Habarlar
16504593b92ec8.jpeg
Ýaşlara nusgalyk ýörelge
15.09.23 - 18:16

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Gahryman Arkadagymyzyň döwletlilik taglymaty we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


164e1ceb62e92b.jpeg
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasy boldy
20.08.23 - 13:25

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyna gelip gowuşan hoş habar diňe bir ýaşlarda däl, eýsem, ýurdumyzyň ähli raýatlarynda uly şatlyk we buýsanç duýgusyny döretdi.


164e1b74d37bed.jpeg
Aşgabatda Gahryman Arkadagymyzyň Magtymguly Pyraga bagyşlanan şahyrana eseriniň tanyşdyrylyşy geçirildi
19.08.23 - 15:48

18-nji awgustda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda «Arkadagly döwrüň bardyr, Pyragy!» atly dabaraly maslahat geçirildi. Ol türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döreden «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly ajaýyp goşgusynyň tanyşdyrylmagyna bagyşlandy.


164d9cbb989363.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň lukmançylyk edaralarynyň işi bilen tanyşdy
14.08.23 - 11:37

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň saglygy goraýyş edaralarynyň işi bilen tanyşdy we olaryň işiniň netijeliliginiň artdyrylmagyna bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.


164d859c54a0a4.jpeg
Awazada Hazar deňziniň güni dabaraly bellenildi
13.08.23 - 09:19

12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň ajaýyp kenarýakasynda şanly sene – Hazar deňziniň güni dabaraly bellenildi. Baýramçylyk çäreleriniň çäklerinde ylmy-amaly maslahat, sergi, sport ýaşlary, döredijilik bäsleşikleri, şeýle hem Balkan welaýatyň aýdym-saz toparlarynyň çykyşlary guraldy. Şeýle dabaralaryň geçirilmegi ýurdumyzda bu şanly senä möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň mysalydyr.


164a7efa63687f.jpeg
«Yslam Ösüş Banky we Doktor Ahmad Mohammad Ali. Institutyň taryhy we onuň Prezidentiniň ýoly» atly kitabyň tanyşdyrylyşy geçirildi
07.07.23 - 15:57

6-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Yslam ösüş bankynyň ilkinji prezidenti Ahmad Mohamed Ali Al-Madani tarapyndan sowgat berlen “Yslam Ösüş Banky we Doktor Ahmad Mohammad Ali. Institutyň taryhy we onuň Prezidentiniň ýoly” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


164a6acdfc4101.jpeg
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
06.07.23 - 17:00

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


1649fc10d0fd09.jpeg
Gahryman Arkadagymyz haj parzyny amala aşyryp, keramatly Mekge topragynda gurbanlyk sadakasyny berdi
01.07.23 - 11:00

30-njy iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow haj däp-dessurlaryny amala aşyryp, keramatly Mekge topragynda berlen gurbanlyk sadakasyna gatnaşdy.


1649dd8e109001.jpeg
Arkadag şäherine 21 sany halkara sylag gowşuryldy
30.06.23 - 00:17

29-nji iýunda Türkmenistanda ilkinji “akylly” Arkadag şäheriň açylyşy mynasybetli giň möçberli dabaralar ýaýbaňlandyryldy. Döwlet ähmiýetli şäheriň açylyş dabarasynyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz bilen belent mertebeli daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda Ruhyýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi.


16494ab883e618.jpeg
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
23.06.23 - 01:13

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda çap edilen we giň okyjylar köpçüligine hödürlenen «Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


1648e9f0d41df9.jpeg
«Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy» atly täze kitap çap edildi
18.06.23 - 11:07

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkezinde türkmen, iňlis we rus dillerinde «Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy» atly täze kitap çap edildi.


1647c317c53e43.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
04.06.23 - 11:38

3-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkara baýramy – Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy, bu çäre paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylaryň müňlerçesini özünde jemledi.


1647c2a9d2a65d.jpeg
Türkmen halkynyň milli Lideri Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
04.06.23 - 11:09

3-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy – Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy.


16470ae959872f.jpeg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy
26.05.23 - 18:05

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy.


1646ee74ed7b85.jpeg
Aşgabatda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergisi dowam edýär
25.05.23 - 09:42

24-nji maýda paýtagtymyzda Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň guramagynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergi öz işine başlady.