RF-nyň Astrahan oblastynyň gubernatory türkmen lideriniň goldawyna minnetdarlyk bildirdi

08:00 07.04.2021 133

https://ussatnews.com/storage/posts/1021/original-1606d1fc2d73d5.jpeg

RF-nyň Astrahan oblastynyň gubernatory türkmen lideriniň goldawyna minnetdarlyk bildirdi

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Astrahan welaýatynyň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan we hut öz adymdan Türkmenistanyň biziň sebitimize koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde beren kömegi üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin.

Siziň Astrahan welaýatyna ýene-de muzdsuz esasda ýokary hilli türkmen harytlaryny ibermek baradaky çözgüdiňiz Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky mizemez dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Gelip gowşan lukmançylyk we azyk önümleri biziň sebitimiziň COVID-19 keselini bejermek bilen meşgullanýan saglygy goraýyş edaralaryna iberiler.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Astrahan welaýatyny goldaýandygyňyz hem-de hemişe üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin.

Hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine tüýs ýürekden ynam bildirýärin.

I.Babuşkin,

Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatynyň gubernatory

Başga makalalar
15fe6e260693d5.jpeg
TNGIZT-da 1-nji we 2-nji baş peseldiji elektrik beketleriniň durky täzelener

"Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna" laýyklykda, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem tehnologik desgalary abat saklamak, önümçilik işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


15fe8077c3a889.jpeg
Merkezi bankyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasynyň Internet web-saýtynyň taslamasyny işläp düzmek boýunça degişli işler alnyp barylýar

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken “Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda” Kararyna laýyklykda maliýe-ykdysady toplumyň edaralary resminamada bellenilen wezipeleri üstünlikli çözmek üçin toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.


1603cae534bc58.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.


15fe6e3b0d463e.jpeg
Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Serdar Halmyradowiç Ataýew Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.


15fe6be911df59.jpeg
Türkmenistanyň DIM-i Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy bilen infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Owgan tarapynyň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostumyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.