«Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahatyna taýýarlyk işleri ýokary depginde dowam edýär

14:07 21.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2097/original-161712db79201a.jpeg

Aşgabatda 27-28-nji oktýabrda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy» XXVI Halkara maslahatyna taýýarlyk işleri şu günlerde ýokary depginde dowam edýär.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän bu forumyň guramaçylary bolup «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.

Bu abraýly işewürler forumy Türkmenistanyň halkara nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek we berkitmek maksady bilen ýurdumyzda her ýylda geçirilýär. Maslahatyň dowamynda ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň soňky dünýä we sebit ýörelgeleri, sebit taslamalarynyň durmuşa geçirilişi, şol sanda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy, Hazar deňziniň türkmen kenaryna maýa goýumlary çekmek we täze gazhimiýa taslamalarynyň geljegi maslahatlaşylar.

Maslahatyň çäklerinde milli nebitgaz kompaniýalarynyň ýokary ýolbaşçylarynyň, şeýle hem dünýäniň öňdebaryjy nebit kompaniýalarynyň, halkara guramalaryň we maliýe institutlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda prezentasiýalar we panel gepleşikleri geçiriler.

Forumyň altyn hemaýatkärleriniň biri hökmünde Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy — Emirates National Oil Company-nyň (ENOC) golçur kompaniýasy bolan Dragon Oil çykyş eder.

1993-nji ýylda Dragon Oil Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky «Çeleken» şertnamalaýyn çäkde känleri barlamak we işläp taýýarlamak, taýýar önümi paýlaşmak boýunça Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ylalaşyga gol çekdi.

Kompaniýasynyň esasy iş ugry şertnamalaýyn çäkde ýerleşen Jeýtun we Jygalybeg nebit känlerini işläp taýýarlamaklyga ýöriteleşendir. Bu ýerde Dragon Oil 2000-nji ýyldan bäri öz işini üstünlikli alyp barýar. Bu döwürde operator ulanyş we uzel deňiz stasionar platformalaryny gurdy, onlarça täze guýulary burawlady, bar bolan guýularyň düýpli abatlaýyş işlerini geçirdi, ulgamyň ähli bölümleriniň abatlaýyş we gaýtadan enjamlaşdyryş işlerini geçirdi.

2014-nji ýylda kompaniýa Jygalybeg käninde ulanyş deňiz stasionar platformasynyň gurluşygyny tamamlady we täze guýularyň buraw işlerine başlady.

Häzirki wagta çenli kompaniýanyň işgärler düzümi 2 müň adamdan geçýär, olaryň aglabasy Türkmenistanyň raýatlary.

Kompaniýanyň taslama maýa goýumlarynyň umumy möçberi 7,5 milliard amerikan dollaryna barabar boldy.

2025-nji ýyla çenli Dragon Oil türkmen taslamasynyň çäklerinde nebitiň önümçiligini giňeltmegi we günde 100 müň barrele çenli ýetirmegi meýilleşdirýär.

Başga makalalar
160be57ad9f5d0.jpeg
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.


160be666d30d5e.jpeg
Bäş aýyň jemlerine garaldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-maý aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


160be5fcaf26d3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.


160bf3017769d0.jpeg
TNGIZT täze görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 20, 25, 30 mikrometr galyňlykdaky gaplama örtüklere goşmaça polipropilen örtüginiň ak sadap görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy.


160bcf478de9c0.jpeg
«Lukoýl» türkmen-azerbaýjan «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň «Lukoýl» nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperow Sankt-Peterburgda geçirilýän Halkara ykdysady forumynyň çäklerinde aýtdy diýip, Interfaks agentligi habar berdi.