Habarlar
1638f83bb8b44c.jpeg
Türkmen-amerikan işewürler forumynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy
06.12.22 - 23:02

Duşenbe güni Söwda-senagat edarasynda açylan türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda söwda we maýa goýumlar ulgamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy.


1638effa4b859b.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
06.12.22 - 13:39

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy.


1638dc966c7c47.jpeg
«Marygazüpjünçilik» Mary welaýatynyň ýaşaýjylaryny ýylyň dowamynda bökdençsiz «mawy ýangyç» bilen üpjün edilýär
05.12.22 - 15:35

Mary welaýatynyň ýaşaýjylary hem «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplaryndaky hem-de şäherlerindäki işlerini döwrebap guraýan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleriniň tutanýerli zähmeti arkaly «mawy ýangyç» bilen ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün edilýär.


163885dfc80836.jpeg
Tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryny koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurmak meýilleşdirilýär
01.12.22 - 12:55

Türkmenistanyň wekiliýeti Koreýa Respublikasynyň iri kompaniýalarynyň wekilleri bilen Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça zawodyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy boýunça gepleşikleri geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna 28-29-njy noýabrda amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde Hyundai Engineering kompaniýasynyň baş direktory Hong Hön Sung hem-de LX International Corp. kompaniýasynyň prezidenti Ýun Çun Son bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda aýtdy diýip, TDH habar berýär.


16386f51a0f174.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
30.11.22 - 11:15

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


16380a994cda63.jpeg
Harytlyk gaz daşary bazara ugradylýar
25.11.22 - 16:40

«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen dokuz aýynda ýigrimi bäş milliard iki ýüz elli dört million bäş ýüz ýigrimi alty müň kub metr tebigy gaz çykaryp, meýilnamalaýyn tabşyrygy üstünlikli berjaý etdiler.


1637bb1b4cf2a4.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
21.11.22 - 09:13

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.


163747ce7b86ff.jpeg
«Türkmennebitönümleri» Daşoguz welaýatyndaky oba hojalyk tehnikalaryny ýangyç bilen üpjün edýär
16.11.22 - 11:02

Demirgazyk welaýatyň pagtaçy ýer eýeleri hem «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan şu ýylky oba hojalyk ýylynda 155 müň gektar meýdanda gowaçanyň bereketli hasylyny kemala getirmek bilen, pagta ýygymy möwsüminde 275 müň tonna «ak altyn» ýygyp, Watan harmanyna goşarlar.


16373d4156679f.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
15.11.22 - 23:01

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy.


1636f2a086dcc8.jpeg
Balkanabatdaky Abatlaýyş-mehanikI zawody işleriň netijeliligini artdyrýar
12.11.22 - 10:07

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabat abatlaýyş-mehanika zawodynyň işgärleri onlarça nebitgaz känlerinde önümçilik işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrmak maksady bilen, ýokary depginlerde zähmet çekýärler.


1636e0fd069a4d.jpeg
Aşgabatda “Türkmentel — 2022” halkara sergisi we ylmy maslahat geçirilýär
11.11.22 - 14:03

10-nji noýabrda paýtagtymyzda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2022” atly XV halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işine başlady.


1636c6d14e2a1e.png
ABŞ-nyň Energetika ministrligi 2022-nji ýylda dünýäde nebitiň sarp edilişiniň çaklamasyny 99,82 mln b/g çenli artdyrdy
10.11.22 - 08:16

2022-nji ýylda dünýäde nebitiň we suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi günde 99,82 mln barrele deň bolar. Bu 2021-nji ýyldakydan 2,26 mln b/g artykdyr. Bu barada ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Energetika maglumatlary müdirliginiň aýlyk çaklamasynda aýdylýar diýip, Interfaks habar berýär.


1636c6bc4597ae.jpeg
Türkiýe tebigy gazyň bahalaryny emele getirmäge gatnaşmagy meýilleşdirýär
10.11.22 - 08:11

Türkiýe öz çäginde gaz merkezi açylandan soň, tebigy gazyň bahalaryny emele getirmäge gatnaşmaga bil baglaýar. Bu barada sişenbe güni ýurduň energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez beýan etdi.


1636b341148999.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
07.11.22 - 09:03

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


1636804e8d40a9.jpeg
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda on aýda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy
06.11.22 - 17:44

Düýn, 5-nji noýabrda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen on aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.