Belarus Respublikasynyň halk artisti Anatoliý Ýarmolenko (Arhiwden alynan söhbetdeşligimiz)

22:42 28.04.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1152/original-160899e3947e6e.jpeg

Paýtagtymyzyň Mukamlar köşgünde guralan belli «Sýabry» belarus toparynyň konserti uly üstünlige beslendi. Belarus Respublikasynyň halk artisti Anatoliý Ýarmolenkonyň ýolbaşçylygyndaky belli döredijilik topary iki sagadyň dowamynda dünýäde diňleýjileriň millionlarçasynyň kalbyna siňen heňleri we öz täze aýdymlary ýerine ýetirdi. Aýdymlary uly mähir we söýgi bilen ýerine ýetiren aýdymçynyň kalbyňy heýjana salýan mahmal sesi bu ýere gelenleriň hiç birini biparh goýmady.

Konsert tamamlanandan soň, Anatoliý Iwanowiç ÝARMOLENKO gazetimiziň okyjylary üçin söhbetdeşlik etmäge razylyk berdi.

– Anatoliý Iwanowiç, Sizi üstünlikli çykyş etmegiňiz bilen gutlaýarys. Şu günki konsertden çen tutanyňda, Türkmenistanyň tomaşaçylary Sizi unutmaýarlar we söýýärler, Siziň aýdymlaryňyzy bolsa kalplarynda göterýärler. Şu günki konsert Siziň özüňizde nähili täsir galdyrdy?

– Örän gowy täsir galdyrdy. Zalda diňe ýaşuly nesliň wekilleri däl-de, eýsem, biziň aýdymlarymyzy bilýän ýaşlaryň hem bolmagy mende örän ýakymly duýgy döretdi. Olar ejeleri, kakalary, eneleri we atalary bilen bilelikde goşulyşyp aýdym aýtdylar. Bularyň hemmesi biziň toparymyzda türkmen tomaşaçysyna aýratyn höwes bilen şatlyk peşgeş bermek islegini döretdi. Tomaşaçylaryň güler ýüzleri, ýanyp duran gözleri we şadyýan gülküleri bizi diýseň ruhlandyrdy.

Men Türkmenistanda aýdymlarymyzy bilýän we söýýän adamlaryň ýaşaýan ajaýyp ýurdunda çykyş etmek mümkinçiliginiň dörändigine örän guwanýaryn. Türkmenistanyň we Belarusuň geljekde hem dostlukly gatnaşyklary has-da berkitmegini arzuw edýärin! Çünki biziň kakalarymyz, atalarymyz uruş ýyllarynda egin-egne berip, duşmana garşy söweşdiler, olaryň edermenligi netijesinde bolsa biz şu bagtly döwürde ýaşaýarys. Umumy taryhymyzyň bu pursaty bizi has-da berk jebisleşdirmelidir.

Pursatdan peýdalanyp, türkmenistanlylary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilmeginiň ýetip gelýän 20 ýyllygy hem-de ýurtda 2015-nji ýylyň Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli gutlamak isleýärin.

Häzir dünýäniň dürli ýurtlarynda Türkmenistanyň üstünliklerine tüýs ýürekden buýsanýarlar. Siziň ajaýyp ýurduňyza gaýtmazdan öň, men Aleksandra Pahmutowa we onuň ýanýoldaşy Nikolaý Dobronrawow bilen duşuşdym. Olar meniň bu ýere gidýänimi eşidip, özleriniň hem Türkmenistanda bolup, onuň ajaýyp, hoşniýetli we myhmansöýer adamlary bilen duşuşmak isleýändigini aýtdylar.

Konsert mahaly men türkmenistanlylara Aleksandra Pahmutowanyň we Nikolaý Dobronrawowyň salamyny ýetirdim hem-de olaryň haýyşy boýunça türkmen tomaşaçylary üçin sowgat hökmünde şol sungat ussatlarynyň «Belowežsk jeňňelligi» atly aýdymyny aýdyp berdim.

— Anatoliý Iwanowiç, Siz Türkmenistanda ozal hem bolup görüpsiňiz, emma ondan bäri köp wagt geçipdir. Biziň ýurdumyz bu gezek Sizde nähili täsir döretdi?

