Habarlar
165e5c19253023.jpeg
Türkmenistan we Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekdiler
04.03.24 - 17:41

Türkmenistan we Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekdiler diýip, ýurdumyzyň DIM-niň resmi saýtynda habar berilýär.


165e5be0f2d549.jpeg
Türkmen tebigy gazyny swap usuly arkaly Türkiýä eksport etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
04.03.24 - 17:26

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Prezident Rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren duşuşygynyň barşynda Türkiýä türkmen elektrik energiýasyny eksport etmek, dostlukly ýurda türkmen tebigy gazyny “swap” usuly arkaly ibermek bilen baglanyşykly meselelere seredildi.


165e460548a905.webp
Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler
03.03.24 - 16:34

Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler.


165e36b6f3e3e2.jpeg
Türkmenistanda 16-njy martda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler
02.03.24 - 23:09

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem “Türkmenistanda 2024-nji ýylda bag ekmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylyň 9-njy fewralynda çykaran 867-nji Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2024-nji ýylyň 16-njy martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi.


165e33c48535a0.jpeg
Hökümet mejlisinde Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynyň iki aýda işiniň netijelerine garaldy
02.03.24 - 19:48

1-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ilkinji iki aýynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165e338e322211.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy
02.03.24 - 19:34

Türkmen halkynyň Milli Lideri 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy.


165e180d5784a8.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Türkiýe Respublikasyna iş sapary başlandy
01.03.24 - 12:16

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşmak üçin, iş sapary bilen ugrady,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


165e157f5b3597.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Rustam Minnihanowy doglan güni bilen gutlady
01.03.24 - 09:22

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowa doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.


165ddd8b0934ff.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy
27.02.24 - 17:42

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy.


165ddd488797aa.jpeg
Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler
27.02.24 - 17:24

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler.


165dc56c3ce4f6.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmennebit” DK-nyň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini yzygiderli gowulandyrmak boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy
26.02.24 - 14:15

23-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


165d9af3bdf8ea.jpeg
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi bellenildi
24.02.24 - 13:56

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi bellenildi.


165d9a57445f87.jpeg
Ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar
24.02.24 - 13:14

Ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sowgatlary gowşurylar.


165d992f52fbb8.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.02.24 - 11:55

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki ÇYKYŞY.


165d8dcfdbd8b6.jpeg
Halk Maslahatynyň Başlygy: Türkmenistanda soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy
23.02.24 - 22:59

Soňky 15 ýylyň dowamynda jemi içerki önümiň möçberi 3,7 esse artdy. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji fewralda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden çykyşynda belledi.