Habarlar
1638c70ded1173.jpeg
Ýurdumyzda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi
04.12.22 - 15:05

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini ýok etmek çäresi boldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


163844988e573c.jpeg
Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler
28.11.22 - 10:39

Dekabr aýynyň 17-nden 27-si aralykda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler. Bu möhüm jemgyýetçilik çäresiniň şygary “Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek” diýlip atlandyrylan bolsa, däp-dessurlary hem-de özboluşly milli taryhy-medeni mirasy goramagyň alamaty bolan Türkmeniň ak öýi onuň nyşanyna öwrüldi.


16373d9d6c6d46.jpeg
Nusgalyk zähmetiň mysaly
15.11.22 - 23:26

«Türkmengeologiýa» DK-nyň baş hasapçysy Oguljemal Kakajanowanyň durmuşynda bolup geçen möhüm waka — onuň ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medal bilen sylaglanmagy ol barada okyjylarymyza gürrüň bermäge itergi berdi.


1634ef1dd2c231.jpeg
CNPC — OGT-2022 halkara forumynyň baş hyzmatdaşy
18.10.22 - 23:35

«CNPC» kompaniýasy 26-28-nji oktýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» halkara maslahatynyň esasy hyzmatdaşy hökmünde çykyş eder.


1634a55cf8d015.jpeg
OGT-2022-ä gatnaşmak üçin eýýäm 20 ýurtdan 250-den gowrak wekil bellige alyndy
15.10.22 - 11:40

Häzirki wagtda 26-28-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT — 2022) XXVII Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşjaklary bellige almaklyk dowam edýär diýip, forumyň guramaçylary habar berýär. Hususan-da, OGT-2022-ä gatnaşmak üçin eýýäm 20 ýurtdan 250-den gowrak wekil bellige alyndy.


163468b8f70b94.jpeg
Paýtagtymyzda “Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumy we “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergi geçirilýär
12.10.22 - 12:47

11-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda “Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumy we “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergi açyldy. Paýtagtymyzyň häkimligi bilen ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň Sekretariatynyň bilelikde guran çäresi Aşgabat şäherini “Dizaýn” ugry boýunça ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek boýunça amala aşyrylýan işleriň çäklerinde geçirilýär.


16344fa460e6ca.jpeg
Türkmenistanyň Döwlet muzeýiniň geologiýa kolleksiýasynyň üsti täze eksponat bilen dolduryldy
11.10.22 - 10:08

Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine Köýtendag daglarynda geologiýa işleriniň barşynda ýüze çykarylan, ýura döwrüne degişli taryhy korallaryň toplanan daşyny berdiler. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet neşirýat gullugy habar berýär.


163417fbfacb6a.jpeg
Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze merkezinde metjidiň guruljak ýeriniň kesgitlenilmeginiň hormatyna toý sadakasyny berdi
08.10.22 - 18:48

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döreden ajaýyp kitaplary üçin düşen galam haky serişdeleriniň hasabyna Ahal welaýatynyň täze merkezinde metjidiň guruljak ýeriniň kesgitlenilmeginiň hormatyna toý sadakasyny berdi.


1633c4ff422669.jpeg
Mitro International Limited — «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahatynyň kümüş hyzmatdaşy
04.10.22 - 20:23

«Mitro International Limited» kompaniýasy Aşgabatda 26-28-nji oktýabrda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahatynyň we sergisiniň kümüş hyzmatdaşy bolup çykyş edýär diýip, forumyň guramaçysy habar berýär.


16334422d28a5b.jpeg
Oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahaty we sergisi geçiriler
28.09.22 - 17:46

2022-nji ýylyň 26-28-nji oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVII Halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Çäräniň guramaçylary bolup «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda GaffneyCline britan kompaniýasynyň ýardam bermeginde çykyş edýär. Bu barada forumyň guramaçylarynyň metbugat beýanynda aýdylýar.


16332b76c47b2a.jpeg
«Garaşsyzlyk ýyllarynda gaz senagatynyň ylmy ösüşi» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
27.09.22 - 13:42

«Garaşsyzlyk ýyllarynda gaz senagatynyň ylmy ösüşi» at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda institutyň mejlisler zalynda eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň hünärmenleri gatnaşdylar.


1632d8d2c6d9d1.jpeg
«Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 150-si bilen «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parkynyň üsti ýetirildi
22.09.22 - 14:40

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglarynyň 150-si bilen ýetirilmegi ýolagçylara hyzmat etmegiň medeniýetini ýokarlandyrmaga uly ähmiýet berilýär.


1632d48d3bb09a.jpeg
Gahryman Arkadagymyzyň Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda täze kitaby çap edildi
22.09.22 - 14:04

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabyny Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus dillerinde Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan ýokary çaphana usulynda neşir edildi.1631c83e229c8d.jpeg
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
09.09.22 - 17:32

Ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.