Elektrodefolýatoryň şowly tejribesi

23:42 03.11.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2175/original-16182d802ef904.jpeg

Türkmenleriň «Akyl akyldan sowaşyk» diýen pähimi bar. Bu gezek hem şeýle boldy. «Gara altyn» bilen iş salyşýan ussatlar, has takygy, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mugallymlary ekin meýdanynda ösdürilip ýetişdirilen bol pagta hasylyny ýygnamak üçin «ak altyn» ussatlaryna kömege baranlarynda, olar birnäçe meselelere aýratyn üns berdiler. Netijede, täze usullar we tehniki çözgütler döredi. Şolaryň biri hem gowaçanyň ýapragyny himiki madda ulanmazdan düşürmek meselesi bilen bagly.

Döredilen täze usuly we tejribe nusgalykdaky enjamy gowaça meýdanynda synagdan geçirmek üçin Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň Ýolöten ylmy-önümçilik synag hojalygynyň pagta meýdany saýlanyp alynýar. Bu hojalygyň ýardam etmegi bilen enjam gowaçalar ýaş wagty hem-de ýapraklary düşürilýän döwründe «Ýolöten — 14» sortly gowaçada synagdan geçirildi. Synag wagtynda gowaçalaryň ýapraklaryndan suw bugunyň çykýanlygy hem-de ýapragyň süllerýänligi, soňra-da guraýanlygy aýan edildi. Bu bolsa täze döredilen usulyň we ony amala aşyrmak üçin ulanylýan tehniki çözgüdiň işlemäge ukyplydygyny doly tassyklaýar. Geljekde bu usulyň senagat möçberindäki nusgasyny ýasap, giňişleýin synagdan geçirmek maksat edinilýär.

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?