Peýdaly maslahatlar
1638ccc06b8197.jpeg
Balyk etiniň peýdasy
04.12.22 - 21:34

Balyk aşa doýgun belokleryň çeşmesidir. Şeýle ýagdaýda, belokda beden üçin wajyp bolan aminokislota düzümleri örän köp mukdarda bolýar. Olar bolsa öz gezeginde myşsalaryň gurluşynda, süňkleriň, dokumalaryň sagdynlygyny saklamakda möhümdir. Şeýle-de, balyk etiniň düzümi ýarymdoýgun ýag kislotalaryna hem baýdyr.


1638caa4f1b1c5.jpeg
Zeýtun şalygy
04.12.22 - 19:10

Ýer ýüzünde Ispaniýada iň köp öndürilip, Gresiýada bolsa, iň köp sarp edilýän, elde ýygylýan ösümlik şerbeti bolan, ýylda 4 litre golaý ýag berýän her bir zeýtun agajy aslynda 2000 ýyla golaý wagt ömür sürmäge ukyplydyr.


1638ca6f0cbd38.jpeg
Ukynyň syrly dünýäsi
04.12.22 - 18:56

Uky ýaşaýyşyň janly- jandarynyň ömrüniň esasy bölegini düzýän wagty. Ukynyň täsiri, onuň ynsan saglygy bilen baglanşykly ýüzlerçe zatlara täsir edýänligi, ýene- de janly - jandaryň ukusynyň äleme gatnaşygy barada gürrüň etmek üçin elbetde ukynyň syrly dünýäsi hakda gyzyklanmak ýeterlik däl - de eýsem lukmançylyk ylmynda , biologiýada we tebigat ylymlarynda uka gidýän jandarlar, ýa - da gyş ukusyna gidýän jandarlar, ýa - da ömrüniň köp bölegini ukyda geçirýän jandarlar hakda hem söz açmak gyzykly bolsa gerek?!


1637920f71ba95.jpeg
Ýöremek — saglyga peýdaly
19.11.22 - 23:31

Saglygyňy goramak, sagdyn ömür sürmek her bir ýaşda möhüm bolup durýar. «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» diýlişi ýaly, ynsan özüni güýç-kuwwatly, ruhubelent, göwnaçyk duýanda, onuň durmuşy we ýaşaýşy has-da gözelleşýär. Saglygyňy berkitmegiň, göwnüňi açmagyň, ruhuňy götermegiň ýönekeý we elýeterli görnüşleriniň biri-de arassa howada ýöremekdir.


1637917484b6c6.jpeg
Günebakar çigidi
19.11.22 - 22:50

Çigit- birýyllyk günebakaryň tohumy bolup, ol ýag öndürmek we iýmit üçin ulanylýar. Bu tohumlaryň uzynlygy 10-15 mm, ini bolsa 7-8 mm bolýar. Arassalanan çigitleriň 100 gram möçberinde ýaglar 49.57 gr, uglewodlar 18.76 gr, beloklar 22.78 we suw 1.21 gr mukdarda saklanýar. Günebakar çigitleriniň bedeniň saglygyny goramakda peýdaly aýratynlyklary bar, ýöne muňa garamazdan olary köp mukdarda yzygiderli ulanmak maslahat berilmeýär.


16378912ae2da0.jpeg
Nar — ýokumly miwe
19.11.22 - 13:17

Nar miwesi baradaky ýatlamalar öz gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýar. Bu miwäniň daşky görnüşi, özboluşly goýy gyzyl reňki, täje meňzeş ösüntgisi onuň «şalaryň miwesi» adyna eýe bolmagyny düşündirýär.


1637889ff9ae5e.jpeg
Gülmegiň peýdasy barada
19.11.22 - 12:47

Häzirki tehnologiýalaryň ösen döwründe adamlaryň durmuş we iş şertleri yzygiderli gowulanýar we kämilleşýär. Muňa garamazdan ösen şäherlerde gündelik durmuşyň tizligine, täzeliklerine öwrenişmek aňsat däl. Şeýle şertlerde saglygyňy goramak, öz bedeniň barada alada etmek, içki dünýäňi mähirli duýgular, ýatlamalar bilen baýlaşdyrmak, göwnüňi açmak has-da möhümdir.


