Habarlar


166434912cd21a.jpeg
«Arkadag» futbol topary «Ahal» toparynyň ýeňişli ýoluna böwet boldy
14.05.24 - 16:20

2024-nji ýylda geçirilýän Türkmenistanyň çempionatynyň ýokary ligasynyň toparlarynyň arasynda «Arkadag» toparynyň oýunçylary 11-nji gezek ýeňiş gazandylar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


1663bb3eb6b1d7.jpeg
«Ahal» topary täze baş tälimçiniň ýolbaşçylygynda üçünji ýeňşini gazandy
08.05.24 - 22:18

«Ahal» toparynyň futbolçylary täze baş tälimçi Döwletmyrat Annaýewiň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň çempionatynyň 12-nji tapgyrynyň myhmançylykdaky oýnunda Türkmenbaşynyň «Şagadamyny» 2:0 hasabynda utup, bassyr üçünji ýeňşini gazandy, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


1663291bc0b1ee.jpeg
Nebitgaz toplumynda sport bäsleşikleri guramaçylykly geçirildi
02.05.24 - 00:02

Geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.16612da7da656e.jpeg
Türkmenistanda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy
07.04.24 - 22:40

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.
165d9f78ea79fa.webp
Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça işler alnyp barylýar
24.02.24 - 19:05

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça işler alnyp barylýr. Taslama laýyklykda, atçylyk sport toplumynyň çäginde goşmaça täze athanalary, weterinar dermanhanany we at esbaplar dükanyny, açyk görnüşli awtoduralgany, suw howdanlaryny, tehniki binalary gurmak, dürli ölçegdäki monitorlary, döwrebap enjamlary gurnamak göz öňünde tutulýar.165c0cc3acef68.jpeg
1-nji tapgyr
05.02.24 - 16:53

1-nji tapgyr Aklar başlaýar we utýar Kombinasiýa 2 utuk berilýär


165afe0a7f41eb.jpeg
Mary welaýatynyň erkin göreş boýunça çempionaty çekeleşikli geçirildi
23.01.24 - 20:52

Golaýda Mary welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň gurnamagynda Murgap etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň № 1 sport mekdebinde erkin göreş boýunça Mary welaýatynyň çempionaty geçirildi. Çekeleşikli geçen göreşde 15 ýaşdan ýokary türgenler özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.


165734935ad7a7.jpeg
Bitaraplyk baýramy mynasybetli şaşka boýunça ýaryş geçirildi
08.12.23 - 21:49

Türkmenistanyň baky Bitaraplyk baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň işgärleriniň we talyplarynyň arasynda 64 öýjükli şaşka boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda aýratynlykda ýaryş geçirildi.


164e5de3ecb228.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol topary — AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda
23.08.23 - 15:23

Türkmen nebitgazçylarynyň hemaýatkärligindäki futbol toparlary diňe bir milli ýaryşlarymyzda däl, eýsem, halkara derejeli ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş edýärler. Muny «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki «Merw» futbol toparynyň saýlama duşuşyklardan üstünlikli geçip, AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyryna goşulmagy hem ähli aýdyňlygy bilen subut edýär.