Habarlar
1629310535a2f5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permany
29.05.22 - 11:18

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permany.


1629306d2899dd.jpeg
Ussat halyçy Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakyldy
29.05.22 - 10:38

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary Ussat halyçy Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda.


1629300cf7f869.jpeg
Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç yglan edildi
29.05.22 - 10:12

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç yglan edildi.


16292427ec8345.jpeg
Daşoguz welaýatyny toplumlaýyn ösdürmegiň çäklerinde nebitgaz toplumyna maýa goýumlar göz öňünde tutuldy
28.05.22 - 20:40

Penşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna toý saparynyň barşynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


1629238cf43916.jpeg
Türkmenistanyň Hemişelik wekili UNIDO-nyň ýolbaşçysy bilen wodorod energetikasy ulgamyndaky taslamalary maslahatlaşdy
28.05.22 - 19:59

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky Edarasynyň ýanyndaky Hemişelik wekili BMG-niň Senagat ösüşi boýunça Guramasynyň (UNIDO) täze bellenen Baş direktory Gerd Müller bilen geçirilen duşuşykda bu Gurama bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibindäki meselelere garaldy.


162908bb541ed3.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň wekilleri ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy
27.05.22 - 13:28

23-nji maýda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde netijeliligi ýokarlandyrmak we tanymallygy artdyrmak boýunça geçirilen mejlisiň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mehdi Safari bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1628fabda14db2.jpeg
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamalasyny taýýarlamak borçly edildi
26.05.22 - 21:33

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamalasyny taýýarlamak borçly edildi.1628e2367e1efa.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady
25.05.22 - 17:39

Türkmenistanyň Prezidenti orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady.


1628e1af8a5d1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi
25.05.22 - 17:03

24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “Niсklaus Сompanies” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Rizi kabul etdi.


1628c812953ff5.jpeg
Türkmenistanyň we Täjigistanyň wekilleri nebiti gaýtadan işleýän bilelikdäki kärhanalary döretmek mümkinçiligine garadylar
24.05.22 - 11:54

Täjigistanyň Türkmenistandaky ilçisi Farruh Şarifzodanyň «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasynyň (NAPECO)» baş direktory Maksat Pirliýew bilen duşuşygynda nebiti gaýtadan işlemek boýunça bilelikdäki kärhanany döretmek mümkinçiligine garaldy diýip, ORIENT habar berýär.


1628c7df9df3b3.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary bilen bilelikdäki taslamalara taýýarlygy maslahatlaşdy
24.05.22 - 11:40

Geçen anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýar bilen geçiren söhbetdeşliginde türkmen gazyny Gazagystana ibermek we Türkmenistanda galla terminalyny gurmak boýunça bilelikdki taslamalar maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň Döwlet Habarlar agentligi habar berýär.


1628b413dc0b9f.jpeg
Meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti Ahal welaýatynda gurlar
23.05.22 - 13:09

Meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti Ahal welaýatynda gurlar.


16288e04db4d21.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti teatr festiwalyna gatnaşyjylary gutlady
21.05.22 - 17:51

Türkmenistanyň Prezidenti teatr festiwalyna gatnaşyjylary gutlady.


16288d1c056169.jpeg
Hormatly Prezidentimiz möhüm gurluşyk desgalaryndaky alnyp barylýan işleriň barşy hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy
21.05.22 - 16:49

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy.