Türkmenistanyň halk artisti Kakageldi ÇARYÝEW

16:46 25.04.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1135/original-1608556950c38e.jpeg

Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly Pyragy ýubileý medalynyň eýesi Kakageldi ÇARYÝEWIŇ ýurdumyzyň teleradioýaýlymlarynda, şanly toý-baýramlarda mylaýymdan ýakymly ses bilen ýerine ýetirýän aýdymlary kalplara aralaşyp, her bir adama ruhy lezzet berýär.

Tanymal estrada aýdymçysy Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda her güni täze ösüşlere beslenýän ata Watanymyzy, bagtyýarlyk döwrüni wasp edýän aýdymlary, şeýle hem «Ene ýüregi», «Eneler», «Ezizim» we «Söýýän, gyz» diýen aýdymlary belent joşgun bilen ýerine ýetirýär.

Dana halkymyzda «Owal akan ýerden akarmyş aryk» diýen pähim bar. Manyly ömrüni bagşyçylyga bagyşlan Kerim Çaryýewiň ogly Kakageldi Çaryýew hem bu gün ata kesbini mynasyp dowam edýär.

Habarçymyzyň ussat aýdymçy Kakageldi Çaryýew bilen söhbetdeşligini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

— Kakageldi, sungat ýoluna gelmegiňize kakaňyzyň täsir-ä bolandyr?!

— Elbetde. Ýerine ýetiren aýdymlarynyň ençemesi häzirem türkmen radiosynyň hazynasynda saklanylýan kakam, bagşy Kerim Çaryýew meniň ilkinji halypam. Kakamyň ussat bagşy-sazandalar bilen bilelikde Marynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynyň aýdym-saz toparynda işlän döwri çagalyk ýyllaryma gabat geldi. Kakamyň kärdeşleri — Türkmenistanyň halk artisti, bagşy Gaýgysyz Çaryýew, Türkmenistanyň halk artisti, ussat sazanda Han Akyýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti, sazanda Amannazar Ataýew dagy öýümize ýygy-ýygydan myhmançylyga gelip, milli sungatymyz, bagşyçylyk ýollary dogrusynda söhbet gurardylar, aýdym-saz ederdiler. Çaga bolsamam, şol gyzykly gürrüňleri, aýdym-sazlary durşum bilen gulaga öwrülip diňlärdim.

— Meşhur halypalaryň ýerine ýetirijilik ussatlygy dogrusynda aýdaýsaňyz.

— Ýaşlyk ýyllarymyzda aýdýan aýdymlaryndan lezzet alyp, «ganyp» bilmän diňlän, halkymyzyň saýrak bilbilleri bolan meşhur aýdymçylarymyz—Türkmenistanyň halk artistleri Mämi Çaryýewiň, Öwezgeldi Tekäýewiň, Annaberdi Atdanowyň, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Nurýagdy Tokgaýewiň, Bally Hajyýewiň ýerine ýetirijilik ussatlyklaryna aýratyn sarpa goýýaryn. Estrada äleminde her biri özboluşly ýol goýan bu halypalaryň özlerinden soňky aýdymçylar üçin hakyky mekdep bolandygyny aýtmak gerek.

— Kakageldi, «Ene ýüregi» diýen aýdymy has belent joşgun bilen ýerine ýetirýärsiň.

— Hawa. Magtymguly Myşşyýewiň goşgusyna Öwezgeldi Tekäýewiň döreden «Ene ýüregi» atly aýdymyny mähriban enelerimiz hakynda örän şowly aýdymlaryň biri hasaplaýaryn. Her gezek şu aýdymy ýerine ýetirenimde, durmuşda hiç zat bilen ornuny çalşyp bolmaýan mährem enelerimize bolan hormat-sarpa kalbymy gaplap alyp, ylhamyma ylham, owazyma owaz goşulan ýaly bolýar.

— Sungat ýolunda ýörelgäňize, göreldäňize eýerýän ýaş şägirtleriňiz barmy?

