Makalalar
160745e10a91b5.jpeg
Hazar döwlet goraghanasynyň çäklerinde gülli ösümlikleriň 360-dan gowrak görnüşi bar diýlip hasaplanýar
12.04.21 - 19:49

Hazar döwlet goraghanasy öz döreýiş taryhyny 1932-nji ýyldan alyp gaýdýar. Goraghananyň umumy tutýan meýdany deňiz suw ýüzi bilen bilelikde 269 müň gektara barabardyr.


16072b8b30cfb4.jpeg
Ata kesbine eýeren Döwran NURÝAGDYÝEW
11.04.21 - 13:52

Ömre bezeg berýän pursatlaryň iň ýakymlylarynyň biri-de megerem, perzendiň dünýä inmegi bolsa gerek. Ýöne, perzendiň seniň hünäriňi, ýoluňy mynasyp dowam edip, il içinde abraý almagy, goşa şatlyk, goşa bagt. Ine, Türkmenistanyň at gazanan artisti, Magtymguly adyndaky ýaşlar baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň ýokary derejeli aýdymçysy Döwran NURÝAGDYÝEW bilen duşuşyp, söhbetdeş bolanymyzda, şu pikirleri serimize getirdik.


16072a63b2d88e.jpeg
Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
11.04.21 - 12:27

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary hem «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýyly belent sepgitlere besleýärler.


1606eeb30a6ec0.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan artisti Dürsoltan Annamyradowa
08.04.21 - 16:38

Islendik hünäri saýlanyňda hem, ilki bilen ynsanyň kalbynda şol hünäre bolan söýgi bolmaly. Biziň söhbetdeşimiz çagalyk ýyllaryndan bäri radioda çykyş edip, ömrüni döredijilige bagyşlan, mahmal owazy bilen köpçüligiň söýgüsini gazanan halypa žurnalist, Türkmenistanyň at gazanan artisti Dürsoltan Annamyradowa.


1606dc87e957b4.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy BERDIÝEW
07.04.21 - 19:58

Sungatyň dürli ugurlaryny özünde jemleýän sahna oýunlarynyň şowly çykmagy ilki bilen režissýoryň yhlasly zähmetine bagly. Gowy eseri saýlap almak, eseriň gahrymanlarynyň daş keşbine, häsiýetine gabat gelýän artistlere keşpleri paýlamak, şeýle-de eseriň edebi esasynyň awtory, saz hem sahna, yşyk bezegçileri bilen düşünişip işleşmek režissýordan başarjaňlygy talap edýär.


1606c9dcf88364.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan artisti Enejan AKMYRADOWA
06.04.21 - 22:43

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynyň artisti, Türkmenistanyň at gazanan artisti Enejan Akmyradowa indi kyrk bäş ýyldan gowurak şu baýry medeni ojagyň sahnasynda zähmet çekip gelýär. Zähmet ýoluny, manyly ömrüni sahna sungaty bilen baglan ussat artist şol ýyllaryň içinde teatryň sahnasynda dürli ýaşdaky, dürli gylyk-häsiýetli zenan keşpleriniň 100-e golaýyny ussatlyk bilen janlandyrdy.


1606c91ebe9064.jpeg
Aýsoltan KOWUSOWANYŇ durmuş we döredijilik ýoly
06.04.21 - 21:37

Ýurdumyzyň teatrlarynda milli eserlerimiz bilen bir hatarda, doganlyk halklaryň eserleri hem sahnalaşdyrylýar. Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda özbek dramaturgy Nurullo Abbashanyň Türkmenistanyň halk artisti Nury Hudaýgulyýew tarapyndan sahnalaşdyrylan «Körpe gelin» atly komediýany tomaşaçylar tarapyndan şowhunly garşy alyndy. Onda körpe gelniň gaýynenesiniň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Aýsoltan KOWUSOWA ussatlarça janlandyrmagy başardy.


1606b63d379efb.jpeg
KÜŞTDEPDI – MILLI MIRASYMYZ
06.04.21 - 00:24

Türkmen halky gadymy bolmak bilen bir hatarda milli gymmatlyklara baý halk hasaplanýar. Taryhyny geçmişiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan şol gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, nesillere ýetirmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.


1606956569d3e5.jpeg
Ajaýyp döwrümiziň aýdymçysy Arslan SAPAROW
04.04.21 - 11:01

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň zehinli aýdymçysy Arslan Saparowyň ýerine ýetirýän «Gözleriň gara dälmi», «Pagtaçy gözel», «Arkadagly Watanym», «Ah, söýgi», «Sen bilen, söýgülim» ýaly aýdymlary diňleýjileriň göwün güzerinde düşleýär. Biz hem okyjylarymyzyň isleglerini göz öňünde tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1606953a68d1fe.jpeg
Ozokeritiň nämedigini bilmek gyzykly bolsa gerek
04.04.21 - 10:49

Ozokerit ýokary parafinli nebitleriň we agyr gaz kondensatlarynyň differensasiýasynyň netijesinde emele gelýär. Ozokeritiň uly känleri Günbatar Türkmenistandan başga-da, Özbegistanyň Fergana welaýatyndaky, Ukrainanyň Karpat dag etegindäki, esasan, alp gatlaklylygy öz içine alýan sebitler bilen baglydyr.


16068b739e9c62.jpeg
Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan Täşli TULEGENOW
03.04.21 - 23:43

Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Täşli Tulegenowdyr. Onuň «Bibi», «Sonam geldimi», «Bäri gel, bäri», «Ýagma, bulut», «Arabyň gyzy» ýaly aýdymlaryny diňleýjiler uly höwes bilen diňleýärler.


16067589685e8d.jpeg
Ylma baglanan ömür
02.04.21 - 22:47

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Fizika-matematika, himiýa, geologiýa we tehniki ylymlar müdirliginiň başlygy, akademik kätip, TYA-nyň habarçy-agzasy, tehniki ylymlaryň doktory Rahmanguly ESEDULAÝEW häzirki günde ýurdumyzda gaz känlerini işläp geçmek boýunça iň tejribeli hünärmenleriň biri hökmünde tanalýar. Halypa alymyň geçen zähmet we döredijilik ýoluna ýyllaryň belentliginden ser salsaň, onuň türkmen ylmyna goşan goşandy hakynda söhbet açmaga esas berýär.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy
02.04.21 - 20:06

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär
28.03.21 - 09:53

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW
27.03.21 - 23:44

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.