Makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar
26.02.24 - 15:38

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


1651fb2625632a.jpeg
ÝURT HATYRASY – «HALK HAKYDASY»
06.10.23 - 12:08

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyjy bilen ýurdumyzyň şöhratly taryhynda uly yz galdyran pajygaly seneler her ýylyň 6-njy oktýabrynda Hatyra güni diýlip döwlet derejesinde bellenilýär. Öten-geçenlerini ýatlap, ynsan hatyrasyny saklamak bolsa, türkmen halkynyň iň asylly häsiýetleriniň biridir.


1649b4747b147e.jpeg
Arkadag şäheri: Türkmen döwletiniň täze döredijilik döwrüniň ajaýyp hakykaty
28.06.23 - 01:32

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanda döwlet ähmiýetli şäheriň — Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy bolar.


163b5838f73fc9.jpeg
ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR
04.01.23 - 18:47

Bagtyýar zamanamyzda amala aşyrylýan ajaýyp işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, halkymyzyň has-da eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.


163a17dad82f79.jpeg
Deňzi arassalaýjy pingwinler
20.12.22 - 14:17

Pingwinler uçmaga ukypsyz bolan guşlaryň iň tanymalydyr. Adatça olar Antarktidada – buzlaryň we garlaryň arasynda ýaşaýarlar. Olar süýnmek şekilliligi we derasty ýag gatlagynyň barlygy sebäpli polýar deňizleriň buzly suwunda özlerini oňat duýýarlar.


163a17b76c3b69.jpeg
Iň ýogyn sütünli agaç
20.12.22 - 14:08

Iň ýogyn sütünli agaç taksodium Meksika görnüşleriniň Arbol del Tule agajydyr. Agaç Meksikanyň Santa-Mariýa-del-Tule şäheriniň ortasynda ösýär.


1639f622dc09d1.jpeg
Ýaşlykda dünýäni özgerdenler
18.12.22 - 23:55

Ynsan ogly 20 ýaşynda-da, 30 ýaşynda-da, 40 hatda 50 ýaşynda-da ylymda beýik açyşlary etmäge ukyply. Muňa garamazdan alymlaryň şu çaka çenli eden açyşlarynyň agramly bölegi olaryň ýaşlyk ýyllarynda amala aşyrylypdyr. Çünki adam 30 ýaşaýança has maksadaokgunly, ýadamazak bolýar. Özüni has erkin duýup lükgeligi bilen ylma garylyp bilýär. Galyberse-de bu ýaşa çenli adamyň beýnisi işjeň we ýatkeş bolýar.


1633bb618ede66.jpeg
Sanlylaşdyrma ýurdumyzyň KHBS-niň ösmegine ýardam edýär
04.10.22 - 09:27

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işjeň kämilleşdirilýän döwründe Türkmenistanda multimedia žurnalistikasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu gün metbugat habar beriş serişdeleri özgeriş tapgyryny başdan geçirip, onuň ahyrky maksady häzirki sanly media gurşawa uýgunlaşmak boldy.


1633413a6eba58.webp
Kim näçe iýmit iýýär?
28.09.22 - 14:28

Tebigatda näçe janly jandar bar bolsa, olar iýmegiň hasabyna ömür sürýärler. Eýsem olaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleri haýsylarka?


162d651962bc2e.jpeg
Iň uly tebigy tokaýlar
19.07.22 - 11:39

Tokaýlaryň howanyň arassalygyny saklamakda peýdaly taraplary ylymda bireýýäm subut edilendir. Şonuň üçin täze emeli tokaýlyklary döretmek bilen birlikde tebigatyň deňsiz-taýsyz mirasy bolan tebigy tokaýlyklary gorap saklamaga aýratyn ähmiýet berilýär.


162d64d073cebe.jpeg
Bag-bosanly paýtagtymyz
19.07.22 - 11:19

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy barada buşluk hoş habaryny ýetirmegi her birimiziň ýüregimizi joşdurdy.


162d5496b72d35.jpeg
ÝAŞLAR SYÝASATYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI
18.07.22 - 16:52

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler ýurdumyzda ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän binýada esaslanýan ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilişi barada aýratyn nygtadylar.


162d3251d00188.jpeg
Süýjülikleriň döreýiş taryhyndan
17.07.22 - 01:52

Ynsan ilkidurmuş ýaşaýşyndan tä şu günlere çenli özüniň ýaşaýyş-durmuş medeniýetini, şol sanda azyk medeniýetini köptaraply kämilleşdirip gelýär. Adam gündelik durmuşynda we toý-baýramçylyk çärelerinde saçagy esasy iýmit görnüşleri bilen birlikde dürli süýjülikler bilen bezeýär. Eýsem şolaryň iň esasy we öňden dowam edip gelýän görnüşi bolan kemputlary taýýarlamak haçandan başlandyka?


162d2c2cb2669c.jpeg
Dünýäniň iň iri suw bentleri
16.07.22 - 18:53

Akar suwuň öňüne bent gurup, onuň güýjünden önümçilik üçin peýdalanyp bolýandygyna göz ýetireli bäri, adamzat jemgyýeti dünýäde iň iri, iň beýik suw bentlerini bina edipdir.


162d2b21b39952.jpeg
In uly aýlaglar
16.07.22 - 17:42

Üç ýany gury ýer bilen gurşalan, bir ýany deňiz we umman suwlaryna birleşýän aýlaglar tebigy täsinlikleri, goýnunda jemlenýän baýlyklary bilen meşhurdyrlar. Kähalatlarda olar öz ýanaşýan deňizleriniň we ummanlarynyň iň naýbaşy baýlyklaryny gizläp goýýan ätiýaçlyk ammarlaryna çalym edýärler.