Habarlar
164e5de3ecb228.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol topary — AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda
23.08.23 - 15:23

Türkmen nebitgazçylarynyň hemaýatkärligindäki futbol toparlary diňe bir milli ýaryşlarymyzda däl, eýsem, halkara derejeli ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş edýärler. Muny «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki «Merw» futbol toparynyň saýlama duşuşyklardan üstünlikli geçip, AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyryna goşulmagy hem ähli aýdyňlygy bilen subut edýär.


164e08b03582c6.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar
19.08.23 - 14:27

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


164c9171dc3ac6.jpeg
23-28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler
01.08.23 - 19:30

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine Halkara kuraş assosiasiýasy bilen bilelikde 2023-nji ýylyň 23 — 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi.


164b4ed3f4e411.jpeg
Aşgabatda Taekwondo boýunça sport ýaryşy üstünlikli geçirildi
17.07.23 - 12:26

2023-nji ýylyň 15-16-nji iýulynda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda sportuň Taekwondo görnüşi boyunça Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Bu sport ýaryşyna 200-den gowrak türgenler gatnaşdy.


164afe3c622acd.jpeg
Aşgabatda 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler
13.07.23 - 16:45

Aşgabatda 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler.


16452296c1cebd.jpeg
Nebitgazçylar toparynyň ynamly ýeňşi
03.05.23 - 14:29

Ýurdumyzda ýokary netijeli sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmeklige, ýaş türgenleri kämilleşdirmeklige, sagdyn durmuşy wagyz etmeklige uly üns berilýär. Şu maksatdan ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem sportuň dürli görnüşlerinde bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.


163709a6820a49.jpeg
Türkmen samboçylary altyn we bürünç medallarynyň ikisini Bişkekde geçirilýän dünýä çempionatynda gazandylar
13.11.22 - 12:19

Türkmen samboçylary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde dowam edýän 47-nji Sambo boýunça dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisine mynasyp boldular, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16310910de626a.jpeg
Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi
01.09.22 - 16:01

31-nji awgustda paýtagtymyzda Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynyň Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII halkara sport oýunlarynda hem-de Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde guralan V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.


162ec101fd4f22.jpeg
Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda halkara ýaryşlaryň ýeňijilerini hormatlamak dabarasy geçirildi
04.08.22 - 23:29

3-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.


162e96b8ec2663.jpeg
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň ikinji sany çap edildi
02.08.22 - 23:21

Häzirki wagtda sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegidir. «Halklaryň arasyndaky bäsleşik, dostluk we özara düşünişmek» atly makalada Türkmenistanyň Prezidentiniň 2025-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek sambo boýunça dünýä çempionatynyň diňe bir Türkmenistanyň halkara sport abraýyny ýokarlandyrman, eýsem halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hem pugtalandyrjakdygy hakynda aýdan sözleri getirilýär.


162dd9e9a671b4.jpeg
“Ýüpek ýoly” rallisi: ilkinji badalgadan ýeňişlere tarap ýol
23.07.22 - 19:33

Geçen hepdede Moskwada “Ýüpek ýoly-2022” halkara rallisi jemlendi. Oňa dünýäniň 20 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan ekipažlaryň 80-si gatnaşdylar. Türgenler 4500 kilometr ýol geçip, onuň 2800 kilometri ýörite menzillerden ybarat boldy.


162dd4e8632eaf.jpeg
Türkmen türgenleri Aziýanyň ýaşlar we ýetginjekler çempionatynda 11 medal gazandylar
23.07.22 - 18:52

Türkmen türgenleri Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


162d001f1d45ef.jpeg
Aşgabatda 2025-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
14.07.22 - 16:45

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekip, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara sambo federasiýasy bilen bilelikde 2025-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berdi.


16262a976af31e.jpeg
«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň 2022-nji ýylda ilkinji sany çapdan çykdy
22.04.22 - 18:11

Neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasyna bagyşlanan materiallar bilen açylýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyz-nesihatçysy bolmak bilen hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda ýokary derejeli sportuň ösmegi ugrunda irginsiz zähmet çekýär.


161e43f33ecf9d.png
Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlary Parižde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa ýaryşlaryna gatnaşarlar
16.01.22 - 20:52

2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII Tomusky Olimpiýa we ХVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.