«Her gijäni gadyr bil ...»

12:31 08.05.2021 148

https://ussatnews.com/storage/posts/1199/original-160963e6a81426.jpeg

Külli musulman ymmaty üçin mukaddes bolan Oraza aýy tamamlanyp barýar. Bu mübärek aýyň her bir güni röwşen umyt-arzuwlara, haýyr-sahawata, ýagşy işlere beslenip, adamlaryň köňül töründen mynasyp orun aldy. Remezan aýy kalby päkligiň, arassalygyň, agzybirligiň aýydyr. Ýagşy umytlarda bolup, niýetiňi gowulyga dikmek, mübärek işleri nazarlamak halallykdan nyşan. Bu mukaddes aýda halkymyz täze dogan aýy ýüzüne sylyp, ýagşy dilegler edýär. Kalplaryny ynsanperwerlige baglaýar. Gadymyýetiň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan Oraza halkymyzyň milli däp-dessurlaryny, medeni we ruhy mirasyny özünde jemleýär. Bu mübärek aýyň maksady adamlaryň arasynda dostlukly, adamkärçilikli gatnaşyklary berkitmegi, özara birek-birek bilen düşünişip ýaşamagy gazanmakdyr. Däp-dessurlarymyza laýyklykda bu aýda agyz beklenýär. Her bir ojakda agzaçar sadakalary berilýär. Birek-birege, goňşy-golama gadyr-gymmatyň alamaty bolan agzaçarlaryň agzybirlikde uly ähmiýeti bar. Bu sadakalar, birek-birek bilen mähirli didarlaşmak adamlary ýakynlaşdyrýar, birek-birege bolan gatnaşyklary berkidýär.

Hawa, ýagşy işleri amala aşyrmaga hem-de kalby päklige çagyrýan bu mukaddes aýda adamlar beden we ruhy-ahlak taýdan saplanmaga ýykgyn edýärler. Metjitlere baryp, wagyz-nesihat diňlemeklige höwesek bolýarlar, bagtyýar durmuş, ýurdumyzyň abadançylygy we halkymyzyň jebisligi barada dileg edilip, aýat-dogalar okaýarlar. Bu mübärek aýyň Gadyr gijesi köňüllere nur-şuglasyny bolluk bilen eçilýär. Bu gije iň eziz hem mähirli bolup, ol Orazanyň 27-sine geçilýän gijedir. Bu gije mukaddes Gurhanyň süreleriniň Arşdan Ýere inip başlan gijesi hökmünde hem hatyralanýar. Gadyr gijesi gijeleriň soltanydyr. Mähriban Arkadagymyz bu gijäniň türkmen halkynyň durmuşyndaky haýyr-şepagatyny has-da artdyrýar. Halkymyz «Her gijäni Gadyr bil, her kimsäni Hydyr bil» diýip, bu gijäniň has-da sarpalanýandygyny nygtaýar.

Ynsanperwerlik ýörelgeleri türkmen halky üçin beýik maksatlara tarap ynamly öňe gitmekde mizemez erk-islegiň we güýç-kuwwatyň çeşmesi bolup hyzmat edýär. Ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyz nesilleriň we eýýamlaryň dowamlylygyny üpjün edýär, ýaşuly nesle hormat-sarpany artdyrýar. Alymlar öz nesihatlarynda: «Oraza tutmak jan saglygy üçin zekat, beden üçin taplanyş, ýagşylyga çakylykdyr» diýipdirler. Türkmen halkynda Oraza aýynyň, Aýt baýramynyň, Gadyr gijesiniň aýratyn orun eýeleýändigi, uly many-mazmuna eýedigi milli medeniýetimizde, mirasymyzda has aýdyň ýüze çykýar. Türkmen halkynyň geçen taryhy ýoly watansöýüjilik, gaýduwsyzlyk, paýhaslylyk, halallyk, dogruçyllyk, päklik ýaly beýik ýörelgelere beslenendir.

«Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan şu ýylymyzda hem ynsanlaryň kalbyny tämizläp, olary biri-birine mähriban edýän, agzybirlige çagyrýan bu mukaddes aý Baýram namazynyň okalmagy bilen jemlener. Goý, bu mübärek Remezan aýynda eden ýagşy dilegleriňiz, beren sadaka-pitreleriňiz, her bir päk arzuw-niýetleriňiz beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!

Ýazgül ANNAÝEWA,

             USSAT NEWS.

Başga makalalar
16067589685e8d.jpeg
Ylma baglanan ömür

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Fizika-matematika, himiýa, geologiýa we tehniki ylymlar müdirliginiň başlygy, akademik kätip, TYA-nyň habarçy-agzasy, tehniki ylymlaryň doktory Rahmanguly ESEDULAÝEW häzirki günde ýurdumyzda gaz känlerini işläp geçmek boýunça iň tejribeli hünärmenleriň biri hökmünde tanalýar. Halypa alymyň geçen zähmet we döredijilik ýoluna ýyllaryň belentliginden ser salsaň, onuň türkmen ylmyna goşan goşandy hakynda söhbet açmaga esas berýär.


1606956569d3e5.jpeg
Ajaýyp döwrümiziň aýdymçysy Arslan SAPAROW

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň zehinli aýdymçysy Arslan Saparowyň ýerine ýetirýän «Gözleriň gara dälmi», «Pagtaçy gözel», «Arkadagly Watanym», «Ah, söýgi», «Sen bilen, söýgülim» ýaly aýdymlary diňleýjileriň göwün güzerinde düşleýär. Biz hem okyjylarymyzyň isleglerini göz öňünde tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1606953a68d1fe.jpeg
Ozokeritiň nämedigini bilmek gyzykly bolsa gerek

Ozokerit ýokary parafinli nebitleriň we agyr gaz kondensatlarynyň differensasiýasynyň netijesinde emele gelýär. Ozokeritiň uly känleri Günbatar Türkmenistandan başga-da, Özbegistanyň Fergana welaýatyndaky, Ukrainanyň Karpat dag etegindäki, esasan, alp gatlaklylygy öz içine alýan sebitler bilen baglydyr.


16068b739e9c62.jpeg
Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan Täşli TULEGENOW

Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Täşli Tulegenowdyr. Onuň «Bibi», «Sonam geldimi», «Bäri gel, bäri», «Ýagma, bulut», «Arabyň gyzy» ýaly aýdymlaryny diňleýjiler uly höwes bilen diňleýärler.


1606b63d379efb.jpeg
KÜŞTDEPDI – MILLI MIRASYMYZ

Türkmen halky gadymy bolmak bilen bir hatarda milli gymmatlyklara baý halk hasaplanýar. Taryhyny geçmişiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan şol gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, nesillere ýetirmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.