— Men häzir Mary şäheriniň Bagşylar öýünde çeper ýolbaşçy bolup işleýärin. Bagşylar öýi ýaş bagşylaryň, ýaş aýdymçylaryň iň bir gelim-gidimli ýeri. Olara halypalyk goldawyny berýärin. Şägirtlerimden aýdymçy Eziz Nurberdiýew ýaş estrada aýdymçylarynyň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň Mary welaýat tapgyryna gatnaşyp, şowly çykyş etdi. Şägirtlerimiň ýene biri Ýeňiş Ýagmyrow hem geljegine umyt bildirilýän ýaş aýdymçy.

— Kakageldi, ogul-gyzlaryňyzyň, agtyklaryňyzyň maşgalaňyzda ozaldan gelýän kesp-käre höweslileri bar bolsa gerek?!

— Bar. Agtygym Döwlet Çaryýew Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebini tamamlap, häzir Wekilbazar etrabynda Hydyr bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebinde mugallym bolup işleýär. Agtyklarymyň biri Aly Çaryýew şol sungat mekdebiniň dutar bölüminde okasa, ýene biri Ahmet Çaryýew gyjak bölüminde tälim alýar. Agtygym Myrat Maksadow Mary şäherindäki 2-nji çagalar sungat mekdebiniň fortepiýano bölüminde okaýar.

— Halkymyzy ruhy taýdan galkyndyrmakda ajaýyp döwrümiziň bagşy-sazandalarymyzyň, aýdymçylarymyzyň döredijiligine edýän täsiri dogrusynda-da aýdaýsaňyz!

— Milli aýdym-saz sungatymyza belent sarpa goýulýan bagtyýarlyk zamanamyzda işleýändigimize buýsanýaryn. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda döwletimizde amala aşyrylýan belent hem rowaç işler medeniýet, sungat işgärleri bolan bize egsilmez ylham joşgunyny berýär.

— Kakageldi, beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň.

Söhbetdeş bolan Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

USSAT NEWS.

Başga makalalar
16087d13f4eedd.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Atageldi GARÝAGDYÝEW

Hemmemiziň ýadymyzda Aşgabatda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumynyň çäklerinde “ARKALAŞYGYŇ ÝYLDYZLARY” atly döwletara baýragyna mynasyp bolan adamlary sylaglamak dabarasy. Bu ýokary sylaga ilkinji gezek ýurdumyzyň wekili — Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň professory Atageldi GARÝAGDYÝEW mynasyp boldy.


15f7c864a1531b.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Gülşat GURDOWA

Türkmenistanyň halk artisti Gülşat GURDOWA bilen bolan söhbetdeşligimiz uzaga çekdi. Çünki sungata ýüregi bilen berlen adamda saýlap alan käri barada aýdara zat köp bolýar, sungat bolsa uç-gyraksyz täsirli dünýä. Şol täsirler seni özüne bendi edip, duýguly dünýä sary alyp gidýär.


160642518ad5c0.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew

Halypa artist Anna Meläýew kino we sahna eserlerinde ençeme keşbi döretdi, çeper filmlere ses bermäge gatnaşdy. Ol ýüz keşbi, hereketleri, sözleýiş äheňi bilen sahnada janlandyrýan gahrymanlarynyň häsiýet aýratynlyklaryny tomaşaça ýetirmäge ussat. Şeýdibem ol milli ýa-da daşary ýurt eserleri bolsun, tomaşaçyny döredýän keşbiniň dünýäsinde ýaşadyp bilýär.


16040fe227d289.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Almagül NAZAROWA

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolan aýdymçy zenan, dessançy bagşy Almagül Nazarowa bilen söhbetdeş bolup, onuň sungat ýoly barada beren täsirli gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirmegi müwessa bildik.


160899e3947e6e.jpeg
Belarus Respublikasynyň halk artisti Anatoliý Ýarmolenko (Arhiwden alynan söhbetdeşligimiz)

Paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde guralan belli «Sýabry» belarus toparynyň konserti uly üstünlige beslendi. Belarus Respublikasynyň halk artisti Anatoliý Ýarmolenkonyň ýolbaşçylygyndaky belli döredijilik topary iki sagadyň dowamynda dünýäde diňleýjileriň millionlarçasynyň kalbyna siňen heňleri we öz täze aýdymlary ýerine ýetirdi.