Habarlar
16610f6d885100.jpeg
Oraza tutmak saglyk beriji aýratyn häsiýete eýedir
06.04.24 - 12:16

Mübärek Remezan aýynda oraza tutmak adam bedeniniň ähli ulgamlaryna täsir edip, saglyk beriji aýratyn häsiýete eýedir. Ol adamyň nerw ulgamyndan başlap, gan aýlanyş, iýmit siňdiriş, ýürekdir bagra, öýkene çenli öz täsirini ýetirýär.


165965af18508a.jpeg
MÖWSÜMLEÝIN KESELLERIŇ ÖŇÜNI ALMAK MÖHÜMDIR
04.01.24 - 12:14

Howanyň sowamagy bilen gyş aýlary ýiti respirator ýokanç keseller köpelýär. Keseliň esasynda dem alyş ýollary zeperlenýär. Kesel sebäpli adamda gyzgynynyň ýokarlanmagy, kellagyry, ysgynsyzlyk, umumy gowşaklyk döreýär. Kesel agyr geçen ýagdaýynda ýürek-damar, dem alyş we merkezi nerw ulgamlary zeperlenýär we agyr gaýrüzülmeler ýüze çykýar.


16315ee457dba8.jpeg
«Şatlyk» şypahanasy halkyň hyzmatynda
05.09.22 - 17:40

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklary esasynda häzirki günlerde ýurdumyzyň dynç alyş, sagaldyş merkezlerinde, şeýle hem pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna degişli şypahanalarda raýatlarymyzyň göwnejaý dynç almaklary hem-de saglygyny pugtalandyrmaklary üçin döredilýän oňaýly şertler hemmelerde kanagatlanma duýgusyny döredýär.


16310637285213.jpeg
Ýurdumyzda “Tebigat çeşmesi” hususy kärhanasy ýene-de bir täze dermanhanany açdy
01.09.22 - 12:46

31-nji awgustda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Tebigat çeşmesi” hususy kärhanasyna degişli täze dermanhananyň açylyş dabarasy boldy.


1630da28dc4525.jpeg
Türkmenabat şäherinde täze dermanhananyň açylyş dabarasy boldy
30.08.22 - 10:39

29-nji awgustda Lebap welaýatynyň edara ediş merkezi bolan Türkmenabat şäherinde täze dermanhananyň açylyş dabarasy boldy.


16293888f627f8.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýat onkologiýa hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
29.05.22 - 19:51

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýat onkologiýa hassahanasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.


162937b55d730e.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy
29.05.22 - 18:55

27-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 450 orunlyk Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.


16285fbd337c34.jpeg
Gahryman Arkadagymyz paýtagtymyzdaky Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine bardy
19.05.22 - 13:12

18-nji maýda ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasyna hem-de Baýdak sütünine gül desselerini goýmak dabaralary tamamlanandan soň, Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi.


1627942e658043.jpeg
2022-nji ýylyň 15-nji maýy — 1-nji sentýabry aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşyny guramak tabşyryldy
09.05.22 - 21:35

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça dolandyryş merkezi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.


1627609b023d31.jpeg
Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow “Arçman” şypahanasynda dynç alýanlar hem-de şypahananyň işgärleri bilen görüşdi
07.05.22 - 10:54

6-njy maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Bäherden etrabyndaky “Arçman” şypahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça alnyp barylýan işler hem-de döredilen şertler bilen tanyşdy.


16274bfbfbacf8.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow “Awazada” tomus möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy
06.05.22 - 11:27

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynlaşyp gelýän tomus möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerinde tanyşmak üçin deňizýaka sebite saparynyň çäklerinde 5-nji maýda Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşen “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna baryp gördi.


1625af7a17d809.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäherindäki köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
15.04.22 - 18:46

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 15-nji aprelinde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde döwrebap 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu hassahana ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilýän düzümleriniň üstüni ýetirdi.


1624b1a5713a7e.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasy howandarlyga mätäç çagalara hemaýat berýär
04.04.22 - 21:18

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda, 2021-nji ýylyň mart aýynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen bu gazna Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy.


1624a6b5e3832a.jpeg
Tejen şäherinde täze dermanhana açyldy
04.04.22 - 08:51

Türkmenistanda giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk gününiň öňüsyrasynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde «Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» amala aşyrmagyň çäklerinde bina edilen täze dermanhana açyldy.


16218d74e17748.jpeg
Türkmenistanda azyk senagatynda buýan köküni ulanmagyň tehnologiýasy işlenilip taýýarlanyldy
25.02.22 - 18:19

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanasynda azyk önümlerini taýýarlamakda buýan köküni ulanmagyň tehnologiýasy işlenilip taýýarlanyldy. Glisirrizin turşusy bilen baýlaşdyrylan ilkinji önüm iň köp isleg bildirilýän hem-de her gün iýmit hökmünde ulanylýan azyk harydy bolan çörek boldy. Hünärmenler şeýle hem bu serişdäni «Berzeňňi» mineral suwuna goşmagy meýilleşdirýärler.