KÜŞTDEPDI – MILLI MIRASYMYZ

00:24 06.04.2021 104

https://ussatnews.com/storage/posts/1007/original-1606b63d379efb.jpeg

Türkmen halky gadymy bolmak bilen bir hatarda milli gymmatlyklara baý halk hasaplanýar. Taryhyny geçmişiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan şol gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, nesillere ýetirmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr. Türkmen toýlarynyň bezegi hasaplanýan küştdepdi hem şolaryň biridir. Milli medeniýetimiziň bir şahasy hasaplanýan bu tans sungatynyň taryhyna nazar salsak gadym zamanlarda ony bir hassanyň depesinde durup “küşt, küşt” diýip, onuň keselini kowmak manysynda ulanylypdyr. Soň-soňlar bu däp kälmilleşip şu günki derejesine gelip ýetipdir.

Bu tans dessury ilki Balkan welaýatyň töwereginde ýaşaýan ilat arasynda meşhur bolupdyr. Olar hazar deňziniň gyralarynda üýşüp küşt depipdirler. Küştdepdiniň “bir depim”, “iki depim”, “üç depim”, “diwana” ýaly ýerine ýetiriliş aýratynlyklary bar. Alymlaryň bellemeklerine görä, Parfiýa döwletiniň paýtagty Nusaý şäherinde geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde tapylan taryhy gymmatlyklarda çekilen küştdepdi tansyny ýerine ýetirýänleriň şekilleri hem bu milli gymmatlygymyzyň taryhyny gadymdan alyp gaýdýandygyna şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň waspyny öz gazallarynda jemleýän küştdepdini toýlarda, baýramçylyklarda giňden ýerine ýetirýärler. Olaryň gazallaryny diňläniňde hem hem bagtyýar zamanamyzyň waspyny duýmak bolýar.

Başlalyňa başlalyň,

Küşt depmäne başlalyň.

Küşt depip, gazal aýdyp,

Göwnümizi hoşlalyň.

Berkarardyr illerim,

Gül diýarym bagtyýar,

Joşýan şahyr kalbynda,

Arkadaga alkyş bar.

Küştdepdi dünýäniň dürli ýurtlarynda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilende hem uly joşgun bilen ýerine ýetirilýär. Hatda, daşary ýurtlularyň hem türkmenlere goşulyp küşt depenini görüp bu milli gymmatlygymyza bolan buýsanjyň has-da artýar. Ýene-de bir belläp geçmeli zatlaryň biri hem, milli tans sungatynyň 2017-nji ýylda ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegidir. Bu çözgüdiň kabul edilmegi türkmen halkynyň milli tans sungatyna goýulýan belent sarpadan aýdyň nyşan bolup durýar.

Aýlar ATAJYKOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň  talyby.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.