Peýdaly maslahatlar
164248a0c42b5b.jpeg
Sport sagdynlygyň we ruhubelentligiň girewidir
29.03.23 - 23:57

Ynsan ömründäki ähli lezzeti, şatlygy, süýjiligi, bagty diňe saglygy bilen duýýar. Şonuň üçin, eger-de biz gowy we gurply durmuşda ýaşasymyz gelýän bolsa, ilkinji nobatda saglygyň gadyryny bilmelidiris. Munuň iň ygtybarly ýoly bolsa sport, zähmet bilen meşgullanmak, arassa howada gezim etmekdir.


164229b949237f.jpeg
Künji ýagy — derde däri
28.03.23 - 12:47

Ýurdumyzda ilatymyzyň saglygyny goramak we keselleriň öňüni almak, ömir dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek esasy ugurlaryň biri hasaplanýar. Şu nukdaýnazardan halkymyzyň dürli ýaş gatlaklarynyň wekilleri sagdyn durmuş endiklerine eýerýärler.


16420966c0a167.jpeg
Zenjebil — peýdaly melhem
27.03.23 - 00:00

Imbir (Zenjebil) gamyşa meňzeş köp ýyllyk ösümlikdir. Ol imbir maşgalasyna degişli bolup, takmynan 140 görnüşi bellidir. Onuň kökleri sary ýa-da çal reňkde bolýar, ýöne gara görnüşi hem gabat gelýär. Hindistanda, Hytaýda, Günbatar Afrikada, Awstraliýada, Barbadosyň, Ýamaýkanyň we Indoneziýanyň ekerançylygynda giňden ösdürilip ýetişdirilýär. Imbir gadymy ösümlikleriň biridir.


1641b4cebd62a6.jpeg
Damjalaýyn suwaryş ulgamynyň ähmiýeti
22.03.23 - 23:46

Damjalaýyn suwaryş ulgamy, suwy tygşytlaýan we gerekli mukdarda gerekli ýere netijeli akmagyna mümkinçilik berýän mikro suwaryş usullaryndan biridir. Elbetde, ulgam gaty haýal işleýän ýaly bolup görünýär, emma aslynda beýle däl. Suw kök zonasyna gönüden-göni damýar we bu bugarmagyň göterimini azaldýar.


1641155be5536b.jpeg
SÜÝTLI ŞOKOLAD BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR
15.03.23 - 10:21

Adaty şokolad bilen süýdiň goýalmasy garyp süýtli şokolad ýüze çykarylypdyr. Onuň awtorlarynyň biri hem Genri Nestle bolupdyr. Adatça çagalar köp mukdarda şokolad iýseler ýüzüne dürtükleriň çykýandygyny aýdýarlar. Emma ylym şokolad bilen dürtügiň arasyndaky arabaglanyşygy tapmady.


164114c0ebcb22.jpeg
Näme üçin irden limonly suw içmeli?
15.03.23 - 09:39

Güniňizi bir stakan kofe ýa-da gyzgynjak çaýdan lezzet alyp başlamany halaýaňyzmy? Size bu içgilerden hem lezzetli limonly ýyly suw içmegi maslahat berýäs. Näme üçin diýýäňizmi? Aşakda munyň birnäçe sebäbi getirilen.


16406dd841bf3b.jpeg
ŞEKER BARADA GYZYKLY MAGLUMATLAR
07.03.23 - 11:45

Dünýäde ortaça her ýyl 110 million tonna şeker öndirilýär. Şeker azyk önümleriniň zaýalanmagynyň öňüni alyp bilýär, sebäbi ol hem duz ýaly tebigy konserwantdyr.


16401e98d7dfe3.jpeg
WITAMINE IŇ BAÝ MIWELER
03.03.23 - 17:35

Dogry iýmitlenmek üçin, köp mukdarda witaminlere we minerallara baý bolan tebigy önümleri iýmitiňize goşmaly. Esasanam, kletçatka baý önümleri iýmeli.Ol iýmit siňdiriş ulgamyny gowulandyrýar ol hem organizme peýdaly täsirini ýetirýär.Käbir alymlar iň peýdaly miweleriň adamyň ýaşaýan klimat zolagynda ösüp ýetişýändigini belleýärler.


163f5bf2507170.jpeg
Kömelekleriň beýni we süňk saglygy üçin peýdasy
22.02.23 - 12:07

Kömeleksiz nahary göz öňüne getirip bilmeýänler üçin ajaýyp habar bar. Kömelekler naharyň tagamyny gowulaşdyrmakdan başga-da saglyga oňyn täsir edýändigini aýdyp beýan edip bolýar.


163f5b72211b5d.jpeg
Her gün irden banan iýmegiň peýdasy
22.02.23 - 11:33

Bananyň ajaýyp meşhurlygy bilen ýer ýüzünde tapawutlanýar. Ösýän ýeri we täjirçilik gymmaty bilen meşhurluk gazanan miweleriň bir görnüşidir . Ýer ýüzüniň 107 ýurdunda ösdurilip ýetişdirilýär we şol sanda ýer togalagynda iň köp satylan dördünji miwedir. Onuň düzümi we iýmitleniş aýratynlyklary barada köp zat aýdyp bolar.


163f5b006e715c.jpeg
GIBRID ÇAÝ BÄGÜLLERI
22.02.23 - 11:02

Gibrid çaý bägülleri 1867-nji ýylda Fransiýaly Giýo atly seçgiçi tarapyndan ösdürilip ýetirşdirilen LaFranсe atly sortyndan gelip çykypdyr.


163ec6baab9141.jpeg
Wikipediýa 22 ýaşady
15.02.23 - 10:20

Wikipediýa - bütindünýä kerebinde erkin paýlanylýan uniwersal ensiklopediýa. Ensiklopediýa makalalary dünýäniň köp dillerinde meýletin ýazyjylaryň köpçülikleýin işi bilen döredilýär. Wikipediýanyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, medeni aýratynlyk nukdaýnazaryndan ähmiýetini saklamak bilen bir hatarda ene dilinde maglumat bermek ukybydyr.


163ebc71d85795.jpeg
Agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gök önümler!
14.02.23 - 22:38

Diňe ýeralma agramyň ýokarlanmagyna getirmeýä ondan başgada agramyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gök önümler bardyr.


163eb293257bc9.webp
Tehnologiýa we açyk howa
14.02.23 - 11:24

Acyk howanyň, sergin howanyň täsiri hemmelere belli. Aslynda tehnologiýalar dünýäsine ýüzlenmek bilen ilkinji nobatda açyk howada dynç almagyň we arakesmä çykmagyň düzgünleri bilen ilki tanyşmak gerek. Çünki adam haçanda komputere hem-de telefona baglanan badyna eýýäm, tä kelleagyry peýda bolýança ondan çykmagy unudýar. Munuň özi kelle beýnisinde ýadawlygy,halsyzlygy emele getirýär. Munuň özi açyk howanyň ýetmeýänligi üçindir.


163e379c97cad8.webp
10 gün dogry iýmitlenenden soň bedende nähili üýtgeşmeler bolar?
08.02.23 - 15:30

Köp adam ýylyň başynda sagdyn iýmitlenmäge geçmäge,elbetde, horlanmak ýa-da saglyk ýagdaýyny gowulaşdyrmak barada özlerine söz berýärler. Şeýle-de bolsa, köp adamlar derrew netijeleri görmeýändikleri üçin bu pikirden çalt ýüz öwürýärler. Hakykatdanam gowy iýmek, çalt horlanmaga ýa-da saglygyň gowulaşmagyna getirmez.