Peýdaly maslahatlar
160d23a43bd389.jpeg
Ýiti Gün şöhlesi: onuň täsirinden nähili goranmaly?
23.06.21 - 00:30

Gün şöhlesi adamyň kesele goraýjylyk ulgamyny pugtalandyrýar, beden öýjüklerinde süňkler we dişler üçin peýdaly D witamininiň işlenip çykarylmagyna itergi berýär. Şeýle-de bolsa, Günüň jöwzaly yssysynda çagalaryň daşarda oýnamaklygyna ýa-da gezelenç etmekligine rugsat bermeli däldir. Organizme gerek bolan D witamininiň mukdaryny almak üçin her gün 15 — 20 minut irden sagat 10:00-a çenli, agşam sagat 18:00-dan soň ýaş çaga bilen gezelenç etmek ýeterlikdir.


160d0f8fc3a87f.jpeg
Daşary ýurt dilini öwrenmek üçin maslahatlar
22.06.21 - 01:39

Daşary ýurt dilini öwrenýän wagtyňyz görýän seriallaryňyza ýa-da filmleriňize subtitrler goşmak, bu dili çalt öwrenmäge kömek eder.


160cf2fbd7b1f9.jpeg
Uklamaga kömek edip biljek maslahatlar
20.06.21 - 17:08

Amatly düşek, kanagatlanarly uky almak mümkinçiligiňizi artdyrýar, oňaýsyz düşek bolsa pes hilli uky bilen baglanyşykly.


160c87d00ce6a5.jpeg
TOMUS PASLYNDA DOGRY IÝMITLENMEK
15.06.21 - 15:12

Howanyň yssy wagtynda adam bedenindäki himiki reaksiýalar çaltlaşýar. Mundan başga-da, beden az energiýa sarp edýär. Netijede, bedene tomusda az iýmit gerek. Şonuň üçin goşmaça agram gazanmazlyk üçin muny göz öňünde tutmalydyr.


160c7a12e9406a.jpeg
Nusgawy sazy diňlemegiň peýdasy
14.06.21 - 23:34

Aýdym-sazyň köp peýdasynyň bardygyny dürli gözlegler subut etdi. Nusgawy sazyň çagalary rahatlandyrýan, işdäki stresleri azaldýan, ünsi artdyrmak arkaly öndürijiligi ýokarlandyrýan we başga-da köp zatlara peýdalygyny bilýärmidiňiz?!


160c4c581967ce.jpeg
Ýatkeşligi gowylandyrmagyň ýollary
12.06.21 - 19:32

Ýatkeşligiňizi gowulandyrmak üçin näme edip bilersiňiz? Beýniniň özboluşly ösüşine eýe bolmak we her işi has üstünlikli ýerine ýetirmek möhüm zat. Dogabitdi ukyplarymyzy äsgermezlik etsek, her bir adam, mümkinçiligine garamazdan, aşakda gürleşýän zatlarymyzy edip, ýadyny gowulaşdyryp biler.


160bfbbb0d890d.png
Gawun saglygyň girewi
08.06.21 - 23:49

Tomus aýlarynyň aýrylmaz miwelerinden biri bolan gawun, az kaloriýaly bolmagy sebäpli horlanmak isleýänler üçin peýdaly miwedir, şeýle hem gan basyşyny peseltmek, myşsalaryň agyrysyny azaltmak, immuniteti güýçlendirmek ýaly saglyga peýdalary köpdür.


160b3a771c024a.jpeg
Injiriň düzüminde antibakterial maddalar ýüze çykaryldy
30.05.21 - 19:55

Rus alymlary injiriň himiki düzümini seljerdiler. Netijede onda antibakterial häsiýetlere eýe bolan we antibiotikleriň ornuny tutup bilýän fisiniň bardygyny ýüze çykardylar. Bu barada potokmedia.ru habar berdi.


160a6740e3389d.jpeg
Alma
20.05.21 - 19:37

Almany köpräk iýmeklik maslahat berilýär. Onuň düzümindäki kaliý duzy ýüregiň işleýşini kadalaşdyrýar. Köpler alma iýenlerinde daşyny arassalap iýýärler. Almanyň gabygynda pektin köp, bu bolsa içegäniň işleýşini kadalaşdyrýar. Almany dişläp iýseň, diş etini pugtalandyrýar. Alma çigidiniň 4-5 sanysyny iýseň, bedeniň ýoda bolan talaby günüň dowamynda gerekli mukdary bilen üpjün edilýär.


160a676d07e6d0.jpeg
ERIK
20.05.21 - 19:48

Erigiň düzüminde adam bedeni üçin zerur bolan А, С, В witaminleri, kaliý, demir duzlary bar. Ol ýürek-damar, böwrek kesellerinde käbir nerw kesellerine ýaramlydyr. Erik ýatkeşligi gowulandyrýar, beýniniň işleýşini sazlaşdyrýar.


16071c078c23e6.jpeg
Türkmen halky keçäni mukaddes öý goşy hasaplaýar
10.04.21 - 20:12

«El hünäri il gezer» diýlen nakyly döredip, türkmen halky milli senetkärleriň hyzmatyna ýokary baha beripdir. Adam eliniň döreden gözelligi özboluşly milli senetkärleriň sungatynda asyrlardan-asyrlara geçip, dowam edip gelýär. Şeýle senetleriň birem türkmen öýleriniň hemişelik düşegi bolan keçe.


1606d6f43da453.jpeg
Smartfonlardaky oýunlar kiçijik çagalara we mekdep okuwçylaryna peýdaly bolup biler
07.04.21 - 13:37

Ýaş ene-atalar çagalara irki çagalyk döwründen planşetlerde we smartfonlarda oýun oýnamaga mümkinçilik berýärler, bu ýagdaý bu işde peýdany görmeýän uly nesillerde düşünmezligi emele getirýär. Ýöne bu mesele boýunça alada etmek hakykatda esassyz diýip, kliniki psiholog Artur Garaganow hasaplaýar.


160676edfe72f4.jpeg
Görüş ýitiligine peýdaly maslahat
03.04.21 - 00:22

Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly.


16061ef45026ea.jpeg
Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy
29.03.21 - 20:16

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar.


1605755cdf1ed3.jpeg
Kömelek saýlamagy başaryň!
21.03.21 - 19:18

Kömelekler meýdanda garyşyk ösýärler. Olaryň zäherli we zähersiz görnüşi bolýar. Kömelekleriň arasynda göze görnüp duran tapawut ýok diýen ýaly, ýöne siňe syn etseň, olary tapawutlandyryp bolýar. Zäherli kömeleklere mahsus bolan käbir aýratynlyklar bar.