Habarlar
162b9f3287034d.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
27.06.22 - 23:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


162b5b67335448.png
Türkmenistanyň alymlary «Derweze» kraterini göz astyna almagyň usulyny işläp düzdüler
24.06.22 - 18:04

«Türkmengaz» döwlet konserniniň ylmy-barlag institutynyň alymlary indi altynjy onýyllygyň dowamynda ýanmagyny dowam edýän «Derweze» kraterinde gaz çykmasyny gözegçilige almagyň usulyny işläp düzdüler. Bu barada bu institutyň direktory Baýrammyrat Pirnyýazow penşenbe güni Aşgabatda geçirilen «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» atly Halkara ylmy maslahatynda eden çykyşynda belläp geçdi.


162b5b2a5b76b7.jpeg
BMG «ýaşyl» tehnologiýalary özleşdirmekde Türkmenistana ýardam etmäge taýýar
24.06.22 - 17:48

Birleşen Milletler Guramasy we onuň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (UNEP) «ýaşyl» tehnologiýalary özleşdirmekde Türkmenistana ýardam etmäge we global energetiki geçiş döwründe aktual bolan ylmy maglumatlaryň ählisine elýeterlilik hödürlemäge taýýar.


162b5b1a6aade7.jpeg
Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny doly aradan aýyrmagy meýilleşdirýär
24.06.22 - 17:44

Bu maksatlara ýetmeklik Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ileri tutulýan ugurlarynda parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça maksatnamada göz öňünde tutuldy. Bu maksatnama Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň çäklerinde ýerine ýetiriler. Bu barada penşenbe güni Aşgabatda geçirilen «Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtleri» Halkara ylmy maslahatynyň barşynda habar berildi.


162b4113406bad.jpeg
Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtler we «ýaşyl» energetike geçiş — maslahatyň üns merkezinde
23.06.22 - 12:07

Şu gün irden Aşgabatdaky «Ýyldyz» otelinde «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» Halkara ylmy maslahaty öz işine başlady. Maslahat «GaffneyCline» britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri tarapyndan guralýar.


162b3b60b2981f.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Naýyp toplumy meýilnamadan öňde barýar
23.06.22 - 05:38

Şu ýylyň gezen bäş aýynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebap» suwuklandyrylan gaz önümçiligi müdirligi boýunça suwuklandyrylan gazyň 47,3 müň tonnasyny öndürdiler. Meýilnama 105,8% ýerine ýetirildi. Eksporta 46,4 müň tonnadan gowrak harytlyk önüm iberildi.


162b093cc68356.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
20.06.22 - 20:35

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


162b08b7bf3af6.jpeg
Geljekde Türkmenistan bilen gaz ulgamynda uzakmöhletleýin özara gatnaşyklar üçin ähli tagallalary ederis — CNPC-niň ýolbaşçysy
20.06.22 - 20:00

Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäginde täze desganyň ulanmaga berilmegi her bir hytaý we türkmen hünärmenleriniň her biri üçin ýatdan çykmajak wakadyr. Bu barada Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýun Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň çäginde täze gaz toplaýjy bekediň ulanyşa girizmek dabarasynyň barşynda eden çykyşynda belledi.


162ae9f45cb3c2.jpeg
“Altkom” Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsini gurar
19.06.22 - 09:00

“Altkom” Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsini gurar


162ad5335f280c.jpeg
Wood Mackenzie: Brent nebitiniň bahalary baryp 2025-nji ýylda 85-90 dollara düşer
18.06.22 - 09:23

Dünýä bazarlarynda ibermeleriň üýtgemegi bilen baglylykda nebitiň bahalary ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar, onuň bahalaryna hatda islegiň mümkin bolan pese gaçmasy-da täsir edip bilmez. Bular ýaly çaklamany Wood Mackenzie-niň analitikleri berýär diýip, Interfaks habar berýär.


162ab7b58bf74d.jpeg
Türkiýe 2022-nji ýylda gazyň sarp edilişiniň artjagyna ynam bildirýär
16.06.22 - 23:41

Türkiýe 2021-nji ýylda nobatdaky rekord görkezijä – 60 mlrd kub metre ýetenden soň, 2022-nji ýylda tebigy gazyň sarp edilişini artdyrar. Bu barada penşenbe güni Peterburg halkara ykdysady forumynyň barşynda Türkiýäniň energetika ministriniň orunbasary Alparslan Baýraktar belledi diýip, Interfaks habar berýär.


162a791a0f227a.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
14.06.22 - 00:36

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.


162a44ffa39746.jpeg
«Körpeje» müdirliginiň önümçilik görkezijileri artýar
11.06.22 - 13:19

«Halkyň Arkadagly zamany» şygasy astynda geçýän ýylyň hasabat döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Körpeje» gaz çykaryş müdirligi boýunça hereket edýän guýulardan «mawy ýangyjyň» çykarylyşy 1 mlrd 52 mln kub metrden geçdi, önümçilik meýilnama 121,5% ýerine ýetirildi.


1629f6fa1029d3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
07.06.22 - 20:32

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.


1629f6cdfe7a59.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy
07.06.22 - 20:21

6-nji iýunda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň bäş aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.