Türkmenistanyň at gazanan artisti Dürsoltan Annamyradowa

16:38 08.04.2021 147

https://ussatnews.com/storage/posts/1035/original-1606eeb30a6ec0.jpeg

Islendik hünäri saýlanyňda hem, ilki bilen ynsanyň kalbynda şol hünäre bolan söýgi bolmaly. Biziň söhbetdeşimiz çagalyk ýyllaryndan bäri radioda çykyş edip, ömrüni döredijilige bagyşlan, mahmal owazy bilen köpçüligiň söýgüsini gazanan halypa žurnalist, Türkmenistanyň at gazanan artisti Dürsoltan Annamyradowa.

-Dürsoltan gelneje, her bir ynsanyň öz geljekki hünärini saýlap almagyna bir zat sebäp bolýar. Ilki bilen söhbetdeşligimizi radiožurnalistika ugruny saýlap almagyňyz bilen bagly gürrüňler bilen başlaýalyň.

- “Guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz” diýilýär. Çagalyk döwrümde ýüregimde dörän radio bolan söýgi meniň şu hünäri saýlap almagyma sebäp boldy. Radioda okuwçy döwrümden çykyş edip başladym. Aşgabat şäheriniň 34-nji orta mekdebinde okap ýören wagtlarym biziň mekdebimize radiodan halypa Amangeldi Sähedow göreldeli okaýan okuwçylardan interwýu almak üçin geldi. Ol meniň sesimi diňläp görüp “Seniň radioda gürlemek üçin örän oňat, owadan sesiň bar” diýdi. Özümiňem radio höwesim bolansoň, halypanyň aýdan sözlerine monça boldym. Soňra meni radioda çykyş etmek üçin çagyrdylar. Ilki-ilkiler maňa goşgulary, baýramçylyk gutlaglaryny okadýardylar. Şeýlelik bilen çaga ýüregimdäki arzuwlar hasyp bolup başlady.

-Gürrüňdeşligimizi zähmet ýoluňyza başlamagyňyz hakyndaky gürrüň bilen dowam edäýseňiz.

-Mekdebi tamamlanymdan soňra maňa Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetine okuwa girmek bagty miýesser etdi. Talyplyk ýyllarymdan ýagny, 1978-nji ýyldan başlap men şol radioda alypbaryjy bolup işledim. Meni alypbaryjylyga ilkinji ugrukdyran, onuň inçe tilsimlerini öwreden Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Baýram Gurbanowdyr. Halypanyň maslahatlaryna eýerip, ýuwaş-ýuwaşdan öz üstümde köp işledim we kem-kemden kämilleşip ugradym. Soňra men “Çar tarapdan”, “Watan”, radioýaýlymlarynda hem birnäçe ýyllap işledim. 2012-nji ýyldan bäri bolsa, “Miras” radioýaýlymyda zähmet çekýärin.

-Radioda gürlenende obraza girip, dürli keşpleri ýerine ýetirmeli bolanda haýsy zatlara has köp üns bermeli?

-Gowy sorag berdiňiz. Şu ýerde men halypam Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow barada aýdyp geçmek isleýärin. Ol maňa obraza girip gürlemeli bolanda janyň-teniň bilen berilmelidigini, ilki bilen şol obrazy özüňe siňdirmelidigini öwretdi. Halypa ýasama zatlary halamazdy. Ol hemişe gürleýän keşbiňi özüň hökmünde göz öňüne getirilende, onuň radiodiňleýjileriň göwnüne ýaraýandygy barada köp aýdardy.

-Dürsoltan gelneje, gürrüňdeşligimiziň ahyrynda geljekde özüni radio ulgamyna bagyşlajak ýaş žurnalistlere berjek maslahatlaryňyz barada aýdaýsaňyz.

-Radio jadyly dünýä. Radiožurnalistikanyň talap edýän esasy zatlarynyň biri edebi dil bolup durýar. Radioda alypbaryjy arassa gürlemegi başarmaly, sözleri akgynly okamaly. Tekstler, goşgular hem öz temasyna laýyklykda dürli görnüşde okalýar. Olaryň okalyş tilsimlerini öwrenmeli, şonuň üçinem siz öz üstüňizde köpräk işlemeli. Radioda daşary ýurt dillerinde habarlary ýa-da tekstleri okamaly bolanda, şol dilde gürleniliş aýratynlygyna has köp üns berjek boluň. Hormatly Prezidentimiziň ýaşlara bildirýän ynamy ödäp, türkmen diplomatiýasynda gazanylýan üstünlikleri şöhlelendirjek halkaraçy hünärmenler bolup ýetişmegiňizi arzuw edýärin!

- Dürsoltan gelneje, beren gyzykly gürrüňleriňiz we maslahatlaryňyz üçin sag boluň. Siziň hem, abraýly käriňizde uly üstünlikleri arzuw edýäris!

Söhbetdeş bolan Aýlar ATAJYKOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.