Habarlar
1655ae566573c5.jpeg
«Türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde Magtymgulynyň keşbi» atly ylmy monografiýa çapdan çykdy
20.11.23 - 09:46

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Sazyň taryhy» kafedrasynyň uly mugallymy Leýla Babaýewanyň taýýarlan «Türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde Magtymgulynyň keşbi» atly ylmy monografiýasy Türkmenistanyň «Ylym» neşirýaty tarapyndan çapdan çykdy.


16550bb3121826.jpeg
Türkmenistanda Hasyl baýramy giňden bellenilýär
12.11.23 - 16:46

Şu gün, 12 – nji noýabrda ýurdumyzda Hasyl baýramy giňden bellenilýär. Ýaňy ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça şu ýyl iň ýokary netijeleri gazanan oba hojalyk işgärlerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, olara «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly, şeýle hem gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.


1652d1892ef437.jpeg
Ýurdumyzda ilkinji gezek «Arkadagyň säheri» halkara film festiwaly geçirildi
16.10.23 - 16:03

14-15-nji oktýabrda Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan ýurdumyzda ilkinji gezek «Arkadagyň säheri» halkara film festiwaly geçirildi.


16528f43e2ffc3.jpeg
Türkmenistanyň ýaş sazandalarynyň Bişkekdäki Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýaş wekilleriniň arasynda XVII Delfiý oýunlarynyň üstünlikleri
13.10.23 - 12:28

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýaş wekilleriniň arasynda XVII Delfiý oýunlarynyň bäsleşigi geçirildi.


1651917704fff0.jpeg
Ýaşulylaryň halkara gününe we Halkara saz gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti geçirildi
01.10.23 - 11:53

Ýaşulylaryň halkara gününe we Halkara saz gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti geçirildi.


164fd461429c1f.jpeg
Mukaddes Garaşsyzlygyň şanyna nebitgaz toplumynyň aýdymçylarynyň baýramçylyk konserti
10.09.23 - 09:29

“Türkmengaz” Döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkezinde «Nebit-gazly Watanymda ýaňlanýar Garaşsyzlyk, bagtyýarlyk mukamy» atly döredijilik çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk konsertine nebitgaz toplumynyň belli aýdymçylary we döredijilik topary gatnaşdylar.


164f0c458b9576.jpeg
Ýurdumyzda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dürli dabaraly çäreleri geçiriler
31.08.23 - 21:48

1-nji sentýabrda ýurdumyzda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dürli dabaraly çäreleri geçirmek, şol sanda Garaşsyzlyk binasyna hem-de Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki 27-nji orta mekdepdäki Berdimuhamet Annaýewiň ýadygärligine gül desselerini goýmak göz öňünde tutulýar.


164e9c75dd0560.jpeg
«Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşigi sungat äleminde birnäçe ýaş zehinleri ýüze çykardy
26.08.23 - 14:35

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda belleniljek mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda ýaş aýdymçylaryň arasynda geçirilen «Ýaňlan, Diýarym! — 2023» telebäsleşigi sungat äleminde birnäçe ýaş zehinleri ýüze çykardy. Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda ençeme zehinleri sarpalap, Şa serpaýlaryny ýapmagy medeniýet we sungat işgärlerini täze döredijilik gözleglerine ataryp, göwünleri galkyndyrýar.


164b10aa418758.jpeg
Türkiýede "Magtymguly Pyragy we türki dünýäsiniň edebiýaty" atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi
14.07.23 - 13:43

Türkiýe döwletiniň paýtagty Ankara şäherinde Gündogaryň beýik akyldary we türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli "Magtymguly Pyragy we türki dünýäsiniň edebiýaty" atly halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


164ad36519734e.jpeg
Türkiýede Däde Gorkut hekaýalar kitabynyň Bursa golýazmasynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy
11.07.23 - 16:00

Türkiýäniň Bursa şäherinde türkmen halkynyň we türki dünýäsiniň iň gadymy edebi mirasy bolan Däde Gorkut hekaýalary kitabynyň Bursa golýazmasynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bursa şäher häkimliginde geçirilen bu dabarada Däde Gorkut hekaýalary kitabynyň gadymy Bursa golýazmasy barada türkiýeli professor, dil-edebiýat ylymlarynyň doktory Osman Fikri Sertkaýa maglumat berdi.


164a38f75e4895.jpeg
Ýaş sazandalara ajaýyp sowgat
04.07.23 - 08:18

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýaşlaryň terbiýesine we düýpli bilim almagyna uly üns berilýär.


164a2ee89f29ec.jpeg
Russiýaly sirk artistleri Arkadag şäherinde çykyş etdiler
03.07.23 - 20:51

Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde Russiýanyň döwlet sirkiniň, Wernadskiý şaýolundaky Moskwanyň uly döwlet sirkiniň hem-de “Московский цирк Никулина на Цветном бульваре” sirkiniň artistleriniň tomaşasy guraldy.


1648b580c97b0f.jpeg
Çagalaryň dynç alşy şowhuna beslenýär
15.06.23 - 23:27

Häzirki wagtda ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär. Tomsuň ilkinji günlerinde okuw möwsümini tamamlan çagalary ýurdumyzyň ajaýyp Gökdere jülgesindäki köpsanly sagaldyş-dynç alyş merkezleri gujak açyp garşylady. Şolaryň hatarynda Gökderedäki «Şöhle» we «Nebitçi» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezleri hem bar. Olarda dynç alyp, saglygyny berkidýän çagalaryň her gününiň manyly we netijeli geçmegi üçin ähli şertler döredilipdir.


1647d88f587253.jpeg
Türkmenistanda içerki syýahatçylyk giň meşhurlyga eýe bolýar
05.06.23 - 12:04

Syýahatçylyk ulgamynda geçirilýän özgertmeler, jahankeşdeligiň çäkleriniň giňelmegi, Türkmenistanyň taryhyny, medeniýetini, däp-dessurlaryny, gözel tebigatyny dünýä ýaýmak, şeýle hem syýahatçylygyň ekologiýa, dynç alyş, sport we atçylyk ýaly görnüşleriniň peýda bolmagy, dynç almak üçin döwrebap we amatly şertleri döretmek boýunça işleri dowam etmek milli syýahatçylyk pudagyny ösdürmek işinde ileri tutulýan ugurlara öwrüldi.


1645eadfed1863.jpeg
Nury Halmämmedowyň 85 ýyllygyna bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi
13.05.23 - 02:22

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýaş alymlary Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, zehinli kompozitor Nury Halmämmedowyň 85 ýyllygyna bagyşlap ylmy maslahatyny geçirdi.