Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy BERDIÝEW

19:58 07.04.2021 127

https://ussatnews.com/storage/posts/1030/original-1606dc87e957b4.jpeg

Sungatyň dürli ugurlaryny özünde jemleýän sahna oýunlarynyň şowly çykmagy ilki bilen režissýoryň yhlasly zähmetine bagly. Gowy eseri saýlap almak, eseriň gahrymanlarynyň daş keşbine, häsiýetine gabat gelýän artistlere keşpleri paýlamak, şeýle-de eseriň edebi esasynyň awtory, saz hem sahna, yşyk bezegçileri bilen düşünişip işleşmek režissýordan başarjaňlygy talap edýär.

Biziň şular dogrusyndaky söhbetdeşimiz Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň ýolbaşçysy, ussat režissýor, Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy BERDIÝEW.

— Handurdy aga, sahna režissýorlygyna yhlasyňyzyň syry nämede?

— «Gyrat», «Döwletli döwran geldi», «Hak aşyklar», «Awazada asal aýy», «Görogly we Agaýunus», «Elwan ýaglykly serwim» ... umuman, 30-a golaý oýny sahnalaşdyrdym. Ilki bilen-ä baş ýolbaşçy bolamsoň, teatrymyzyň beýleki teatrlardan abraýynyň kem bolmazlygy üçin uly borjy egnimde göterýärin. Galyberse-de, ugrum artistlik hünäri bolsa-da, ýokary okuw mekdebinde tejribeli režissýor-mugallymlardan tälim aldyk. Mugallymlarymyz artistlikden daşgary režissýorlykdan hem tälim berdiler. Okuwymy tamamlap, öňki Aman Gulmämmedow adyndaky Türkmen döwlet ýaş tomaşaçylar teatrynda artist bolup işe başladym. Ol ýerde Türkmenistanyň halk artisti Hommat Müllük ilkinji halypam boldy. Halypam maňa öz sahnalaşdyran «Däliler» spektaklynda Öweziň keşbini ynanyp, tanalmagyma, kämilleşmegime ýardam etdi. Şeýle-de Baýram Seýdullaýew, Öwez Gelenow, Öwlüýaguly Hojagulyýew, Täçmämmet Mämmetweliýew, Goçmyrat Bekiýew ýaly halypa režissýorlaryň arasynda işlemegim režissýorlykda tejribämiň artmagyna sebäp boldy. Bu bolsa biziň teatrymyzda taryhy, nusgawy hem döwrebap drama oýunlary bilen birlikde milli dilimize terjime edilen daşary ýurt dramaturglarynyň eserlerini-de sahnalaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

— Teatryňyzda tatar dramaturgy Zaki Zaýnulliniň pýesasy esasynda «Alty gelin» atly sahna dramany ogluňyz Arslan Berdiýew sahnalaşdyrdy. Şägirdiňiz hökmünde ýaş režissýoryň bu işi hem-de onuň döredijiligi hakynda aýdaýsaňyz?

— Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan teatrlaryň arasynda döredijilik hyzmatdaşlygy ýola goýuldy. Bu ýaşlaryň kämilleşmegine uly ýardam berýär. Arslan şol wagt Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatrynda işleýärdi. «Alty gelin» dramasy onuň ilkinji synanyşygy. Oýnuň çeper ýolbaşçysy bolup, bile işleşdik. Watançylyk temasyndan ýazylan terbiýeçilik ähmiýetli eser esasynda döredilen bu oýunda haýsy milletdigine garamazdan, zenanlaryň maşgalasy, perzentleri, ýanýoldaşy üçin yhlaslylygy, ojagyna wepadarlygy ynandyryjy beýan edilýär. Arslanyň sahnalaşdyran bu oýnunyň şowly çykmagyny halypalardan öwrenenlerimi şägirde geçirmekdäki yhlasymyň ýerine düşdügi hasap edýärin.

— «Syrly synag» atly täze sahnalaşdyran oýnuňyz Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli tomaşaçylara özboluşly baýramçylyk sowgady boldy.

— Elbetde, her bir baýramçylyga toý sowgatly barmak teatrymyzyň döredijilik toparynyň däbine öwrüldi. «Syrly synag» atly sahna oýnunyň edebi esasyny Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazguly Annaýew ýazdy. Oýny ýaş režissýor Eziz Işangulyýew sahnalaşdyrdy. Oýnuň çeper ýolbaşçysy bolup bile işleşdik. Birek-birek bilen agzybir işleşip, tomaşaçylaryň göwnünden turýan sahna oýunlaryny halkymyza ýetirmek hem-de hormatly Prezidentimiziň döredýän giň mümkinçiliklerine mynasyp zähmet goşandymyzy goşmak esasy maksadymyz.

— Handurdy aga, okyjylarymyzy durmuş ýoluňyz hem-de maşgala ýagdaýyňyz bilen tanyşdyraýsaňyz.

— Men Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Hurmant–Gökje daýhan birleşiginde doguldym. Dogduk obamyzdaky orta mekdebi tamamlap, Sankt-Peterburg şäherinde N.Çerkasow adyndaky Teatr, saz we kinematografiýa döwlet institutynyň drama we kino aktýory bölüminde okadym. Ýokary okuwy tamamlap şondan bäri hem teatrda işläp gelýärin. Maşgalaly, üç çagam bar. Aýalym Türkmenistanyň at gazanan artisti Gerek Hojamämmedowa.

— Çekýän zähmetiň netijesine gowy baha berilmegi her kim üçin hem ýakymly.

— Elbetde, işiňe gowy baha berilmegi, döwlet sylaglaryna mynasyp bolmak begendirýär. Şonuň bilen birlikde jogapkärçiligiňi has-da artdyrýar. Milli medeniýetimiziň, teatr sungatymyzyň gülläp ösmegi ugrunda taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň ynamyny ödemek bolsa, biz— sungat işgärleri üçin iň uly bagt. Gahryman Arkadagymyzyň belent ynamyny ödemek üçin geljekde-de yhlasymyzy gaýgyrman zähmet çekeris.

— Handurdy aga, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sagboluň! Işiňizde üstünlik, durmuşda rowaçlyk arzuw edýäris!

Söhbetdeş bolan Akgül SAPAROWA,

                                            USSAT NEWS.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.