Habarlar
16612da7da656e.jpeg
Türkmenistanda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy
07.04.24 - 22:40

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.
165d9f78ea79fa.webp
Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça işler alnyp barylýar
24.02.24 - 19:05

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek boýunça işler alnyp barylýr. Taslama laýyklykda, atçylyk sport toplumynyň çäginde goşmaça täze athanalary, weterinar dermanhanany we at esbaplar dükanyny, açyk görnüşli awtoduralgany, suw howdanlaryny, tehniki binalary gurmak, dürli ölçegdäki monitorlary, döwrebap enjamlary gurnamak göz öňünde tutulýar.165c0cc3acef68.jpeg
1-nji tapgyr
05.02.24 - 16:53

1-nji tapgyr Aklar başlaýar we utýar Kombinasiýa 2 utuk berilýär


165afe0a7f41eb.jpeg
Mary welaýatynyň erkin göreş boýunça çempionaty çekeleşikli geçirildi
23.01.24 - 20:52

Golaýda Mary welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň gurnamagynda Murgap etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň № 1 sport mekdebinde erkin göreş boýunça Mary welaýatynyň çempionaty geçirildi. Çekeleşikli geçen göreşde 15 ýaşdan ýokary türgenler özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.


165734935ad7a7.jpeg
Bitaraplyk baýramy mynasybetli şaşka boýunça ýaryş geçirildi
08.12.23 - 21:49

Türkmenistanyň baky Bitaraplyk baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň işgärleriniň we talyplarynyň arasynda 64 öýjükli şaşka boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda aýratynlykda ýaryş geçirildi.


164e5de3ecb228.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Merw» futbol topary — AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyrynda
23.08.23 - 15:23

Türkmen nebitgazçylarynyň hemaýatkärligindäki futbol toparlary diňe bir milli ýaryşlarymyzda däl, eýsem, halkara derejeli ýaryşlarda hem üstünlikli çykyş edýärler. Muny «Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýatkärligindäki «Merw» futbol toparynyň saýlama duşuşyklardan üstünlikli geçip, AFK-nyň kubogynyň toparçalaýyn tapgyryna goşulmagy hem ähli aýdyňlygy bilen subut edýär.


164e08b03582c6.jpeg
«Türkmengaz» DK-nyň «Merw» toparynyň futbolçylary 22-nji awgustda «Hujand» täjik topary bilen duşuşar
19.08.23 - 14:27

Tamamlanyp barýan hepdäniň möhüm wakalarynyň biri hem, AFK-2023/24 Kubogynyň Merkezi zolakdaky deslapky tapgyry boldy. Ol duşuşyk Mary şäherinde 10 müň orunlyk «Sport toplumy» stadionynda geçirildi.


164c9171dc3ac6.jpeg
23-28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler
01.08.23 - 19:30

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine Halkara kuraş assosiasiýasy bilen bilelikde 2023-nji ýylyň 23 — 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi.


164b4ed3f4e411.jpeg
Aşgabatda Taekwondo boýunça sport ýaryşy üstünlikli geçirildi
17.07.23 - 12:26

2023-nji ýylyň 15-16-nji iýulynda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda sportuň Taekwondo görnüşi boyunça Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş geçirildi. Bu sport ýaryşyna 200-den gowrak türgenler gatnaşdy.


164afe3c622acd.jpeg
Aşgabatda 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler
13.07.23 - 16:45

Aşgabatda 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Kuraş boýunça dünýä çempionaty geçiriler.


16452296c1cebd.jpeg
Nebitgazçylar toparynyň ynamly ýeňşi
03.05.23 - 14:29

Ýurdumyzda ýokary netijeli sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmeklige, ýaş türgenleri kämilleşdirmeklige, sagdyn durmuşy wagyz etmeklige uly üns berilýär. Şu maksatdan ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem sportuň dürli görnüşlerinde bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.


163709a6820a49.jpeg
Türkmen samboçylary altyn we bürünç medallarynyň ikisini Bişkekde geçirilýän dünýä çempionatynda gazandylar
13.11.22 - 12:19

Türkmen samboçylary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde dowam edýän 47-nji Sambo boýunça dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisine mynasyp boldular, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.