«Nebitgazçykaryş» tresti «Türkmennebit» DK-nyň nebit çykarylyşynyň möçberlerini ýokarlandyrýar

12:52 04.04.2021 132

https://ussatnews.com/storage/posts/1003/original-160697021e9a21.jpeg

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazçykaryş» trestiniň işgärleri nebit çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek we olary ulanyşa girizmek boýunça netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Nebit guýularyny ulanmakda olaryň netijeliliginiň pese düşmegi gutulgysyz ýagdaý bolandygy üçin nebit çykarylyşyny netijeli guramak bu iş bilen meşgullanýan kärhanalaryň öňünde duran möhüm wezipedir.

Şeýlelikde, 2020-nji ýylda öndürijilikli bolmadyk guýularyň dikeldilip ulanyşa girizilmegi netijesinde trestiň burawçylary «gara altynyň» çykarylyşyny 300 müň tonna möçberinde üpjün etdiler.

Şu ýylyň iki aýynda trestiň burawçylary tarapyndan meýilleşdirilen 78 guýa derek 84 sany guýy ulanyşa girizildi. Netijede, bellenilen döwürde nebit çykarylyşynyň möçberiniň alnan ösüş derejesi meýilleşdirilen 7 müň 67 tonna derek 9 müň 709 tonna barabar boldy.

«Türkmennebit» DK-nyň zähmet düzümleriniň hünärmenleri tarapyndan amala aşyrylýan işlerde dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň häzirki zaman enjamlary we buraw desgalary ulanylýar. Şeýlelikde, konserniň ygtyýarynda «Bentek» (GFR), «ZJ-70 DS» (HHR), «Uralmaş» (RF) we beýlekileriň öndüren desgalary bar.

Öňdebaryjy tehnologiýalary we desgalary oturtmak hem-de ulanmak netijesinde guýulary düýpli abatlamak boýunça hünärmenler işiň hil taýdan täze derejesine çykdylar. Şu ýylyň iki aýynda 102 sany guýy abatlanyldy, şolardan 84-si ulanyşa girizildi.

Bu döwürde «Gumdagnebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň hünärmenleri tarapyndan çykarylýan nebitiň möçberi meýilleşdirilen 322 tonna derek 1 müň 47,5 tonna, «Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirligi tarapyndan bolsa meýilleşdirilen 352-ä derek 1 müň 358,5 tonna deň boldy.

Ussat news

Başga makalalar
15fe6e260693d5.jpeg
TNGIZT-da 1-nji we 2-nji baş peseldiji elektrik beketleriniň durky täzelener

"Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna" laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem tehnologik desgalary abat saklamak, önümçilik işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


15fe8077c3a889.jpeg
Merkezi bankyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasynyň Internet web-saýtynyň taslamasyny işläp düzmek boýunça degişli işler alnyp barylýar

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken “Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda” Kararyna laýyklykda maliýe-ykdysady toplumyň edaralary resminamada bellenilen wezipeleri üstünlikli çözmek üçin toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.


1603cae534bc58.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


15fe6e3b0d463e.jpeg
Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Serdar Halmyradowiç Ataýew Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.


15fe6be911df59.jpeg
Türkmenistanyň DIM-i Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.