1634f9b541a9e1.jpeg
ALYMLAR TELEFONY ÝAKYNYŇDA GOÝMAGYŇ ZYÝANYNY DÜŞÜNDIRLER
19.10.22 - 11:38

Häzirki wagtda tehnologiýalaryň ösmegi bilen durmuş has kämilleşýär. Emma olaryň ýetirýän peýdasynyň bolşy ýaly, zyýany hem bardyr.Jübi telefonlary, soňra bolsa smartfonlar döräli bäri olaryň bedene täsiri barada diňe bir alymlar däl, eýsem ýönekeý ulanylyjylar hem gyzyklanýar.


1634f8aed668da.jpeg
Çaganyň saglygyny goramak
19.10.22 - 10:28

Irki ýaşlarda çagalaryň bedeninde yzygiderli üýtgeşmeler bolup geçýär. Bu döwürde olaryň saglygyny berkitmek, möwsümleýin kesellerden goramak, daşky gurşawa we onuň şertlerine uýgunlaşmagyny gazanmak her bir ene-atanyň wajyp aladasy bolup durýar.


163458dc5907d1.jpeg
Arpa dänesiniň peýdasy
11.10.22 - 20:37

Arpa dänesi galla önümi bolup, çalt bişmegi we has-da peýdaly bolmagy üçin daşy gabyksyz ýagdaýda alynýar. Ol, esasan çorbaly naharlara, işdäaçarlara goşulýar we agyr nähoşluklarda we saglygy dikeltmekde ulanylýar. Dänäniň düzüminde peýdaly elementler kän mukdarda saklanýar. Arpa dänesi gadymy zamanlarda hem iýmit hökmünde ulanylypdyr, ol «soltanlaryň iýmiti» adyna eýe bolupdyr.


163458b244c6d9.jpeg
Ananas – peýdaly miwe
11.10.22 - 20:26

Watany Günorta Amerika hasaplanylýan ananasy ösdürip ýetişdirmek XIX asyryň başlarynda has-da giň gerime eýe bolupdyr. Häzirki wagtda bu miwe Taýlandda, Flippinlerde we Braziliýada köpçülikleýin öndürilýär. Ananasyň süýji, ýakymly ysly we şireli miwesi ony köpleriň islegli miwesine öwürdi. Şeýle-de, onuň beden üçin peýdaly aýratynlyklary aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


16337365498783.jpeg
Ykjam telefonlaryň peýdaly aýratynlyklary
30.09.22 - 23:32

Telefony sim-kartasyz ulanmagy göz öňüne getirmek kyn. Şeýle-de bolsa, täze ulgamyň kömegi bilen häzirki wagtda sim-kartasyz telefonlaryň ulanylyşynyň gerimi barha giňeýär.


163372cc649fcc.jpeg
Armydyň peýdasy
30.09.22 - 22:52

Köpýyllyk miwe berýän agaçlaryň biri-de armytdyr. Häzirki wagtda onuň 500-den gowrak görnüşi bellidir. Miwäniň yşyklandyryja meňzeş, tegelek we silindr ýaly görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Armydyň gabygy ýuka we galyň, reňki açyk, goýy sary, goňur we gyzyl mämişi bolýar.


16329fadfe1000.jpeg
Çaga terbiýesinde peýdaly maslahatlar
20.09.22 - 22:39

Her bir ata-ene öz çagasynyň akylly, terbiýeli, başarjaň, maksada okgunly, ruhubelent, geljege ynamly adam bolup ýetişmegini isleýär. Şonuň üçin çaga terbiýesi ähli döwürlerde hem möhüm wezipeleriň hatarynda goýlupdyr. Türkmen halky nesil terbiýesini mukaddes hasaplap, bu babatda kemala gelen milli ýörelgelerini nesilden-nesle geçirip gelipdir.


1632496e414966.jpeg
Zeýtun — witaminleriň we minerallaryň gory
16.09.22 - 20:31

Zeýtun witaminleriň we mikroelementleriň baý toplumyny özünde saklap, oňa «Ortaýer deňziniň suwuk altyny» diýilýär. Bu täsin önümden taýýarlanylýan zeýtun ýagy bolsa durmuşda giňden ulanylýar. Witamin ýetmezçiliginiň öwezini dolýan zeýtun gündelik iýmitlerde, lukmançylykda, halk tebipçiliginde gymmatly serişde hasaplanýar.