Habarlar
1650c9b80a42ce.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli sergä işjeň gatnaşdylar
22.09.23 - 00:37

20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy.


165086a69e8c48.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
18.09.23 - 20:19

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.


16505c3c4e37a2.jpeg
Zähmeti goramak sagdynlygyň we howpsuzlygyň girewidir
16.09.23 - 20:03

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň mejlisler zalynda konserniň garamagyndaky edara-kärhanalaryň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy boýunça hünärmenleriniň gatnaşmagynda okuw maslahaty geçirildi.


1650173711fefe.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
13.09.23 - 13:31

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.


165002fd96d569.jpeg
Nebitgaz toplumynda sekiz aýyň jemlerine garaldy
12.09.23 - 14:31

11-nji sentýabrda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň geçen sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 8-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


164ffd8dfa7098.jpeg
«Galkynyş» gaz käninde tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymy alyndy
12.09.23 - 08:19

Täzelikde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary tarapyndan «Galkynyş» gaz känindäki 238-nji belgili ulanyş guýusynda buraw işleriniň 4 müň 557 metr çuňlukda ýerine ýetirilmegi hem-de ýer astynda 4496-4214 metr aralykdaky gatlaklarda jemi 189 metr aralykda geçirilen atyş-partladyş işleriniň netijesinde senagat ähmiýetli gaz akymy alyndy. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, ulanyş guýusy her gije-gündizde 2 million 264 kub metr tebigy gaz berýär.


164feac4906ee2.jpeg
Türkmenistanda pagta ýygymyna badalga berildi
09.09.23 - 19:22

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen 9-njy sentýabrda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna badalga berildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 15-nji sentýabrda başlanar.


164fb7fc6e0c14.jpeg
OGT-2023 Halkara maslahatynyň we sergisiniň täze hyzmatdaşlary we gatnaşyjylary belli boldy
09.09.23 - 01:10

25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Geçiriljek çäreler üçin 20 ýurtdan 150-den gowrak wekil bellige alyndy. Bu barada guramaçylar habar berýär.


164fae7789b5b5.jpeg
Parižde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Fransiýanyň işewür toparlary bilen duşuşyklary geçirildi
08.09.23 - 14:20

4-5-nji sentýabrda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Fransiýa saparynyň çäklerinde wekiliýet agzalar bilen fransuz kompaniýalarynyň arasynda onlarça işewürlik duşuşyklary geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


164fadd840df6c.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabulda TOPH taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşyny maslahatlaşdylar
07.09.23 - 10:38

TAPI Pipeline Company Ltd-iň baş direktory Muhammetmyrat Amanow Owganystanyň şahtalar we nebit ministri wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi maslahatlaşyldy diýip, TOLO news habar berýär.


164fa030f0e45e.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
04.09.23 - 15:12

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 89-sy hasaba alyndy.


164f2b404c1495.jpeg
«AÝBÖLEK» MEBEL KÄRHANASY HALKARA HYZMATDAŞLYGYNY ÖSDÜRÝÄR
02.09.23 - 09:03

Ýokary hilli we dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleri bilen adygan «Aýbölek» mebel kärhanasy täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda goňşy Gazagystan Respublikasynyň paýtagty Astana şäherinde Al-Farabi adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň täze açylýan 400 orunlyk binasy üçin niýetlenen ýokary hilli partalary eksport etdi. Munuň özi milli kärhanalarymyzyň nobatdaky uly üstünlikleriniň aýdyň mysalydyr.


164f08eb95dbd9.jpeg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär
31.08.23 - 13:59

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


164ef25994fd0e.jpeg
«Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirligi: ýanwar-iýul aýlarynda 330,5 müň tonna nebit çykaryldy
30.08.23 - 16:18

Şu ýylyň ýedi aýynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň hünärmenleri Türkmenistanyň iň irki känleriniň birinden 330,5 müň tonna «gara altyny» çykardylar we gaýtadan işlemäge iberdiler. Munuň özi hasabat döwri üçin önümçilik meýilnamasynyň 112% töweregine deňdir.


164edc7fbbb3ab.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
29.08.23 - 15:27

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 58-si hasaba alyndy.