— Men öz wagtynda Baku şäherinde, aýdym-saz toparynda gulluk etdim. Şol döwürde konsert bilen Türkmenistanyň ençeme şäherlerinde we obalarynda, şol sanda Aşgabatda bolup çykyş etdik. Birneme soňra «Sýabry» topary bilen Türkmenistanda döredijilik saparynda bolduk. Bu ýerde köp adam bilen dostlaşdym, bu ajaýyp ýurt meniň üçin örän mähirli we ezizdir. Türkmenistanda çykyş etmegi teklip edenlerinde, meni uly şatlyk duýgusy gurşap aldy. Çünki meniň kalbymda siziň ýurduňyz we onuň ajaýyp adamlary barada mähirli ýatlamalar saklanyp galdy.

Konsertden öň maňa Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ganatly bedewler» atly kitabyny sowgat berdiler. Onda dünýä belli ahalteke bedewleri hakynda edilýän alada barada berilýän gürrüňe haýran galdym. Biziň Prezidentimiz hem atlara uly sarpa goýýar. Ine, bu gün bolsa toparymyz konsert maksatnamasyna at hakynda aýdym goşup, ony iki döwletiň Liderlerine bagyşlady.

Men bu gezek düýbünden başga ýurdy, başga şäheri gördüm. Aşgabat şäheri tanalmaz derejede özgeripdir, paýtagtda gurlan ajaýyp binalar, arassa we giň köçeler aklymy haýran etdi. Siziň ýurduňyz we paýtagtyňyz gysga döwrüň içinde doly özgeripdir. Meniň pikirimçe, bu özgerişlikde siziň Prezidentiňiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän uly hyzmaty bar. Bu gözelligi we bagtly halky synlap, Türkmenistanyň Prezidenti öz halkynyň abadançylygy barada uly alada edýär diýen netijä gelýärsiň.

Men türkmenistanlylara parahatçylykda ýaşap, ýurduň Bitaraplygynyň we Garaşsyzlygynyň gymmatyna sarpa goýmagyny we bagtly bolmagyny arzuw edýärin!

— Köp sag boluň, Anatoliý Iwanowiç. Biz hem Size uly döredijilik üstünliklerini arzuw edýäris!

Söhbetdeş bolan Ussa USSAÝEW,

Ussatnews.com elektron gazetiniň baş redaktory.

Ussat news

Başga makalalar
1608556950c38e.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Kakageldi ÇARYÝEW

Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly Pyragy ýubileý medalynyň eýesi Kakageldi ÇARYÝEWIŇ ýurdumyzyň teleradioýaýlymlarynda, şanly toý-baýramlarda mylaýymdan ýakymly ses bilen ýerine ýetirýän aýdymlary kalplara aralaşyp, her bir adama ruhy lezzet berýär.


15f7c864a1531b.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Gülşat GURDOWA

Türkmenistanyň halk artisti Gülşat GURDOWA bilen bolan söhbetdeşligimiz uzaga çekdi. Çünki sungata ýüregi bilen berlen adamda saýlap alan käri barada aýdara zat köp bolýar, sungat bolsa uç-gyraksyz täsirli dünýä. Şol täsirler seni özüne bendi edip, duýguly dünýä sary alyp gidýär.


160642518ad5c0.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Anna Meläýew

Halypa artist Anna Meläýew kino we sahna eserlerinde ençeme keşbi döretdi, çeper filmlere ses bermäge gatnaşdy. Ol ýüz keşbi, hereketleri, sözleýiş äheňi bilen sahnada janlandyrýan gahrymanlarynyň häsiýet aýratynlyklaryny tomaşaça ýetirmäge ussat. Şeýdibem ol milli ýa-da daşary ýurt eserleri bolsun, tomaşaçyny döredýän keşbiniň dünýäsinde ýaşadyp bilýär.


16040fe227d289.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Almagül NAZAROWA

Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly ada mynasyp bolan aýdymçy zenan, dessançy bagşy Almagül Nazarowa bilen söhbetdeş bolup, onuň sungat ýoly barada beren täsirli gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirmegi müwessa bildik.


16087d13f4eedd.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Atageldi GARÝAGDYÝEW

Hemmemiziň ýadymyzda Aşgabatda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumynyň çäklerinde “ARKALAŞYGYŇ ÝYLDYZLARY” atly döwletara baýragyna mynasyp bolan adamlary sylaglamak dabarasy. Bu ýokary sylaga ilkinji gezek ýurdumyzyň wekili — Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň professory Atageldi GARÝAGDYÝEW mynasyp boldy.