Habarlar
1647972cd65a80.jpeg
Türkmenistan we Eýran nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi ugur edinýärler
02.06.23 - 09:40

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 30 — 31-nji maýda Eýran Yslam Respublikasyna bolan iş saparynyň barşynda geçiren gepleşikleriniň temalarynyň biri nebitgaz ulgamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada boldy.


16478c0da2598f.jpeg
Türkmenistanyň DIM-inde ÝHHG-niň Baş sekretary bilen energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy
01.06.23 - 21:01

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň ÝHHG-niň Baş sekretary Helga Şmid bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16478bfb9ca327.jpeg
Eýrana saparynyň jemleýji gününde Gurbanguly Berdimuhamedow Mapna Group senagat toplumyna baryp gördi
01.06.23 - 20:56

Çarşenbe güni, 31-nji maýda iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň “Mapna Group” senagat toplumyna baryp gördi diýip, TDH habar berýär.


164783d1ec0c25.jpeg
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryny hem-de halkyny Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady
01.06.23 - 08:33

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryny hem-de halkyny Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady.


1647836ce5a87f.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Liderleri Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
31.05.23 - 11:12

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda Hazar deňzinde türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


1647834da7aa50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisi bilen söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy
31.05.23 - 11:04

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH agentligi habar berýär.


16475f61781598.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo E&C Co., Ltd.» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
30.05.23 - 18:11

Duşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» kompaniýasynyň esaslandyryjysy we müdiriýetiniň başlygy Jong Won-jun bilen duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


16475f43975fdd.jpeg
Seýed Raisiniň çakylygy boýunça Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana iş sapary başlandy
30.05.23 - 18:03

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady diýip, TDH habar berýär.


16475939fba4a8.jpeg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Türkiýäniň Prezidenti iki ýurduň hyzmatdaşlygyny giňeltmäge ygrarlylygyny tassykladylar
30.05.23 - 11:11

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy diýip, TDH agentligi habar berýär.


1647591a2b94d2.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmagyň wajyplygyny nygtady
30.05.23 - 11:03

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine garaldy.


16474805b75816.jpeg
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan Rejep Taýyp Ärdogan saýlanyldy
29.05.23 - 15:37

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow maşgalasy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli Rejep Taýyp Ärdogana gutlag hatyny iberdiler.


16470ae959872f.jpeg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy
26.05.23 - 18:05

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy.


16470abc1a69fc.jpeg
Türkmenistan we Gazagystan energetika, oba hojalygy, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär
26.05.23 - 17:53

2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Gazagystanyň ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 72% artyp, 438 mln dollara deň boldy. Bu barada Gazagystanyň Ykdysadyýet ministrligi Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara gazak-türkmen 12-nji mejlisinde eden çykyşyna salgylanyp habar berdi. Mejlis 15-nji maýda Astanada geçirildi.


1646faf8d3e291.jpeg
Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar
25.05.23 - 23:57

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar. Şu ýylyň mart aýynda Hytaýa «mawy ýangyjyň» eksporty 2,9 mlrd kub metre çenli artyp, 2022-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu barada Finmarket agentligi HHR-iň Gümrük müdirligine salgylanyp habar berýär.


1646fabdad05ac.jpeg
Demirgazyk Goturdepe känindäki nobatdaky guýudan nebitiň kuwwatly akymy alyndy
25.05.23 - 23:41

Demirgazyk Goturdepe käninde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» buraw işleri müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýakynda burawlanan № 392 guýusyndan kuwwatly nebit akymy alyndy.