Gülälek BABAKULOWANYŇ GURJAKLY DÜNÝÄSI

12:48 11.01.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/4920/original-163be69bd45592.jpeg

Biz dürli gurjaklary ýasap, milli lybaslar bilen bezemegi özüne kär edinen Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň ýolbaşçysy bolup zähmet çekýän Gülälek Babakulowa paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen sergide gabat geldik. Onuň bezän diwarlygyndaky milli eşikli gurjaklarda nazarymyz eglendi. «Nebit-gaz» gazetiniň okyjylaryny milliligi öz el işlerinde janlandyrýan bu zehinli zenanyň döredijiligi bilen tanyşdyrmagy maksat edinip, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy Gülälek Babakulowa bilen söhbetdeş bolduk.

— Gülälek, gurjaklaryň daşky bezegi çyn ussadyň elinden çykandygyndan, her birine uly yhlas hem zehin siňdirilendiginden habar berýär. Sizde bu gözellikleri ýasamak baradaky pikir haçan döredi?

— Mary şäherinde doglup, şol ýerdäki 1-nji orta mekdebi tamamlap, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda ýokary bilim aldym. Ykbal meni Ahal welaýatynyň Änew şäherine getirdi. Agzybir ojagyň arzyly gelni boldum. Gyzjagazymyň dünýä inmegi meniň gurjak ýasamagyma sebäp boldy. Çünki özüm tikip, biçip, dürli lybaslar bilen gyzjagazymy gurjak ýaly bezeýärdim. Gyzym ýaňy üç ýaşyny doldurypdy. Bir gün ol tikin edýärkäm, oýnap oturan gurjagyny elime berdi-de: «Eje, gurjagyma-da keşdeli köýnek tikip beräý-dä!» diýdi. Galan matalardan ýakasyny keşdeläp, gurjagyna köýnek tikip geýdirenimde, gyzjagazymyň şatlygyny görüp, kalbym ylhamlandy. Esasy işimiň daşyndan gurjak ýasap, dürli matalardan köýnek tikip, olary bezemegi ýola goýdum.

Häzirki wagtda döredijilik öýüniň ýolbaşçysy bolup zähmet çekmek bilen, milli nagyş gurnagy boýunça okuwçy gyzlara dürli lybaslary biçip tikmegi öwredýärin.

— Bu iş gaty inçe görünýär. Megerem, ol uly zähmeti-de talap edýändir...

— Dogry bellediňiz. Kiçijik gurjaklary bezemek köp wagty talap edýär, köp zähmet çekilýär. Görýän bolsaňyz, boýy 15 santimetrden başlap, bir metre ýetýän gurjaklar bar. Olar köwşünden başgabyna çenli geýindirilýär. Onsoň, ýüz keşbiniň-de geýimine görä bolmagyny gazanmaly. Gyzym Aýlar jan onunjy synpda okaýar. Ol hem maňa kömek edip, özbaşdak işlemegi-de gowy görýär.

— Gülälek mugallym, taryhy şahsyýetlerimizi janlandyran işleriňiz barada hem gürrüň beräýseňiz?

— Gurjaklaryň üsti bilen şöhratly taryhymyzy, bol-bereketli türkmen tebigatyny, halyçylyk sungatynyň gözelliklerini açyp görkezmäge çalyşýaryn. Oguz han atamyzyň we onuň alty oglunyň keşbi janlandyrylan gurjaklary ýasap, halkymyza hödürledim. Gadymy harby lybaslardaky gerçekler geçmişde ýurt berkararlygy, il azatlygy ugrunda söweşen gahrymanlarymyza uly buýsanç döredýär. Olaryň ata Watana bolan söýgüsi, ene topraga bolan yhlasy, gaýduwsyzlyk, merdanalyk, gahrymanlyk bilen söweşip, gazanan ýeňişleri bu topragyň Garaşsyz, berkarar, Bitarap bolmagyna getirdi. Bu şu günki ýaşlar üçin nusgadyr, görelde mekdebidir.

— Söhbetdeşligimiziň soňunda geljekde meýilleşdirýän işleriňiz barada hem durup geçseňiz?

— «El hünäri — il gezer» diýilýär, halkymyzda. El hünärimiz bilen ýaşlaryň terbiýesine goşant goşmak, olarda millilige söýgi, buýsanç döretmek esasy maksadymyz. Ýakynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginde amaly-haşam sungat ussatlarynyň «Milli gurjaklaryň we oýnawaçlaryň dünýäsi» atly döredijilik sergisine gatnaşmak bagty nesip etdi. Bu sergä gyzym bilen taýýarlan «Dutarçy gyzlar», şeýle-de «Şadessanly gyzlar» atly işlerimizi hödürledik. «Dutarçy gyzlarda» eli dutarly on iki gyzyň keşbi tut agajynyň üstünde janlandyrylan. On iki gyz on iki müçäni aňlatsa, tut agajy gazma dutary ýasamak üçin esasy çig mal bolup hyzmat edýär. Milli lybaslardaky şadessanly bäş gyzda taryhymyzy şöhlelendirdim. Garaz, gurjaklarymyzyň her biri geçmiş taryhymyzdan, şu günki ajaýyp döwrümizden söhbet açýar.

Zehin-başarnygymyzy açyp görkezmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin Arkadagly Serdarymyza alkyşlarymyz bimöçberdir. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

— Gülälek, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Bizem siziň döredijilikli işiňizde uly üstünlikleri arzuw edýäris.

Ýazgül ANNAÝEWA,

ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.