Habarlar
1629310535a2f5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permany
29.05.22 - 11:18

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permany.


1629306d2899dd.jpeg
Ussat halyçy Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakyldy
29.05.22 - 10:38

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary Ussat halyçy Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda.


1629300cf7f869.jpeg
Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç yglan edildi
29.05.22 - 10:12

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç yglan edildi.


16292427ec8345.jpeg
Daşoguz welaýatyny toplumlaýyn ösdürmegiň çäklerinde nebitgaz toplumyna maýa goýumlar göz öňünde tutuldy
28.05.22 - 20:40

Penşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna toý saparynyň barşynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


1629238cf43916.jpeg
Türkmenistanyň Hemişelik wekili UNIDO-nyň ýolbaşçysy bilen wodorod energetikasy ulgamyndaky taslamalary maslahatlaşdy
28.05.22 - 19:59

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky Edarasynyň ýanyndaky Hemişelik wekili BMG-niň Senagat ösüşi boýunça Guramasynyň (UNIDO) täze bellenen Baş direktory Gerd Müller bilen geçirilen duşuşykda bu Gurama bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibindäki meselelere garaldy.


16290e98fbb67f.jpeg
Kiberbäsleşigiň ýeňijileri
27.05.22 - 20:09

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda kiberhowpsuzlyk boýunça bäsleşik geçirildi.


162908bb541ed3.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň wekilleri ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy
27.05.22 - 13:28

23-nji maýda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde netijeliligi ýokarlandyrmak we tanymallygy artdyrmak boýunça geçirilen mejlisiň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mehdi Safari bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1628fd272dfa74.jpeg
“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi
27.05.22 - 00:18

Türkmen paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi geçirildi. Bu gözden geçiriliş ýurdumyzyň baş şäherini şähergurluşyk ulgamynda mundan beýläk-de ösdürmekde gazanylanlary hem-de geljekki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, bu ugurda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berer.


1628fc0585b9af.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentine gynanç bildirdi
26.05.22 - 23:00

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene Tehas ştatynyň Ýuwald şäherindäki başlangyç mekdepde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna getiren pajygaly waka zerarly gynanç hatyny iberdi. Bu waka sebäpli ençeme çagalaryň pida bolmagy has-da gynançlydyr.


1628fabda14db2.jpeg
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamalasyny taýýarlamak borçly edildi
26.05.22 - 21:33

Maliýe we ykdysadyýet ministrligi 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamalasyny taýýarlamak borçly edildi.


1628f39bf99613.jpeg
Gazçylaryň netijeli işi
26.05.22 - 13:26

Şu günlerde «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda ýerleşen gaz hojalyk edaralarynyň hünärmenleri we işgärleri netijeli iş görkezýärler.1628e2367e1efa.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady
25.05.22 - 17:39

Türkmenistanyň Prezidenti orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady.


1628e1af8a5d1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi
25.05.22 - 17:03

24-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “Niсklaus Сompanies” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Rizi kabul etdi.


1628c9e6a04a6e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
24.05.22 - 13:59

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.