Peýdaly maslahatlar
1663c945c93a7d.jpeg
«Bejeriş binagärligi» hassalaryň ünsüni gussaly duýgulardan sowup, olarda ruhubelentlik döredýär
09.05.24 - 14:16

Ösümlikleriň, arassa howanyň, janly-jandarlaryň bejeriş ukyplary barada bilýän hem bolsak, binagärligiň şypa berijilik häsiýeti barada seýrek eşidilýär.


16640718866af2.webp
Çopantelpegiň adam saglygyna ýetirýän peýdaly täsirleri
12.05.24 - 12:36

Gadymy döwürlerden bäri halk lukmançylygynda şypaly ösümlik hökmünde giňden ulanylýan, dünýä ýurtlarynyň köpüsinde duş gelýän çopantelpek saglygymyz üçin örän peýdalydyr.


16631174d696af.jpeg
Gülli kelemiň peýdasy
30.04.24 - 21:07

Gülli kelemiň (brokkoli kelemi) watany gündogar Ortaýer deňzi sebiti hasaplanýar. Ol 2 ýyllyk ösümlik bolup, ýabany kelemden gelip çykýar. Häzirki wagtda hytaý, hindi, italýan, türk, fransuz, ispan we dünýäniň başga-da ýurtlarynyň aşhanalarynda giňden ulanylýar.


165e747935707c.jpeg
Çaganyň aň-akyl ösüşi üçin peýdaly önümler
05.03.24 - 21:25

Çaganyň aň-akyl taýdan kadaly ösmegi okuw-terbiýeçilik işinde esasy wezipe bolup durýar. Her bir ýaşda iýmitlenmegiň belli bir kadasy bolşy ýaly, çagalyk döwründe hem bu şeýledir.


165b91eda2f571.jpeg
Beýiniň peýdasy
30.01.24 - 21:07

Beýi peýdaly häsiýeti ýokary bolan miweleriň hataryna degişlidir. Biziň Türkmenistan ýurdumyzda hem beýi urugyndan adaty beýi görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Aslynda, beýiniň gelip çykan ýerleri Kawkaz we Ortaýer deňiz kenarýakalary hasaplanýar. Beýi agaç görnüşli we gyrymsy bag bolup, boýy 8 metre çenli ýetýär.


1658d4df34d0ed.jpeg
Nohudyň peýdasy
28.12.23 - 15:29

Nohut — iň gadymy ösümlikleriň biri. Onuň watany günorta-günbatar Aziýa we ýakyn Gündogar hasaplanýar. Ösümlik bu ýerlerde miladydan öňki 7-nji müňýyllykda ösdürilip ýetişdirilipdir. Dünýäde nohudyň 70-e golaý görnüşi belli bolup, olardan diňe iki görnüşi giňden ulanylýar. Ol gök çig görnüşinde we gabykly bişen görnüşinde ulanylýar. Ösümlik beloklaryň ajaýyp çeşmesidir. Onuň 100 gramynda takmynan 25 gram belok bar. Şonuň üçin nohut sagdyn iýmitlenişiň aýrylmaz bölegi hasaplanýar.


1658bce4e243ca.jpeg
Greýpfrut — peýdaly miwe
27.12.23 - 12:12

Greýpfrut tropiki miwelere degişli bolup, onuň watany Barbados adasy hasaplanýar. Ol elmydama ýaşyl öwüsýän agaçda ýetişip, sowuk howany halamaýar. Miwe ýolunmanka daşky görnüşi boýunça üzüme çalym edýär.


16586e84d1b85d.jpeg
Täze jaýyň gurluşygy — peýdaly maslahatlar
23.12.23 - 19:01

Täze jaýyň gurluşygy her bir adamyň durmuşynda jogapkärli we wajyp aladalaryň biri bolup durýar. Jaý gurluşygy köp wagt, zähmet we serişde talap edýär. Bu işde ýyllaryň dowamynda toplanan peýdaly maslahatlar oňat netijeleri berip bilýär.


1655ae90768e5a.jpeg
Awokadonyň peýdasy
20.11.23 - 10:02

Awokado Lawr maşgalasyna degişli bolan hemişe gök öwüsýän subtropik miwedir. Agajynyň boýy 20 metre çenli ýetýär. Miwesi bir tohumly armyt görnüşli bolup, miwäniň uzynlygy 5-den 20 sm, agramy 50g-dan 1.8 kg çenli bolýar. Miwäniň ady gadymy astekleriň dilinde «agaç ýumurtgasy» diýen manyny aňladýar.


16554b8da26d06.jpeg
Çaganyň akyl başarnygyny ösdürmek
15.11.23 - 17:26

Çaga terbiýesi durmuşyň hem-de jemgyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Terbiýe ýaş nesliň ilkinji günlerinden başlanýar diýsek ýalňyşmarys. Bu wajyp meselede fiziki, ruhy hem-de akyl taýdan ösüş çaganyň terbiýesiniň esasyny düzýär.


165544a7d3630d.png
Kiberhowpsuzlyk boýunça peýdaly maslahatlar
15.11.23 - 09:35

Kiberhowpsuzlyk häzirki wagtda wajyp meseleleriň birine öwrüldi. Biz günüň dowamynda köp wagtymyzy internetde geçirýäris hem-de şahsy maglumatlarymyza degişli yzlary galdyrýarys. Internet torunyň durmuşymyzy ýeňilleşdirýändigi hakykat, muňa garamazdan sanly ulgamda goraglylyk meselesiniň möhüm wezipe hökmünde öňe çykýandygy-da anykdyr.


165379720eb3fa.webp
Süýdüň peýdasy
24.10.23 - 15:06

Süýt gündelik iýmitiň möhüm bölegidir. Bu önüm bedeniň umumy saglygy, immuniteti üçin örän peýdalydyr. Adamzat gadymy döwürlerden bäri sygyr süýdünden we ondan taýýarlanýan önümlerden peýdalanýar.


16533bd822a4a0.jpeg
Dil öwrenmegiň peýdasy
21.10.23 - 17:01

Alymlaryň geçiren barlaglary dil öwrenmegiň adamyň diňe bir akyl ýetiriş, pikirlenmek ukyplaryny ösdürmän, eýsem beden saglygynyň we immunitetiň berkemegine-de peýdalydygyny görkezýär. Öz ene dilinden başga-da birnäçe dilleri bilýän adamyň dürli meseleleri tiz we netijeli çözýändigi düşündirilýär.


1651b97e135d13.jpeg
Golf — gyzykly we peýdaly
03.10.23 - 09:26

Golf — dünýäde millionlarça adamy birleşdirýän sport görnüşi. Ol açyk howada wagtyňy geçirmek, tebigatdan lezzet almak we oýunda ukybyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp usul. Golf diňe bir gyzykly güýmenje bolman, eýsem ol ynsanyň fiziki hem-de psihiki saglygyna oňaýly täsir edýän sport görnüşidir.


164aea348072c8.jpeg
Dagdan agajy
12.07.23 - 17:57

Türkmen halky dagdan agajyny keramatly, gözden dilden goraýan mukaddes agaç hasaplanýar. Şol ynam ygtykat bilen dagdandan kiçijik üljäniň şänigi çemesi ululykda, iki başy ýaýbaňja, orta bili gyşbyja şekiljik ýasap, ýaş çagajyklaryň tahýasyna, kürtekçesine dakýarlar ýa-da alaja bag bilen boýnundan asýarlar. Ol şekiljige dagdabjyk diýýärler.