Habarlar
16427c525c3986.jpeg
Balkan welaýatynda Guýjuk meýdançasynda täze guýy burawlanylýar
01.04.23 - 10:46

Balkan welaýatynda Guýjuk meýdançasynda taslama çuňlugy 2 müň 60 metr bolan № 148 ulanyş guýusynda buraw işleri alnyp barylýar.


16425979b6b2a3.jpeg
Управление «Gumdagnebit» за январь-февраль значительно увеличило темп роста добычи
30.03.23 - 19:07

Нефтегазодобывающее управление «Gumdagnebit» Государственного концерна «Türkmennebit» за январь-февраль 2023 года, проходящего под девизом «Год счастливой молодежи с Аркадаг Сердаром», обеспечило добычу из действующих скважин около 91 тысячи тонн нефти. При этом план за отчетный период был выполнен на 112 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнутый темп роста превысил 124 процента.


164247a355fe55.jpeg
Mary welaýatynda Ýylan käninde gazyň senagat akymy alyndy
29.03.23 - 22:49

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşen Ýylan gaz käniniň №01 ulanyş-bahalandyryş guýusynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Munuň özi «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň buraw brigadalarynyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen buraw işleriniň netijesinde mümkin boldy.


16424774ad1e2b.png
Mitro International Türkmenistanyň Dubaýdaky maýa goýum forumynyň altyn gatnaşyjysy boldy
29.03.23 - 22:37

Mitro International Limited kompaniýasy Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde Dubaýda geçjek Halkara forumyň altyn gatnaşyjysy boldy.


1642307f6b2e11.png
Dragon Oil we Yug-Neftegaz kompaniýalary Dubaýdaky halkara roud-şouwa hyzmatdaşlygyny tassykladylar
28.03.23 - 20:29

Ýene-de iki sany iri daşary ýurt nebitgaz kompaniýasy 26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şouwa hyzmatdaş bolmak meýillerini tassykladylar.


16422f87df3676.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
28.03.23 - 19:23

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.


1641ebe9e4a7d5.png
Mitro International we PETRONAS – Dubaýdaky Halkara roud-şouwyň hemaýatkärleriniň hatarynda
25.03.23 - 14:27

26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şouwyň öz işine başlamagyna bir aýdan sähel köp wagt galdy. Häzirki wagtda bu möhüm pudaklaýyn foruma taýýarlyk işleri işjeň dowam edýär.


1641adead13334.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
22.03.23 - 15:55

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


164158334ee51e.jpeg
Aşgabatda senagatçylaryň hem-de telekeçileriň sergisi we maslahaty geçirilýär
18.03.23 - 14:24

17-nji martda paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady. Şeýle-de bu waka mynasybetli maslahatyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.


164155bfde03c4.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi
18.03.23 - 11:36

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


164135f6ebb197.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy
16.03.23 - 23:26

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


16411c8e6230e3.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti BSG girmek boýunça Ženewada gepleşikleri geçirdi
15.03.23 - 18:32

Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Bankynyň başlygy R.Jepbarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG), Halkara söwda merkeziniň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdi.


16411c85fe5a44.jpeg
Türkmenistanyň we BAE-niň ýokary wezipeli wekilleri Dubaýda Halkara maýa goýum roud-şouwa gatnaşar
15.03.23 - 18:30

Häzirki wagtda 26-27-nji aprelde Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şoua taýýarlyk işleri dowam edýär. Forumy guramaçylaryň habar bermegine görä, oňa gatnaşmak meýillerini eýýäm, Türkmenistanyň, şeýle hem BAE-niň Hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri tassykladylar.


16411c70a0a61e.jpeg
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň kompaniýalary «ýaşyl» energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
15.03.23 - 18:24

Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet düzümleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda maslahatlaşyldy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Instagram sahypasynda habar berýär.


16411b8846d4f9.png
Dubaýdaky roud-şou Türkmenistanda uglewodorodlary işläp taýýarlamakdan başlap, «ýaşyl» energetika çenli taslamalary hödürlär
15.03.23 - 17:22

2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherindäki “Hyatt Regency” myhmanhanasynda Türkmenistanyň energetika ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler. Roud-şounyň guramaçylaryň hatarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.