Habarlar
161e0b28d26483.jpeg
TNGIZT EURO-6 standartyna laýyk gelýän A-98 kysymly awtobenziniň önümçiligini ýola goýdy
14.01.22 - 04:15

Türkmenistanda EURO-6 standartyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän we ekologiýa taýdan has arassa bolan A-98 kysymly awtobenziniň önümçiligi başlandy. Bu barada Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Hökümet mejlisinde habar berdi.


161dc573625779.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
10.01.22 - 20:56

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň47-si hasaba alyndy.


161db0dfebc2f5.jpeg
Ýurdumyzda kompozit gurluşyk armaturasynyň önümçiligi ýola goýuldy
09.01.22 - 21:31

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň telekeçilerini goldamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek boýunça toplumyň ministrlikleri tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.


161daff4e5ebd8.jpeg
Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi ulanylyp başlany bäri, 320 mlrd kub metr türkmen gazy iberildi — CNPC
09.01.22 - 20:29

2009-njy ýylda Türkmenistan — Hytaý halkara gaz geçirijisiniň ulanylmaga tabşyrylanyndan bäri, jemi 320 milliard kub metrden hem gowrak türkmen gazy Hytaýa iberildi. Bu barada Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň (CNPC) baş direktory Çen Huaýlun beýan etdi. Muny «Watan» habarlar gepleşiginde habar berdiler.


161daf83ce0acf.jpeg
Awgust aýyndan OPEC-e Kuweýtiň wekili başlyklyk eder
09.01.22 - 19:59

OPEC-iň nobatdan daşary mejlisinde ministrler guramanyň täze baş sekretary wezipesine — 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap üç ýyl möhlete Kuweýtden Haýtam Al-Gaýsy (Haitham Al-Qais) saýladylar diýip, Interfaks habar berýär.


161d718c639f11.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň gaz pudagynyň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi
06.01.22 - 21:28

Geçen çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň adminsitratiw merkezinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.


161d7154150012.jpeg
Türkmenistanyň Lebap welaýatynda täze gaz ýataklary ýüze çykaryldy
06.01.22 - 21:13

Türkmenistanyň Lebap welaýatynda ýerleşýän «Malaý» we «Naýyp» gaz känlerine ýanaşyk ýerlerde geçirilen geofiziki işleriň netijesinde «Demirgazyk Derwüş» we «Malaý» käniniň aşaky gatlaklarynda täze gümmez ýüze çykaryldy. Bu barada «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçysy M.Rozyýew Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa habar berdi.


161d70cce63a95.jpeg
Türkmenistan Özbegistana benzin ibermek boýunça öňdäki üçlükde
06.01.22 - 20:37

Özbegistan 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Türkmenistandan 141,2 mln litr awtomobil benzinini import etdi. Bu barada Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti habar berýär. Şeýlelikde, goňşy ýurtda awtobenzin eksport etmek boýunça Türkmenistan ikinji orny eýeleýär.


161d5c480d4ee4.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlarynda gaz pudagyny ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi
05.01.22 - 21:17

Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparynyň çäklerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berdi.


161d445b0b037c.jpeg
Hormatly Prezidentimiz iri “Galkynyş” gaz känine baryp gördi
04.01.22 - 18:00

3-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Mary welaýatynyň dolandyryş merkeziniň howa menzilinden dikuçarda tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iri “Galkynyş” gaz känine tarap ugrady.


161d438af9e3bb.jpeg
Körpeje gaz çykaryş müdirliginiň hünärmenleri belent sepgitleri eýeleýärler
04.01.22 - 17:08

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Körpeje gaz çykaryş müdirliginiň hünärmenleri 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary öndürijilikli gaz ýataklaryndan tebigy gaz çykarmakda ýokary netijeleri gazandylar.


161cec5f4d84bc.jpeg
«Nebitgazçykaryş»: 11 aýda 503 sany guýy abatlanyldy
31.12.21 - 13:57

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkan welaýatynyň «Nebitgazçykaryş» müdirliginiň işgärleri 2021-nji ýylyň başyndan bäri ýokary zähmet üstünliklerini gazandylar. Kärhana ýanwar-noýabr aýlarynda 503 sany guýyny abatlap, ulanyşa girizdi.


161cd293c745e9.jpeg
Türkmenistan ýanwar-noýabr aýlarynda Hytaýa 6,1 mlrd dollarlyk tebigy gaz eksport etdi
30.12.21 - 08:36

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji arkaly «mawy ýangyjy» eksport etmek boýunça öňdeligi saklap gelýär. HHR-nyň Baş gümrük müdirliginiň maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hytaýa Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisi arkaly 6,1 mlrd dollarlyk 21,91 mln tonna möçberde türkmen tebigy gazy iberildi.


161cd2823669b9.jpeg
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň üstünlikleri
30.12.21 - 08:31

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody ynamly ädimler bilen ösüşiň täze belentliklerine barýar. Muňa kärhananyň şu ýylda gazanýan üstünlikleri aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.


161cb2c69c3191.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
28.12.21 - 20:25

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 68-si hasaba alyndy.