Türkmenistanyň halk artisti Kakageldi ÇARYÝEW

16:46 25.04.2021 272

https://ussatnews.com/storage/posts/1135/original-1608556950c38e.jpeg

Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly Pyragy ýubileý medalynyň eýesi Kakageldi ÇARYÝEWIŇ ýurdumyzyň teleradioýaýlymlarynda, şanly toý-baýramlarda mylaýymdan ýakymly ses bilen ýerine ýetirýän aýdymlary kalplara aralaşyp, her bir adama ruhy lezzet berýär.

Tanymal estrada aýdymçysy Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda her güni täze ösüşlere beslenýän ata Watanymyzy, bagtyýarlyk döwrüni wasp edýän aýdymlary, şeýle hem «Ene ýüregi», «Eneler», «Ezizim» we «Söýýän, gyz» diýen aýdymlary belent joşgun bilen ýerine ýetirýär.

Dana halkymyzda «Owal akan ýerden akarmyş aryk» diýen pähim bar. Manyly ömrüni bagşyçylyga bagyşlan Kerim Çaryýewiň ogly Kakageldi Çaryýew hem bu gün ata kesbini mynasyp dowam edýär.

Habarçymyzyň ussat aýdymçy Kakageldi Çaryýew bilen söhbetdeşligini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

— Kakageldi, sungat ýoluna gelmegiňize kakaňyzyň täsir-ä bolandyr?!

— Elbetde. Ýerine ýetiren aýdymlarynyň ençemesi häzirem türkmen radiosynyň hazynasynda saklanylýan kakam, bagşy Kerim Çaryýew meniň ilkinji halypam. Kakamyň ussat bagşy-sazandalar bilen bilelikde Marynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynyň aýdym-saz toparynda işlän döwri çagalyk ýyllaryma gabat geldi. Kakamyň kärdeşleri — Türkmenistanyň halk artisti, bagşy Gaýgysyz Çaryýew, Türkmenistanyň halk artisti, ussat sazanda Han Akyýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti, sazanda Amannazar Ataýew dagy öýümize ýygy-ýygydan myhmançylyga gelip, milli sungatymyz, bagşyçylyk ýollary dogrusynda söhbet gurardylar, aýdym-saz ederdiler. Çaga bolsamam, şol gyzykly gürrüňleri, aýdym-sazlary durşum bilen gulaga öwrülip diňlärdim.

— Meşhur halypalaryň ýerine ýetirijilik ussatlygy dogrusynda aýdaýsaňyz.

— Ýaşlyk ýyllarymyzda aýdýan aýdymlaryndan lezzet alyp, «ganyp» bilmän diňlän, halkymyzyň saýrak bilbilleri bolan meşhur aýdymçylarymyz—Türkmenistanyň halk artistleri Mämi Çaryýewiň, Öwezgeldi Tekäýewiň, Annaberdi Atdanowyň, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Nurýagdy Tokgaýewiň, Bally Hajyýewiň ýerine ýetirijilik ussatlyklaryna aýratyn sarpa goýýaryn. Estrada äleminde her biri özboluşly ýol goýan bu halypalaryň özlerinden soňky aýdymçylar üçin hakyky mekdep bolandygyny aýtmak gerek.

— Kakageldi, «Ene ýüregi» diýen aýdymy has belent joşgun bilen ýerine ýetirýärsiň.

— Hawa. Magtymguly Myşşyýewiň goşgusyna Öwezgeldi Tekäýewiň döreden «Ene ýüregi» atly aýdymyny mähriban enelerimiz hakynda örän şowly aýdymlaryň biri hasaplaýaryn. Her gezek şu aýdymy ýerine ýetirenimde, durmuşda hiç zat bilen ornuny çalşyp bolmaýan mährem enelerimize bolan hormat-sarpa kalbymy gaplap alyp, ylhamyma ylham, owazyma owaz goşulan ýaly bolýar.

— Sungat ýolunda ýörelgäňize, göreldäňize eýerýän ýaş şägirtleriňiz barmy?

