Habarlar
1633bfdb301277.jpeg
«Türkmengaz» suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrmaga taýýarlanýar
04.10.22 - 14:32

«Türkmengaz» döwlet konserni suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrmak üçin maddy-tehniki enjamlary we serişdeleri satyn alar. Munuň üçin degişli ygtyýar berýän resminama Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.


1633bf8d4ebc78.jpeg
«Çeleken» şertnamalaýyn çäginde nebitiň çykarylyşyny artdyrmak meýilleşdirilýär
04.10.22 - 14:11

Häzirki wagtda «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan «Çeleken» käniniň düzümine girýän meýdançalary düýpli özleşdirmek, täze nebit guýularyny gazmak arkaly çykarylýan nebitiň möçberlerini artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar.


1633a71027dd9d.jpeg
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi
03.10.22 - 10:20

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellenildi.


163381ece82cba.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady
01.10.22 - 16:04

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Ýaşulularyň halkara güni bilen gutlady.


16336c6759518d.jpeg
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze prezident saýlanyldy
30.09.22 - 15:35

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze prezident saýlanyldy.


163382811111f6.png
Döwlet Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris
30.09.22 - 11:47

Döwlet Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris.


163358bce34fd6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
29.09.22 - 17:13

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň Ýerine ýetiriji başlygy Piter S.Kallosy kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi.


163353ec4d2e3f.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine Ižewsk şäherindäki 88-nji mekdepde bolup geçen pajygaly waka zerarly gynanç bildirdi
29.09.22 - 11:44

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ýurduň Ižewsk şäherindäki 88-nji mekdepde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şol sanda bigünä çagalaryň köpüsiniň heläk bolmagyna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly waka zerarly gynanç hatyny iberdi.


16335372c9b527.jpeg
Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglanyldy
29.09.22 - 11:11

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.K.Annaýewi Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda.


1633528ae7db9c.png
Türkmenistanyň Baş prokuroryna ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini berildi
29.09.22 - 10:10

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi S.G.Mälikgulyýewe ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini bermek hakynda.


163351e13c54f7.jpeg
Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy
29.09.22 - 09:24

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polisiýanyň podpolkownigi M.A.Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakmak hakynda.


16334456496a9b.jpeg
Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy dabaraly bellenildi
28.09.22 - 18:00

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy baýramçylyk dabaralaryna beslenilip bellenildi.


16332bab2db469.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Garaşsyzlyk güni bilen gutlady
27.09.22 - 13:56

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Garaşsyzlyk güni bilen gutlady.


16332af3026a33.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Dragon Oil» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
27.09.22 - 13:07

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň «Dragon Oil» kompaniýasynyň Ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al Jarwan bilen ýekşenbe güni geçiren duşuşygynda Hazar deňziniň türkmen kenarynda nebitgaz känlerini işläp taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


16332a715d3d07.jpeg
Prezident: Türkmenistanda 2028-nji ýyla çenli 278,9 mlrd manat özleşdirmek meýilleşdirilýär
27.09.22 - 12:32

2028-nji ýyla çenli Türkmenistanda 278,9 milliard manatdan gowrak maýa goýumlaryny özleşdirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen Döwlet Maslahatynda eden çykyşynda belledi. Bu çäreler «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» göz öňünde tutuldy.