Makalalar
160cf4066baa60.jpeg
Daşoguz» şypahanasynda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary hödürlenilýär
20.06.21 - 18:19

4,5 gektar meýdany eýeleýän iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen doly üpjün edilen «Daşoguz» şypahanasynda saglygyny dikeltmäge hem-de dynç almaga gelýänlere halkara derejesinde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary hödürlenilýär.


160bfc643429d8.jpeg
Ýurdumyzyň ösümlik hem haýwanat dünýäsi barha baýlaşyp
09.06.21 - 00:34

Hormatly Prezidentimiziň daş-töweregimizi gurşap alan tebigaty gorap saklamak, ekologiýanyň arassalygyny üpjün etmek boýunça öňe sürýän halkara bähbitli teklipleri, oňyn başlangyçlary bütin dünýäde giň goldaw tapýar.


160be530d37ae9.jpeg
Taryhda we edebi ýazgylarda Ahalteke bedewiniň tarypy
07.06.21 - 22:10

Halkymyzyň buýsanjy we milli gymmatlygy höküminde ruhy dünýämize egsilmez güýç paýlap gelen ahalteke bedewleri hakyndaky ýazgylar uzak asyrlaryň dowamynda döredilen taryhy çeşmelerde we edebi nusgalarda aýdyň beýanyny tapyp gelipdir.


160bc4e2d25fd2.jpeg
Täsin Hazar döwlet goraghanasy
06.06.21 - 09:25

Hazar döwlet goraghananyň haýwanat dünýäsiniň biologik dürlüliginiň 10 göterimden gowragy seýrek duş gelýän we ýitip gitmek howpy abanýan haýwanlara degişlidir. Şoňa görä olar Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizildi.


160b52f6b24c7c.jpeg
1-nji iýun - çagalary goramagyň halkara güni
31.05.21 - 23:48

Her ýylyň 1-nji iýuny Çagalary goramagyň halkara güni dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda giňden bellenilip geçilýär. Bu iň gadymy halkara baýramçylyk bolup, ony ilkinji gezek 1925-nji ýylda çagalaryň abadançylygyna bagyşlanan Bütindünýä konferensiýasynda kabul edilýär.


160aff4c8c9d52.jpeg
Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden toýlanylýar
28.05.21 - 00:36

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden toýlanylýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda hem bu baýramçylyk mynasybetli ýaýbaňlandyrylýan dürli çäreler uly ruhubelentlige beslenýär.


160ad56f83b0c9.jpeg
AŞGABAT — ALBUKERKE: doganlaşan şäherleriň gatnaşyklary ösdürilýär
26.05.21 - 00:58

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 25-nji maýyny Albukerke şäherinde şanly 140 ýyllygyny belleýän «Doganlaşan Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli “tegelek stoluň” başynda maslahat geçirildi.


160ad47d0436c5.jpeg
Keçäniň ýylysy dürli keselleri bejermäge kömek edýär
25.05.21 - 23:54

Keçäniň ýylysy dürli keselleri bejermäge kömek edýär. Bu barada halk arasynda şeýle rowaýat bar.


160ac0248f3824.jpeg
Döwletimiziň ekologiýa syýasaty üstünlikli dowam etdirilýär
25.05.21 - 00:46

Ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, daşky gurşawy goramak maksatnamanyň çäklerinde 2013-2020-nji ýyllarda ýurdumyzda bag nahallarynyň ekilýän görnüşleri we meýdanlary artdyryldy. Şeýle hem tokaý zolaklaryny giňeltmek, tebigy baýlyklary goramak we ekologiýa babatda bar bolan kanunçylyk namalary kämilleşdirildi. Bu ugurda sebit we halkara derejesindäki özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär.


160a807fa87518.jpeg
Türkmen halysy-nepisligiň we agzybirligiň sungaty
22.05.21 - 00:20

Türkmen halysy Türkmen zenanlarynyň yhlasy,mähiri siňen häzirki güne çenli hem dünýä halklaryny haýrana goýýan Türkmeniň özboluşly,nepis sungatydyr. Türkmen halysy öz gözbaşyny ene topragymyzdan alyp gaýdýar, we ondaky keşdeler bolsa Türkmen tebigatyny, gülleri,haýwanlary,derýalary, daglary şeýle hem Güni we Aýy şöhlelendirýär. Türkmen halysy biziň milliligimizdir,milli gymmatlygymyzdyr. Türkmen halysy özüne mahsus bolan ruhy medeniýeti we nepisligi özünde jemleýän sungat eseridir.


1609bf80a4aad0.jpeg
Mukaddes Remezan aýy kalbymyzy, ruhumyzy päkledi
12.05.21 - 20:45

Mukaddes Remezan aýynda külli musulman dünýäsinde bir aýlap dowam eden agyz beklemek dessury, diňe bir bedenimizi däl, kalbymyzy, ruhumyzy päkläp, birek-birege bolan mähir-söýgimizi, ynsap-imanymyzy oýaryp, kämilleşdirdi. Bizi ýaradan Biribara golaýlaşdyrdy.


1609e39cf4d0eb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Türkmenistan dünýäde ygtybarly hyzmatdaşyň abraýyna eýe boldy»
14.05.21 - 13:52

12-13-nji maýda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna beslenýän ýylda möhüm wakalaryň biri boldy.


160963e6a81426.jpeg
«Her gijäni gadyr bil ...»
08.05.21 - 12:31

Külli musulman ymmaty üçin mukaddes bolan Oraza aýy tamamlanyp barýar. Bu mübärek aýyň her bir güni röwşen umyt-arzuwlara, haýyr-sahawata, ýagşy işlere beslenip, adamlaryň köňül töründen mynasyp orun aldy. Remezan aýy kalby päkligiň, arassalygyň, agzybirligiň aýydyr. Ýagşy umytlarda bolup, niýetiňi gowulyga dikmek, mübärek işleri nazarlamak halallykdan nyşan. Bu mukaddes aýda halkymyz täze dogan aýy ýüzüne sylyp, ýagşy dilegler edýär.


160910b9f1df63.jpeg
Baýlyk özüňde (tymsal)
04.05.21 - 13:53

Bir ýaş ýigit elmydama öz durmuşyndan zeýrener eken: -Näme üçin men beýle şowsuz. Beýleki adamlarda ähli zady bar: maşyny, jaýy, özleride ýokary bilimli. A mende? Men ýaş bolsamam durmuş gapdalymdan geçip barýar...


1608fbd1153b62.jpeg
HALKYMYZYŇ BUÝSANJY— AK MERMERLI AŞGABAT
03.05.21 - 14:06

Gahryman Arkadagymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň ýatda galyjy wakalara beslenjek “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgäni öňe sürüp, halkymyz baradaky alada ýugrulan beýik işleri durmuşa geçirýär.