Habarlar
1640e109cc6614.jpeg
Türkmenistanda 18-nji martda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi
12.03.23 - 22:49

Ýurdumyzda ekologik abadançylygy üpjün etmek boýunça döwlet syýasatynyň çäklerinde giň gerimli işler alnyp barylýar, hususan-da, ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk işleri görülýär.


1640a1afdc14ba.jpeg
Türkmenistanda köp çagaly eneleri sylaglamak dabaralary geçirildi
09.03.23 - 22:44

Türkmenistanda 8-nji mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly eneleri sylaglamak dabaralary geçirildi.


1640834ce8757d.jpeg
Çeper BABAÝEWA, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň geofizika bölüminiň baş hünärmeni, KA-nyň ilkinji guramasynyň başlygy:
08.03.23 - 12:10

Çeper BABAÝEWA, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň geofizika bölüminiň baş hünärmeni, KA-nyň ilkinji guramasynyň başlygy:


1640833332a950.jpeg
Çynar GURTMYRADOWA, «Türkmennebit» DK-nyň Daşary ykdysady aragatnaşyklar müdirliginiň halkara hyzmatdaşlyk we maýa goýum taslamalar bölüminiň baş hünärmeni:
08.03.23 - 12:03

Çynar GURTMYRADOWA, «Türkmennebit» DK-nyň Daşary ykdysady aragatnaşyklar müdirliginiň halkara hyzmatdaşlyk we maýa goýum taslamalar bölüminiň baş hünärmeni:


1640830554cac6.jpeg
Enejan NURMYRADOWA, «Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň geologiýa gözleg işleriniň ykdysadyýeti we nebitgaz serişdelerine baha bermek laboratoriýasynyň tehnigi:
08.03.23 - 11:51

Türkmenistanda Halkara zenanlar güni giňden we dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Ajaýyp bahar baýramy türkmen jemgyýetiniň zenanlaryna olaryň döredijilik maksady, jemgyýeti ruhy taýdan kämilleşdirmäge, ösüp gelýän nesli kemala getirmäge goşýan goşantlary üçin nobatdaky gezek hoşallyk bildirmäge ajaýyp sebäp bolup hyzmat edýär.


163f9d3670687d.jpeg
Ýurdumyzda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek işi tamamlandy
25.02.23 - 14:22

24-nji fewralda ýurdumyzda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna saýlaw möwsüminiň çäklerindäki dalaşgärleri hödürlemek işi tamamlandy. Häzirki wagtda dalaşgärleri bellige almak işleri dowam edýär, ýakyn günlerde bolsa olaryň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlanar.


163f5f416f37fe.jpeg
Türkmenistandan iberilen suwuklandyrylan gaz Garagalpagystanyň ýaşaýjylaryna paýlanyp berler
22.02.23 - 15:53

Türkmenistandan muzdsuz esasda Özbegistana iberilen suwuklandyrylan gaz eklenji pes maşgalalara paýlanyň başlandy. Bu barada gazeta.uz agentligi «Hududgaztaminot» kompaniýasynyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.


163ef1c1319263.jpeg
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300-ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat Azerbaijanda geçirdi
17.02.23 - 11:17

2023-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky Ilçihanasy Azerbaijanyň Milli Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300-ýyllygyna bagyşlanan “Magtymgyly Pyragy – dünýä edebiýatynyň görnükli şahyry” atly ylmy-amaly maslahat geçirdi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär.


163e7aaf0d2305.jpeg
Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy, Arkadagly Serdarymyzyň ejesi türk halkyna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi
11.02.23 - 19:49

10-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy, Arkadagly Serdarymyzyň ejesi Ogulgerek Berdimuhamedowa Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasy Emine Ärdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde köp sanly adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken doganlyk türk halkyna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.


163e5ea98714eb.jpeg
Milli parlamente, ýerli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralaryna dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär
10.02.23 - 11:56

Türkmenistanda möhüm syýasy-jemgyýetçilik waka — Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ýetip gelýän saýlawlaryna taýýarlyk işleri depginli dowam edýär, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


163d62b4e2890b.jpeg
Rahym ESENOW, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Aşgabatdaky awtomobillere ýangyç guýuş beketleriň müdirliginiň başlygynyň orunbasary:
29.01.23 - 13:16

— «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» ata Watanymyzyň her bir güni taryhy ähmiýetli wakalara beslenip, jemgyýetçiligiň gatnaşmagynda geçirilen milli parlamentiň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen kararlar hem şolaryň hataryna girýär.


163c7710bd335c.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi
18.01.23 - 09:09

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


163b7f65e0fce8.jpeg
«Arkadag şäheri — bagtyýarlyk mekany»
06.01.23 - 15:22

Şeýle at bilen Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň ähli pudaklaryndan ýolbaşçylar we zähmet köpçüligi gatnaşdy.


163ad9d1960ac6.jpeg
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda “Abadançylyk” söwda-dynç alyş merkezini we täze bazary açdy
29.12.22 - 18:58

28-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň günbatar künjeginde “Abadançylyk” söwda-dynç alyş merkezini açdy. Täze merkez binagärligiň nusgawy we häzirki zaman usullarynyň sazlaşdyrylmagy esasynda guruldy. Bu ýerde söwda zallarynyň 5-si, restoran, toý mekany, çaýhana we beýlekiler bar.


163ac72c4db168.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahatynyň we sergisiniň senesi belli boldy
28.12.22 - 21:45

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2023» Halkara maslahaty we sergisi indiki ýylyň 25-27-nji oktýabrynda geçiriler.