— Men häzir Mary şäheriniň Bagşylar öýünde çeper ýolbaşçy bolup işleýärin. Bagşylar öýi ýaş bagşylaryň, ýaş aýdymçylaryň iň bir gelim-gidimli ýeri. Olara halypalyk goldawyny berýärin. Şägirtlerimden aýdymçy Eziz Nurberdiýew ýaş estrada aýdymçylarynyň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Mary welaýat tapgyryna gatnaşyp, şowly çykyş etdi. Şägirtlerimiň ýene biri Ýeňiş Ýagmyrow hem geljegine umyt bildirilýän ýaş aýdymçy.

— Kakageldi, ogul-gyzlaryňyzyň, agtyklaryňyzyň maşgalaňyzda ozaldan gelýän kesp-käre höweslileri bar bolsa gerek?!

— Bar. Agtygym Döwlet Çaryýew Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebini tamamlap, häzir Wekilbazar etrabynda Hydyr bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebinde mugallym bolup işleýär. Agtyklarymyň biri Aly Çaryýew şol sungat mekdebiniň dutar bölüminde okasa, ýene biri Ahmet Çaryýew gyjak bölüminde tälim alýar. Agtygym Myrat Maksadow Mary şäherindäki 2-nji çagalar sungat mekdebiniň fortepiýano bölüminde okaýar.

— Halkymyzy ruhy taýdan galkyndyrmakda ajaýyp döwrümiziň bagşy-sazandalarymyzyň, aýdymçylarymyzyň döredijiligine edýän täsiri dogrusynda-da aýdaýsaňyz!

— Milli aýdym-saz sungatymyza belent sarpa goýulýan bagtyýarlyk zamanamyzda işleýändigimize buýsanýaryn. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda döwletimizde amala aşyrylýan belent hem rowaç işler medeniýet, sungat işgärleri bolan bize egsilmez ylham joşgunyny berýär.

— Kakageldi, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň.

Söhbetdeş bolan Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

USSAT NEWS.

Başga makalalar
1602bdef06d65c.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Halbike DOWYÝEWA

«Her gülüň öz ysy bar» diýlişi ýaly, sungat äleminde-de her kimiň öz ýoly, öz dünýäsi bar. Sungat diýlen ajaýyp mukaddeslige her kimiň öz garaýşy, öz çemeleşişi bolýar. Hormatly Prezidentimiziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine uly üns bermegi netijesinde aýdymçylarymyzyň, sazandalarymyzyň, sahna ussatlarynyň öz hünärine bolan söýgüsi has-da artdy. Mylaýym sesi bilen diňleýjileri özüne maýyl edýän hoş owazly bagşy zenan Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň ýokary derejeli aýdymçy artisti, sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewadyr.


16040fe227d289.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Almagül NAZAROWA

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolan aýdymçy zenan, dessançy bagşy Almagül Nazarowa bilen söhbetdeş bolup, onuň sungat ýoly barada beren täsirli gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirmegi müwessa bildik.


1603cf28fc17db.jpeg
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbannazar EZIZOW (1940 - 1975)

Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Gökdepe etrabynyň Söwütli obasynda Azyz (Abdylazyz) Hümmedowyň maşgalasynda dünýä inýär. Ol 1964-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýasy fakultetini tamamlaýar. Soňra «Mydam taýýar» gazetiniň, «Pioner» žurnalynyň edebi işgäri, «Edebiýat we sungat» gazetiniň poeziýa bölüminiň müdiri, Türkmenistanyň ýazyjylar birleşiginde ýaş şahyrlaryň maslahatçysy wezipelerinde işleýär.


1602fe53d30e53.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Dilber RAHMANOWA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň bedew batly ösüşlerini, dogduk diýarymyzyň ajaýyp tebigatyny, päk söýgini wasp edip, sungat äleminde halkymyzyň söýgüsini gazanmagy başaran aýdymçylaryň biri hem Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Medeniýet merkeziniň aýdymçysy, Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowadyr.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.