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm goşant bolar.


16375cf9a9d080.jpeg
Türkmenistanda türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwaly geçirilýär
17.11.22 - 10:07

16-njy noýabyrda Daşoguz şäherinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň dabaraly açylyşy boldy. Özbegistan Respublikasynyň medeniýet ministri O.Nazarbekowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar dostluk festiwalyna gatnaşmagy goňşy ýurtlaryň gatnaşyklarynda täze sahypany açmaga ýardam berer.


16373e9f1afa14.jpeg
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly saz festiwaly geçirilýär
16.11.22 - 00:35

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda «Konserwatoriýanyň zehinli ýaşlary» atly saz festiwalyny geçirýär, festiwalyň çäklerinde 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň dowamynda ýaş sazandalaryň konsert çykyşlary geçirilýär.


1636b3a93dedbe.jpeg
2024-nji ýyly Magtymguly Pyragy ýyly, Änew şäherini bolsa Türki dünýäniň medeni paýtagty diýip yglan edildi
08.11.22 - 13:28

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) hemişelik geňeşiniň Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde geçirilen mejlisinde oňa gatnaşyjylar Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli, 2024-nji ýyly “Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly”, Türkmenistanyň gadymy Änew şäherini bolsa 2024-nji ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýip yglan etmek hakynda türkmen tarapynyň öňe süren başlangyçlaryny biragyzdan goldadylar.


1633561cf83596.jpeg
Aşgabatda geçirilen baýramçylyk çapyşyklary oňa gatnaşan tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy
29.09.22 - 14:13

28-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy.


16321aa964cd42.jpeg
Aşgabatda “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
14.09.22 - 15:19

13-nji sentýabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilýän “Çalsana, bagşy!” döredijilik gözden geçirilişiniň jemleýji tapgyry boldy. Şu ýylyň ýanwar aýynda esaslandyrylan bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, oňa 18 — 35 ýaş aralygyndaky ýaşlar gatnaşyp bilýärler.