Aýsoltan KOWUSOWANYŇ durmuş we döredijilik ýoly

21:37 06.04.2021 114

https://ussatnews.com/storage/posts/1016/original-1606c91ebe9064.jpeg

Ýurdumyzyň teatrlarynda milli eserlerimiz bilen bir hatarda, doganlyk halklaryň eserleri hem sahnalaşdyrylýar. Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda özbek dramaturgy Nurullo Abbashanyň Türkmenistanyň halk artisti Nury Hudaýgulyýew tarapyndan sahnalaşdyrylan «Körpe gelin» atly komediýany tomaşaçylar tarapyndan şowhunly garşy alyndy. Onda körpe gelniň gaýynenesiniň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Aýsoltan KOWUSOWA ussatlarça janlandyrmagy başardy.

Aýsoltan Kowusowa bilen durmuş we döredijilik ýoly barada guran söhbetdeşligimizi USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylaryna ýetirmegi makul bildim.

— Aýsoltan, ykbalyňyzy teatr sahnasy bilen baglanyşdyrmagyňyza itergi beren zat näme?

— «Adam arzuwsyz bolmaz, guş — ganatsyz» diýlişi ýaly, çagalykdan artist bolmagy arzuw edýärdim. Teleýaýlymyň üsti bilen halypa artistleriň çykyş edýän sahna oýunlaryna yzygiderli tomaşa edýärdim. Arzuwym meni paýtagtymyzdaky öňki Medeni aň-bilim tehnikumyna alyp geldi. Tehnikumyň aktýorlary taýýarlaýan bölüminde okap, ony üstünlikli tamamladym. Şeýdibem 2001-nji ýylda Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda işe başladym. Bu gün meniň arzuwym hasyl bolup, onuň miwesinden süýjülik bilen dadyp ýörün.

— Teatra gadam basanyňyzdan sahnada ilkinji döreden keşbiňiz we onuň özüňizde galdyran täsiri hakynda gürrüň beräýseňiz?!

— Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda ilkinji döreden keşbim «Hüýrlukga — Hemra» dessanynda baş keşpleriň biri bolan Has-Keniziň keşbi boldy. Bu keşbi maňa Türkmenistanyň halk artisti Ata Alowow ynandy. Menem halypamyň ynamyny ödejek bolup yhlas edip, Has-Keniziň keşbini tomaşaçylara ynandyryjy ýetirmegi başardym. Şondan soň teatryň režissýorlary keşp yzyna keşp ynanyp başladylar, olardan «Sawçy sallahlarda» Ýamanja ejäniň, «Bir ojakda iki dünýäde» Bike daýzanyň, «Baý gelinde» Selbijemal Gelenownanyň, «Nurana şekillerde» gumly gelin Arzuwjemalyň keşplerini ýatlamaga mynasyp hasaplaýaryn.

— «Körpe gelin» atly täze sahnalaşdyrylan spektaklda döreden keşbiňiz we şol keşbiň özüňizde galdyran täsiri barada aýdaýsaňyz...

— Biziň teatrymyzda doganlyk halklaryň sahna eserlerine hem yzygiderli ýüzlenilýär. Ine, geçen teatr möwsüminde özbek dramaturgy Nurullo Abbashanyň «Körpe gelin» atly spektaklyny sahnalaşdyrdyk. Maňa bu oýunda körpe gelniň gaýynenesi Karima apanyň keşbi ynanyldy.

Agzybirlik, birek-birege söýgi, hormat-sylag, maşgala binýadynyň berk tutulyp, onuň hiç haçan mizemezligini gazanmak baradaky pikirler bu oýnuň içinden eriş-argaç bolup gelýär. Karima apa maşgalada agzybirligi, tertip-düzgüni, edep-terbiýäni berk gorap saklamakda görelde bolup durýar. Bu enäniň keşbi maňa örän ýakyn, ol söýgüli keşplerimiň biri bolup ykbalymda orun aldy.

— Siz «Türkmenfilm» birleşiginde surata düşürilen «Ömür kerweni» atly köp bölümli filmiň baş gahrymany Kerweniň ejesiniň keşbini döretdiňiz...

— Türkmenistanyň at gazanan artisti Şyhmämmet Mollaýewiň surata düşüren «Ömür kerweni» atly köp bölümli filminde maňa Kerweniň ejesi Annatäç enäniň keşbini ynandylar. Perzendine diňe halallygy, päkligi ündeýän enäniň keşbini döretmegim meni tomaşaçylar köpçüligine has-da ýakynlaşdyrdy. Bu keşp durmuşdaky häsiýetime-de gabat gelýär diýip hasap edýärin. Häzirki güne çenli filmiň 20 bölümi «Miras» teleýaýlymy arkaly görkezilip, halk köpçüliginiň gyzgyn söýgüsine mynasyp boldy.

— Siziň maşgalaňyza «sungat maşgalasy» hem diýýärler.

— Ýanýoldaşym Tirkeş Kowusow Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynda artist hem-de «Türkmenfilm» birleşiginde kinorežissýor bolup zähmet çekýär. Uly oglum Didar Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň artisti. Gyzym Eneş artistçilik ugrundan ýokary bilim aldy. Körpe oglum Döwlet sporty saýlady. Gelnim öý hojalykçy, agtyklarym bar. Geçen 2018-nji ýylda Gahryman Arkadagymyz maňa-da Medeniýet şäherçesinden ähli amatlyklary bolan bäş otagly öý berdi. Munuň üçin Gahryman Arkadagymyza bütin maşgalamyzyň alkyşy çäksizdir.

— Aýsoltan, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin sag boluň!

Söhbetdeş bolan Akmyrat HOJABERDIÝEW,

Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň hünärmeni.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.