Ajaýyp döwrümiziň aýdymçysy Arslan SAPAROW

11:01 04.04.2021 152

https://ussatnews.com/storage/posts/1000/original-1606956569d3e5.jpeg

Aýdym-sazyň hoş owazy ýaňlanyp başlanda, her bir ynsan oňa maýyl bolýar. Şonuň üçin hem «Aýdym — adamlaryň göwün syrdaşy» diýilýär.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň zehinli aýdymçysy Arslan Saparowyň ýerine ýetirýän «Gözleriň gara dälmi», «Pagtaçy gözel», «Arkadagly Watanym», «Ah, söýgi», «Sen bilen, söýgülim» ýaly aýdymlary diňleýjileriň göwün güzerinde düşleýär. Biz hem okyjylarymyzyň isleglerini göz öňünde tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.

— Arslan, söhbetdeşligimizi sungat älemine gelşiňden başlaýaly?!

— Aýdym-saz dünýäsine aralaşmak her kimde bir hili ýol bilen başlanýar. Heniz çaga wagtlarym öýümize atly bagşylar gelerdi. Atamyň dogany, Türkmenistanyň halk bagşysy Ödenýaz Nobatowa hem «ata» diýip ýüzlenerdik. Onuň ýanyna halypa bagşylaram, şägirtlerem gelerdi. Gün ikindine sapyp ugrandan öýümizde aýdym-sazyň owazy ýaňlanardy.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň S. Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginde doglup, şol ýerdäki 3-nji orta mekdebi tamamladym. Soňra bilimimi Daňatar Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebinde dowam etdim.

— Onda aýdym-saza aralaşmagyňda belli bir derejede halypaň ýanyna gelýän şägirtleri hem sebäp bolupdyr-da?!

— Eli dutarly, gyjakly oglanlaryň aýdym-saza jan edişlerini görüp, meniňem sungata bolan höwesim döredi. Wagtyň geçmegi bilen aýdym-saz dünýäsi has giňeýär, tejribe toplaýarsyň. Baýramçylyk çärelerinde, konsertlerde çykyş edip, tomaşaçylaryň söýgüsini gazanmak üçin yhlas edýärin.

— Bagtyýarlyk döwrümizde türkmen medeniýetini, halk aýdym-sazlaryny ösdürmek bilen bilelikde, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak ugrunda hem uly işler edilýär. Gürrüňimizi şular dogrusynda dowam edäýeli...

— Hawa, dogry aýdýarsyňyz. Ýaşlarymyz üçin ajaýyp döwrümizde sungatda zehinini kämilleşdirip, Watanymyzy wasp etmäge ähli mümkinçilikler bar. Bagtyýar döwrümizde yhlas edip işleseň, zehiniňe mynasyp sarpa goýulýar. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmak bagty nesip etdi. Saýlap alan hünäriňe bolan çäksiz söýgi, tutanýerlilik, yhlasly zähmet bagtly durmuşy peşgeş berýär. Döredýän aýdym-sazlaryň mahmal owazyna diňleýjileriňi maýyl edip bilseň, çeken zähmetiň ýerine düşdügi hasaplaýaryn.

— Halypalar ýaş aýdymçylara döredijilik ýolunda ussatlygyny kämilleşdirmek üçin köp zähmet çekmelidigini, sungatyň inçe ýollaryny gözlemegi ündeýärler...

— Halypalaryň her bir sargydy — bize nusga. Halypam Ödenýaz Nobatowyň aýdym-sazlaryny uly höwes bilen diňleýärin. Halypa bagşylar atamlara üýşerdiler. Şonda oglan wagtlarymyz olaryň gürrüňlerine aşyk bolup, aýdym aýdyşlaryny öwrenjek bolup, yhlas ederdik. Olaryň sungatyndan öwrenjek bolardyk, şolara meňzejek bolardyk. Gurbanmyrat Nobatowyň, Töre Nobatowyň sungat ýolumdaky maslahatlary maňa ýol-ýörelgedir.

— «Ata kesbi — ogla halal» diýen pähim bar. Bu siziň maşgalaňyza hem degişli diýip arkaýyn aýtsa bolar...

— Ata göreldesi hemişe dogry ýoly salgy berýär. Sungat äleminde kimler ata-enesiniň kesbini dowam etdirse, kimler kalbyndaky ylhama, joşguna berlip aýdymly dünýä gatylýar. Biziň maşgalamyzda-da aýdym-saza söýgi nesilme-nesil dowam edip gelýär.

— Arslan, tüweleme, üç ogul perzendiňiz bar. Halkymyzda «Sungaty bilen meşhurlyga eýe bolýan adamlaryň yzy ýitmeli däl, ony hökman dowam etdirmeli» diýilýär...

— Meşhur aýdymçylaryň, artistleriň, suratkeşdir heýkeltaraşlaryň, ýazyjydyr şahyrlaryň maşgalasyna syn edeniňde, şol ýerde nesil yzarlamanyň bardygy aýdyň görünýär. Gelnim Sülgün bilen ogullarymyzyň sungata höweslidigine begenýäris. Uly oglum Kakajan dep, Kerim bolsa gitara çalýar. Kemal hem aýdym-saza höwesek. Olaryňam arzuw eden hünärlerine ýetip, kemal tapmaklaryny arzuw edýärin.

— Diýmek, dowamat dowam bolýar-da?!

— Hawa, «Enem-atam — şirin dilli ussadym» diýýär ata-babalarymyz. Bu bolsa ene-atanyň her bir babatda çagalaryna görelde diýildigidir. Körpe jigim Baýram Saparow hem aýdym-saz bilen meşgullanýar.

— Durmuşyňyzda kitabyň orny?

— Magtymguly atamyzyň şygyrlaryny, Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp eserlerini gaýtalap okaýaryn.

— Sport bilen meşgullanýarsyňmy?

— Hawa, her gün meşgullanýaryn. Ir säherde, agşamara ýöriş edýän, şeýle-de welosiped sürýän, boş wagtlarym dostlarymyz bilen futbol oýnaýarys.

— Arslan, gowy görüp diňleýän aýdymçylaryňyz kimler?

— Zehinli aýdymçylar Annaguly Myratdurdyýewiň, Guwanç Ýazmämmedowyň, Nurýagdy Rejepowyň, Sahydursun Hojakowanyň, Eneş Rejepowanyň aýdymlaryny lezzet alyp diňleýärin.

— Geljekde öňüňde goýan maksatlaryň barada-da aýdaýsaň...

— Ajaýyp döwrümizi, Gahryman Arkadagymyzyň halk bähbitli tutumly işlerini wasp edýän täze aýdymlary döredip, diňleýjilere ýetirmek — baş maksadym. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlar bilen näçe wasp etseňem, az. Diýarymyzyň gözellikleri, ajaýyplyklary ylhamyňa ylham goşýar.

— Arslan, beren gyzykly gürrüňleriň üçin köp sag bol! Saňa sungat äleminde üstünlikler ýar bolsun!

— Sag boluň!

Ýazgül ANNAÝEWA,

             USSAT NEWS.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.