Siziň üçin duşuşyk Aýjeren REJEBOWA

19:19 17.01.2021 171

https://ussatnews.com/storage/posts/570/original-16004478d870d9.jpeg

Teleýaýlymda tomaşaça hödürlenýän her bir gepleşigiň täsirli bolmagy ilki bilen alypbaryjynyň ukyp-başarnygyna baglydyr. Munuň, hakykatdanam, şeýledigini Aýjeren Rejebowanyň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymy arkaly halkymyza ýetirilýän «Myhmançylykda» atly gepleşigi subut edýär. Aýjereniň ekranda özüni erkin alyp barşy, söhbetdeşine mylaýymdan ýakymly sesi bilen berýän ýerlikli sowallary bu gepleşigiň «Bu gezek Aýjeren haýsy halypanyň maşgala ojagyndan söhbetdeşlik taýýarladyka?» diýip sabyrsyz garaşýan dürli ýaşdaky muşdaklarynyň sanyny barha artdyrýar.

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymynyň «Şowhun» döredijilik toparynyň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy Aýjeren Rejebowa bu gepleşigi üçin 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi boldy.

Golaýda biz Aýjeren REJEBOWA bilen duşuşyp, okyjylarymyz üçin ýörite söhbetdeşlik taýýarladyk.

— Aýjeren, telegepleşigiň alypbaryjysynyň hünärine höwes nähili döredi?

— Çagalygymdan enem her gün diýen ýaly maňa ertekili kitaplary sesli okatdyryp, teleýaýlymlardaky gepleşikleri görkezip mende bu hünäre höwes döretdi. Paýtagtymyzdaky 25-nji orta mekdepde okaýarkam başlangyç synp mugallymym Maýa Ýazjanowa: «Ulalaňda kim boljak?» diýip sorardy. Şonda «Teleýaýlymda gepleşik alyp barjak» diýýänim ýadymda. Şol höwesim üçin enem meni paýtagtymyzyň häzirki Berkararlyk etrabynyň «Nowçalar» öýündäki folklor gurnagyna gatnadyp başlady. Özüm ýaly çagalar bilen keteni köýneklije, gopuz çalyp çykyş edýärdik. Käte teleýaýlymda çykyş etmäge-de äkidýärdiler.

2006-njy ýylda «Miras» teleýaýlymynda administrator bolup işe başladym, bu kärde üç ýyl işlämsoň, şol ýerde işimi dürli wezipelerde dowam etdim. Soň işim «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymyna geçirildi. 2012-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmen döwlet medeniýet institutynda «Teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak» hünäri boýunça okadym. Okuwymyň gapdaly bilen 2013-nji ýyldan bäri «Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymynda işläp gelýärin. Şol döwürde teležurnalist Bägül Nurmyradowanyň ýurdumyzyň dürli künjeklerine gidip taýýarlaýan gepleşiklerine uly höwes bilen tomaşa edýärdim. Şonuňky ýaly ekranda özüňi erkin alyp baryp, gyzykly gepleşikleri taýýarlamagy arzuw edýärdim.

— Teletomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan «Myhmançylykda» atly gepleşigi taýýarlaýşyňyz barada gürrüň beräýseň?

— «Myhmançylykda» diýen at bilen döredip, taýýarlaýan hem alyp barýan gepleşigimi köplenç halypa sungat ussatlarynyň, sungat äleminde adygyp barýan ýaşlaryň maşgala ojagyndan taýýarlaýarys. Ilki kim bilen söhbetdeşlik taýýarlajakdygym hakynda pikirlenýärin. Soňra onuň döredijiligini öwrenýärin, maşgala ojagyna baryp tanşyp, gürrüňdeş bolýaryn. Gepleşigiň şowly çykmagynda operatoryň uly hyzmaty bar. Şonuň üçin alypbaryjynyň tomaşaça ýetirmek isleýän pursatlaryna düşünýän, hünärine ussat operatorlar bilen işleşýärin.

— Ýokary okuw mekdebinde bilim beren halypalaryňyz hakynda nämeleri aýdyp berjek?

— Türkmen döwlet medeniýet institutynda «Gepleşikleri guramak sapagy» hem-de «Alypbaryjynyň ussatlygy» diýen esasy dersler boýunça çeper ýolbaşçymyz Sähragül Janmämmedowadan, «Sahna dili» hem-de «Sahna hereketi» derslerinden mugallymym Bilbil Baýramowadan kän zatlary öwrendim. Halypalarymdan öwrenen sapaklarym durmuşymda uly mekdep boldy.

— Eger-de şu kärde işläp bilmedik bolanyňda, başga haýsy ugurdan işlärdiňiz?

— Bezegçi bolardym ýa-da gözellik salonlarynda zenanlaryň toý bezeglerini taýýarlardym.

— Aýjeren, maşgalaňyzda başga-da döredijilik bilen meşgullanýan barmy?

— Ýok. Biz maşgalamyzda iki oglan, iki gyz dogan. Uly agam hukukçy, özümden kiçi gyz jigim kazyýetde işleýär. Körpe oglan jigim telekeçi. Ejem ýokary bilimli ykdysatçy, ýöne ählimiz işlämizsoň, häzir öý hojalykçy. Kakam awtoulaglara hyzmat ediş ugrundan işleýär.

— Öňde goýan maksatlaryňyzy okyjylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz?!

— Daşary ýurt dillerini öwrenmek hem-de işimi has-da kämilleşdirmek isleýärin.

— Aýjeren, beren gyzykly gürrüňleriň üçin sag bol. Saňa durmuşda hem-de işiňde uly üstünlikleri arzuw edýäris.

— Sizem sag boluň. Biz — medeniýet we sungat işgärlerine zähmet çekmäge, döretmäge ähli şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun!

Söhbetdeş bolan Akgül SAPAROWA,

                                              USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.