Habarlar
161a12f456fc0b.jpeg
Ýurdumyzda täze 2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyryldy
27.11.21 - 00:02

25-nji noýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly: hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmasy” atly maslahat geçirildi. Bu çärä Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary we Halk Maslahatynyň agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri, önümçilik pudaklarynyň işgärleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.


161a11627b6342.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň ХХ ýubileý mejlisine gatnaşdy
26.11.21 - 22:15

25-nji noýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň hökümet Baştutanlarynyň ХХ ýubileý mejlisine gatnaşdy. Onuň barşynda ŞHG-niň çäklerinde özara gatnaşyklary ösdürmek meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161a0faf978a44.jpeg
Ýurdumyzyň Merkezi banky YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV sammiti mynasybetli altyn we kümüş şaýy pullary çykardy
26.11.21 - 20:19

Ýurdumyzyň Merkezi banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitiniň geçirilmegi mynasybetli, her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.


161a0ea476456c.jpeg
«Demokratiýa we hukuk» atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy
26.11.21 - 19:08

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 25-nji sentýabrynda Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşy bilen açylýar.


161a06d6cbfdb6.jpeg
Gurluşyk işleri giň gerim alýar
26.11.21 - 10:09

Dürli kysymly tehnikalaryň sanynyň ýyl-ýyldan artýan şertlerinde olary ýangyçdyr çalgy ýaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bu meseläni üstünlikli çözmek maksady bilen köptaraply işler alnyp barylýar. Kabul edilen maksatnamalaryň çäklerinde ýerlerdäki nebit önümleri kärhanalarynyň durky täzelenilýär, şeýle-de täze ýangyç guýýan beketler gurulýar.


1619f1afdb9c0f.jpeg
Ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň netijeleri, pudagyň ykdysady ýagdaýyna degişli meseleler boýunça maslahat geçirildi
25.11.21 - 10:11

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň käbir ýolbaşçylary gatnaşdylar.


1619e00bc324d7.jpeg
Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi
24.11.21 - 14:07

Duşenbe güni, 22-nji noýabrda Komitetiň türkmen böleginiň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Komitetiň hytaý böleginiň başlygy, HKP-nyň MK-niň Syýasy býurosynyň Hemişelik toparynyň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Wise-premýeri Han Çženiň ýolbaşçylygynda Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi.


1619dfa4de0bf4.jpeg
Türkmenistan «ÝB-Merkezi Aziýa» formatynyň çäginde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi
24.11.21 - 13:39

22-nji noýabrda Duşanbe şäherinde «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» formatynda Merkezi Aziýa hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdaky duşuşygy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Mejlise Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy.


1619cc6ca445b8.jpeg
A.S. Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatr iki uýanyň gatnaşyklary barada oýun goýdy
23.11.21 - 15:47

A.S. Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda bu spektaklyň döreýşi üýtgeşik. Bir gezek aktrisa Sofýa Stepanýans režisýor Natalýa Laukerte Andreý Wasilýewiň «Uýalar» pýesasyny okap görmegi teklip etdi, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


1619ca271d3588.png
Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetiniň nobatdaky mejlisi
23.11.21 - 13:12

22-nji noýabrda Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hytaý komitetiniň türkmen tarapynyň başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň hem-de hytaý tarapynyň başlygy, HKP MK-nyň Syýasy býurosynyň hemişelik toparynyň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Han Çženiň ýolbaşçylygynda sanly ulgam arkaly komitetiň 5-nji mejlisi geçirildi.


1619ba0ff460d6.jpeg
Gaz senagatyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy
22.11.21 - 18:54

Geçen anna güni Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanowyň we HHR-iň energetika boýunça döwlet müdirliginiň başlygy Çžan Szýanhuwanyň ýolbaşçylygynda ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-hytaý hökümetara topary bilen onlaýn maslahaty geçirildi. Duşuşyga iki dostlukly döwletiň ýangyç-energetika toplumynyň jogapkär işgärleri gatnaşdy.


1619b9daa1b932.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
22.11.21 - 18:39

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.


1619b944488dea.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine bardy
22.11.21 - 17:59

20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.


16199d2d655199.jpeg
«Gerçek» aýakgap önümçiligini ösdürýär
21.11.21 - 10:02

Erkek, zenan, çaga aýakgaplarynyň, şeýle hem lukmançylyk edaralary üçin aýakgaplaryň bahar, tomus, güýz we gyş görnüşlerini tikmek bilen meşgullanýan «Gerçek» hususy kärhanasy önüminiň möçberini artdyrdy, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


16199b85e2c636.jpeg
Batyrgaý we mähirli Aladdin A.S.Puşkin adyndaky teatryň sahnasynda
21.11.21 - 08:09

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynyň döredijilik topary ýaş režisýor Baýram Garajaýew bilen ýaş tomaşaçylara gowy sowgat taýýarladylar. Olar M.S. Neprýahiniň pýesasy boýunça «Alladiniň jadyly çyrasy» atly şadyýan gündogar ertekisini sahnalaşdyrdylar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.