Peýdaly maslahatlar
161d5d26d73540.jpeg
Mung noýbasy - mäşiň adam saglygyna peýdasy
05.01.22 - 22:16

Mäş (Mung noýbasy) Hindistandan gelip çykan kiçijik, ýaşyl, ýumurtga görnüşli kösükli ekindir. Mäşde witaminleriň we minerallaryň düzümi gaty deňagramly bolup, olary ýokumly we sagdyn önüme öwürýär.


161b4177beae13.jpeg
Badamjan
11.12.21 - 08:14

Badamjan — itüzümler maşgalasyna degişli bolup, esasan, birýyllyk otjumak ösümlikdir.


161ac607281bc2.jpeg
Limon garylan suw saglyga melhemdir
05.12.21 - 11:47

Saglygyňy berkitmekde we dikeltmekde limonly çaýdan başga limonly suw hem peýdalanylýar. Melhem suwy taýýarlamak üçin limonyň çaýa atylýan möçberi ýeterlikdir. Bu miwäniň ynsan saglygyna peýdasy hakynda türkmen, arap, pars, tibet tebipleriniň iýmit hakyndaky kitaplarynda görkezilendir.


161abbef8c74c7.jpeg
Jöweniň unundan bişirilen çörek köp dertleriň dermany hasaplanylýar
05.12.21 - 00:18

Ata-babalarymyz jöweni gadym döwürlerden bäri ekipdirler hem-de ony iýmit maksatly ulanypdyrlar. Onuň unundan bişirilen çörege ene-mamalarymyz «zagara» diýip at beripdirler.


161abb233a83d1.jpeg
Mesge ýagyny iýmit düzümine salmak üçin 3 sebäp
04.12.21 - 23:23

Saglyk üçin peýdaly önümler barada aýdylanda, olaryň arasynda mesgäniň ähmiýeti has uludyr. Berhiz lukmanlarynyň maslahat bermegine görä, mesge ýagy biziň iýmit düzümimizde hemişe bolmalydyr.


161aa60fc5ec14.jpeg
Nädip saç düşmesiniň öňüni almaly?
03.12.21 - 23:25

Owadan saçly bolmak erkekleriň we aýallaryň arzuwy. Geliň indi bolsa, saç dökülmesine garşy kabir gök önümleriň peýdasy hakynda durup geçeliň!


161a7bc39d1e2f.jpeg
Ýaramaz endikden daşlaşylandan soň...
01.12.21 - 23:17

Zyýanly endik goýlandan soň bedendäki özgerişler barada «Zreloýe zdorowýe» žurnalyna salgylanyp, «Pulse.mail.ru» habar berýär.


161a7b51048a76.jpeg
Ýeralma
01.12.21 - 22:46

Ülkämiziň tebigy şertlerinde ýeralmadan bir ýylyň dowamynda 2 hasyl alyp boljakdygyny kärendeçi daýhanlar nygtaýarlar.


161a7aef106b7d.jpeg
Gyşda iýmitlenmek üçin peýdaly önümler
01.12.21 - 22:20

Gyşda iýmitlenmek üçin peýdaly önümler.


161a5ec12a9ccb.jpeg
Alymlar almanyň beýni üçin peýdaly häsiýetlerini subut etdiler
30.11.21 - 14:17

Almanyň düzüminde saklanýan tebigy birleşmeler täze beýni öýjükleriniň öndürilmegine itergi berýär. Bu bolsa ýady we kognitiw funksiýalary kämilleşdirmäge kömek edýär.


161a5eacfb97c6.jpeg
Hünärmenler ertirlik naharynda nämeleri iýmelidigini aýtdylar
30.11.21 - 14:11

Adamlaryň köpüsi sagdyn iýmitlenmegiň ýollaryny ähli tarapdan öwrenýärler, ýöne gaty ýönekeý soraglara gezek gelende welin aljyraýarlar diýip, cursorinfo.co.il ýazýar.


161a13a6251c40.jpeg
Beden maşklarynyň ähmiýeti
27.11.21 - 00:49

Beden maşklarynyň iň peýdaly görnüşlerinden biri irdenki türgenleşiklerdir. Ukudan oýanyp, beden ähli funksiýalary ýuwaş-ýuwaşdan dikeldýär, irdenki türgenleşik bolsa bu prosesi has hem çaltlandyryp, bedeniň fiziki ýagdaýyny gowulandyrýar.


1619e7a85bb4d0.jpeg
Sagdyn durmuş endiklerini kemala getirmek üçin peýdaly maslahatlar
24.11.21 - 22:46

Sagdyn durmuş endiklerini kemala getirmek üçin peýdaly maslahatlar.


1619e6366a2ba7.jpeg
Peýdaly maslahatlar
24.11.21 - 21:08

Peýdaly maslahatlar Kitap okamak Kitap okamak - depressiýa garşy göreşmäge we aragatnaşyk endiklerini ösdürmäge kömek edýär.


1619d0ccce06d4.jpeg
Lukman iki hepdäniň içinde nädip horlanmalydygyny aýtdy
23.11.21 - 20:46

Berhiz lukmany Olga Burlakowa surnukdyryjy­ berhiz tutmazdan iki hepdäniň dowamynda nädip horlanmalydygyny aýtdy. Munuň üçin käbir ýönekeý düzgünleri berjaý etmeli diýip, fer­ra.ru habar berdi.