ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

22:33 18.02.2021 214

https://ussatnews.com/storage/posts/766/original-1602ea50287139.jpeg

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.

Şatlygyň «Güljemal», Magtymguly Pyragynyň sözlerine «Aýryldym» ýaly birnäçe aýdymlary wideoşekillere geçirilip, «Türkmen owazy» teleýaýlymy arkaly tomaşaçylara ýetirilýär. Ol ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyk dabaralaryna işjeň gatnaşyp, aýdymlary bilen halkymyza hyzmat edýär. Ýaş aýdymçynyň her bir çykyşynda aýdym-saz sungatymyza bolan söýgüsini, yhlasyny duýmak bolýar.

Aýdym-saz sungatynyň muşdaklarynyň, aýratyn hem ýaşlaryň arasynda adygýan aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow bilen söhbetdeş bolduk.

— Şatlyk, sen Türkmenistanyň halk artisti, professor Ýolaman Nurymowyň inileriniň biri. Diýmek, kiçiligiňizden aýdym-sazyň içinde terbiýelenen bolmaly. Ýolaman aganyň dogany Gurbannazar Nurymow hem belli sazanda bolan.

— Hawa, Gurbannazar Nurymow — atam. Kakam Bäşim Gurbannazarow, agalarym Ýagmyr, Atabaý aýdym-sazy hemra edinen sungat wekilleri. Dogry aýtdyňyz, kiçiligimden aýdym-saza ýykgyn etmegime maşgalamyzyň sungata söýgüsi sebäp boldy.

— Özüň barada, maşgalaňyz bilen bagly gürrüň beräýseň?

— Men 1993-nji ýylyň 7-nji aprelinde Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň «Täze oba» obasynda doguldym. 2013–2017-nji ýyllar aralygynda bolsa Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde okadym. «Halk saz gurallary» bölümini tamamladym. Dutar çalýaryn. Häzir Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Estrada sungaty, saz mugallymçylygy» hünäriniň 3-nji ýyl talyby. Maşgalamyzda iki oglan, bir gyz dogan biz.

— Boş wagtlaryňyzy nähili geçirýärsiňiz?

— Boş wagtym aýdym-sazdan daşary futbol bilen meşgullanýaryn. Kitap okamagy gowy görýärin. Ussat şahyr Kerim Gurbannepesowyň goşgularyny ýatdan öwrenýärin. Şahyryň goşgularynyň köpüsi aýdyma öwrülen.

— Beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Size sungat äleminde üstünlik arzuw edýäris.

— Sag boluň! Biz — ýaşlara kämilleşmek üçin çäksiz mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize uzak ömür, jan saglyk, işlerinde rowaçlyk arzuw edýärin.

Goý, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Gahryman Arkadagymyza, bütin il-ulsumyza, şol sanda ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärlerine diňe rowaçlyklar hemra bolsun!

Söhbetdeş bolan Akgül SAPAROWA,

                                           USSAT NEWS.

Başga makalalar
1605f69e3f0857.jpeg
Bathyzda sekiz ýüz ýyl ýaşan pisse ösümligi dört müň gektar meýdany tutýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň çäginde ýerleşýän Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özboluşly, baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen aýratyn tapawutlanýan künjekleriň biri.


160600bc3f29c4.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär

Şu gün, ýangy 2021-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary geçirilýär. Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylgynda ýurdumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny berkitmekde uly işler alnyp barylýar.


1605f7d210f773.jpeg
Şirin owazly aýdymçy Döwletmämmet GURBANOW

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebitçiler medeniýet köşgünde Watanymyzyň ösüşli menzilleriniň waspyny ýetirmekde döwrebap işler alnyp barylýar. Medeniýet, sungat işgärleri kalbynda hoşallyk, ruhubelentlik duýgusyny goşalandyryp, döwrüň sesine ses goşup, öz döredijiliklerinde milli mirasymyzy wasp etmeklige uly orun berýärler, döwrebap derejede ösdürmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olaryň biri Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmämmet GURBANOW.


16067330fceeb9.jpeg
"Aşgabat gözelligiň şäheri" atly sergi guraldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. "Türkmenistan - Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" diýlip yglan edilen ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramy giňden dabaraly ýagdaýda bellenilip geçiler. Bu baýram mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaralar, sergiler yzygiderli guralýar.


1605e2ecceb67e.jpeg
Aýdymda Şöhrat SAPAROWYŇ dünýäsi

Hakyky sungat ynsanyň kalbyny baýlaşdyrýar, dünýäsine nur çaýýar, ruhuny belende göterýär. Sungat gözellik döredýär. Ýollaryň iň gözeli ynsan kalbyna barýan ýoldur. Aýdym-saz sungatynyň ussatlary hem öz aýdymlary bilen adamlaryň kalbynda uly joşgun döredýär.