Habarlar
1667301384263e.jpeg
Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenildi
19.06.24 - 21:03

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde dabarasy uly ruhubelentlige beslendi.


1666ac05bb5c4c.jpeg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi
13.06.24 - 14:48

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly maslahat geçirildi.


1666a8aeb94b4a.jpeg
Ylym «gara altyndan» berdi ak bagtym
13.06.24 - 11:00

Şeýle at bilen «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» instituty, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi tarapyndan Ylymlar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.


16658a6dc7886b.jpeg
«Magtymguly» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
30.05.24 - 21:18

28-nji maýda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda «Magtymguly» atly kitabyň — beýik şahyryň saýlanan eserleriniň ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


1664eb634c8d5d.jpeg
Türkmenistanyň ilçisi Brýusselde Hazarüsti geçelgesi boýunça duşuşyga gatnaşdy
23.05.24 - 08:21

Brýusselde ÝB-niň Global Gateway başlangyjynyň mümkinçilikleri we Hazarüsti ulag geçelgesini ulanmak mowzugy boýunça “tegelek stol” formatynda duşuşyk geçirildi.


16645d49768862.jpeg
Nebitgaz toplumynda zähmet çekýän hünärmenleriň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
16.05.24 - 14:40

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda nebitgaz toplumynda zähmet çekýän hünärmenleriň arasynda zyýanly endikleriň ýaramaz täsirini düşündirmek, sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň düzümleriniň işgärleri gatnaşdy.


16645019928544.jpeg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi
15.05.24 - 23:40

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Magtymguly Pyragy ynsan kalbynyň şahyry» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. YBTGI we bu institutyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan geçirilen maslahata nebitgaz toplumynyň düzümleriniň işgärleri gatnaşdy.


1663d10e048d0d.jpeg
Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşuryldy
09.05.24 - 23:07

Türkmenistanda 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna, uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýörite sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy boldy.


1663bba87570c9.jpeg
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň dördünji sany okyjylara ýetirildi
08.05.24 - 22:46

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnalyň üstümizdäki ýylyň dördünji sany okyjylara ýetirildi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


166324f5b1936c.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi
01.05.24 - 19:19

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Türkmenistanyň Halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.


1663105f1dcd22.jpeg
Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda usuly-okuw maslahaty geçirildi
30.04.24 - 19:53

Köýtendag döwlet tebigy goraghanasynda «Gözel tebigatymyzy ýangyn howpundan goralyň!» diýen at bilen usuly-okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň guran çäresine welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň, Köýtendag etrabynyň edara-kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar.


1662a296cc73d7.jpeg
Garaşsyzlyk bilen galkynan şahyryň täze kitaby neşir edildi
25.04.24 - 14:59

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýazyjy-şahyrlaryň, žurnalistleriň, umuman, medeniýet we sungat bilen meşgullanýan ähli adamlaryň dürli neşirlerde köpçülige ýetirýän eserlerinde galkynyşyň, ruhubelentligiň, ýurdumyza guwanç, buýsanç duýgusynyň güýçlüdigi mese-mälim görünýär.


16622567eb9d73.jpeg
Halkara informatika olimpiada gatnaşyjylara söz berýäris
19.04.24 - 16:33

Halkara informatika olimpiada gatnaşyjylara söz berýäris.


1661fbafcc496d.jpeg
Maryda ähli amatlyklar bilen üpjün edilen 2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň 59-sy ulanmaga berildi
17.04.24 - 17:05

Mary şäheriniň Mary – Aşgabat awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1661a14ede5555.jpeg
USAID-iň YDA Taslamasy rekruting boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar
13.04.24 - 10:15

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) rekruterleri taýýarlamak boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigini yglan edýär. Treningi üstünlikli tamamlan gatnaşyjylara hususy kompaniýalarda işe ýerleşmek mümkinçilik beriler.