Gümrük Gullugynyň kämil binýady

13:33 04.11.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2182/original-161839abd41c6f.png

Her ýylyň 4-nji noýabrynda Ata Watanymyzyň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk durýan, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da ýokarlandyrmakda özleriniň saldamly goşandyny goşýan Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň işgärleriniň güni bellenilip geçilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Döwlet Gümrük Gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar, harby gullukçylaryň hünär derejeleri ýokarlandyrylýar, şonuň bilen birlikde olaryň şahsy jogapkärçiligi hem artýar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň Gümrük edaralarynyň işini ösdürmekde uly işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak babatynda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy 1991-nji ýylyň 4-nji noýabrynda döredilip, Türkmenistanyň Gümrük ulgamynyň işini düzgünleşdirmek babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, gümrük meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän, şeýle hem gümrük işleri bilen baglanyşykly kontrabanda we beýleki jenaýatlara, dolandyryş hukuk tertibiniň bozulmalaryna garşy göreşi amala aşyrýan döwlet dolandyryş edarasy bolup durýar. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy 1993-nji ýylda Bütindünýä Gümrük Guramasyna(WCA) agza boldy.

Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň hukuk esaslary hökmünde, Türkmenistanyň Gümrük Gullugy hakyndaky Kanunçylygy, Türkmenistanyň Konstitutsiýasy we Türkmenistanyň Gümrük Kodeksi hem-de Gümrük Gullugynyň işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalardan ybaratdyr.

Gümrük gullugy öz işinde kanunylyk, raýatlaryň kanunyň öňünde deňligi, halakara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda olaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi, mertebesine hormat goýulmagy ýörelgelerinden ugur alýar.

Türkmenistanyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň işini halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda guramaga, Gümrük Gullugy ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmaga we has hem kämilleşdirmäge giň mümkinçilikleri berýär. Gümrük gözegçiligi üçin zerur enjamlar bilen üpjün edilmegi, harby gullukçylaryň hünär derejeleriniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly durmuşa geçirilýän çäreler harby gullukçylaryň iş tejribesiniň barha artmagyny üpjün edýär.

Beggeldi GUTLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halakara gatnaşyklary institutynyň Halkara Hukugy fakultetiniň talyby.

Başga makalalar
161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


162122122dc514.jpeg
Senedim bar — sarpam bar

Asyrlar aşa ýetmiş iki dürli saz guralyny döreden türkmen halky üçin beýleki saz gurallary bilen bir hatarda dutaryň orny has üýtgeşik bolupdyr. Türkmen dutary diňe bir toý-baýramlarymyzyň däl, eýsem, gündelik durmuşymyzyň, öý hojalygymyzyň hem bezegidir. Ol türkmeniň şatlykly, hasratly günleri hem ýanynda bolupdyr. Göwün hoşy bolup, ýüregine dolupdyr. Onda döredilen nusgawy mukamlarda halkymyzyň giden bir taryhy, medeni durmuşynyň özboluşlylygy ýaşaýar.


161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.