Makalalar
1633bb618ede66.jpeg
Sanlylaşdyrma ýurdumyzyň KHBS-niň ösmegine ýardam edýär
04.10.22 - 09:27

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işjeň kämilleşdirilýän döwründe Türkmenistanda multimedia žurnalistikasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu gün metbugat habar beriş serişdeleri özgeriş tapgyryny başdan geçirip, onuň ahyrky maksady häzirki sanly media gurşawa uýgunlaşmak boldy.


1633413a6eba58.webp
Kim näçe iýmit iýýär?
28.09.22 - 14:28

Tebigatda näçe janly jandar bar bolsa, olar iýmegiň hasabyna ömür sürýärler. Eýsem olaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleri haýsylarka?


162d651962bc2e.jpeg
Iň uly tebigy tokaýlar
19.07.22 - 11:39

Tokaýlaryň howanyň arassalygyny saklamakda peýdaly taraplary ylymda bireýýäm subut edilendir. Şonuň üçin täze emeli tokaýlyklary döretmek bilen birlikde tebigatyň deňsiz-taýsyz mirasy bolan tebigy tokaýlyklary gorap saklamaga aýratyn ähmiýet berilýär.


162d64d073cebe.jpeg
Bag-bosanly paýtagtymyz
19.07.22 - 11:19

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy barada buşluk hoş habaryny ýetirmegi her birimiziň ýüregimizi joşdurdy.


162d5496b72d35.jpeg
ÝAŞLAR SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
18.07.22 - 16:52

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler ýurdumyzda ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän binýada esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilişi barada aýratyn nygtadylar.


162d3251d00188.jpeg
Süýjülikleriň döreýiş taryhyndan
17.07.22 - 01:52

Ynsan ilkidurmuş ýaşaýşyndan tä şu günlere çenli özüniň ýaşaýyş-durmuş medeniýetini, şol sanda azyk medeniýetini köptaraply kämilleşdirip gelýär. Adam gündelik durmuşynda we toý-baýramçylyk çärelerinde saçagy esasy iýmit görnüşleri bilen birlikde dürli süýjülikler bilen bezeýär. Eýsem şolaryň iň esasy we öňden dowam edip gelýän görnüşi bolan kemputlary taýýarlamak haçandan başlandyka?


162d2c2cb2669c.jpeg
Dünýäniň iň iri suw bentleri
16.07.22 - 18:53

Akar suwuň öňüne bent gurup, onuň güýjünden önümçilik üçin peýdalanyp bolýandygyna göz ýetireli bäri, adamzat jemgyýeti dünýäde iň iri, iň beýik suw bentlerini bina edipdir.


162d2b21b39952.jpeg
In uly aýlaglar
16.07.22 - 17:42

Üç ýany gury ýer bilen gurşalan, bir ýany deňiz we umman suwlaryna birleşýän aýlaglar tebigy täsinlikleri, goýnunda jemlenýän baýlyklary bilen meşhurdyrlar. Kähalatlarda olar öz ýanaşýan deňizleriniň we ummanlarynyň iň naýbaşy baýlyklaryny gizläp goýýan ätiýaçlyk ammarlaryna çalym edýärler.


162d2adc9a3778.jpeg
Çerepissa öndürmegiň taryhndan
16.07.22 - 17:23

Adamzat akylly-başly medeni ýaşaýşa geçmegi bilen, sowuk-yssy howadan, ygallardan goranmak üçin öýleri gurmagyň ähmiýetini ýüze çykarypdyr. Jaýlary gurmak bilen bir hatarda olaryň üstüni basyrmak üçin hem dürli gurluşyk materiallary işlenip taýýarlanypdyr. Çerepissa şolaryň arasynda iň gadymylarynyň biri bolupdyr.


162b2b97ff3d3f.jpeg
Bagtly günleriň gujagynda...
22.06.22 - 11:41

Bagt ynsanyň öz-özüne bolan ynam-ygtykadynda, içki dünýäsiniň päkliginde, daşky gözelliginde hem-de arzuw-niýetiniň söýgi sazlaşygynda jemlenendir. Olar dutar kirişlerinden hem näzik duýgulardan ybaratdyr. Bagt sowgat berilmeýär, bagt gazanylýar. Bagt gözellikdir, bagtyň başlanýan ýeri ýüregimizdir. Sebäbi ynsanyň ýüregi söýgüden pürepür.


162ac424bd64db.jpeg
Ekologiýa abadançylygynyň goragynda
17.06.22 - 13:58

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.


162a09846833cb.jpeg
Iň gadymy şäherler
08.06.22 - 17:38

Dünýädäki her bir şäheriñ özboluşly taryhy bardyr. Olaryñ käbiriniñ düýbüniñ tutulanyna birnäçe ýyl geçen bolsa, käbirleriniñ asyrlaboýy dowam edip gelýän taryhy bar. Ýöne welin müňlerçe ýyl mundan ozal döredilip, biziň döwrümize ýetip gelen şäherler adamzady özüne haýran edýär. Beýle şäherler dünýäni boýun egdiren basybalyjylaryň, hiç hili merhemeti bilmeýän tebigy betbagtçylyklaryñ garşysynda sarsman ösüşini dowam edip gelýärler. Geliñ şeýle şäherleriň birnäçesi bilen tanyş bolalyñ.


16295d22706490.jpeg
KHBS-niň özgerdilmegi ýurdumyzyň žurnalistleriniň işiniň netijeliligini artdyrýar
31.05.22 - 13:30

Sanly ulgama geçmek babatda möhüm wezipeler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde hem goýuldy, soňky ýyllarda olar şol wezipeleri amala aşyrmak üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini peýdalanmak bilen, degişli ugurda has işjeňleşdiler.


1629a57c74ffa6.jpeg
Ýelimlenen nawlardan jaýlar
03.06.22 - 23:49

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde adamlar dürli usullar bilen öz janlaryna ýakymly, daş görnügi göze gelüwli jaýlary gurýarlar. Ýelimlenen nawlardan gurulýan jaýlar şeýle jaýlaryň bir görnüşidir.


1629a5387d7c45.jpeg
Ýyldyrymyň güýç birligi
03.06.22 - 23:31

Tebigy hadysalar daşdan seredeniňde gözelligi, täsinligi döredýärler. Ýöne şol bir wagtda hem olar golaýdan örän howpludyrlar.