Bitaraplyk şuglasy

22:40 04.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2417/original-161aba7f70a21c.jpeg

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagy bilen täze döwür başlandy. BMG-niň Baş Assambleýasy her ýylyň 12-nji dekabryny «Halkara Bitaraplyk güni» diýip yglan etmek hakyndaky Kararnama kabul etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi we beýleki abraýly halkara we sebitara guramalary bilen netijeli we işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

Eziz Diýarymyzyň durmuş-ykdysady taýdan gazanýan ösüşleri has-da ähmiýetlidir. Amatly daşary syýasat şertlerini üpjün etmek bilen, Türkmenistan milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen jemgyýetimiziň we döwletimiziň ähli ulgamlaryny gurşap alan giň möçberli özgertmeleri geçirmek, halkara demir ýollaryny, gaz geçirijilerini we beýleki desgalary gurmak ýaly iri taslamalary üstünlikli amala aşyrýar. Bu ugurda Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi, Gazagystan — Türkmenistan — Eýran halkara demir ýoly parahatçylygyň pugtalandyrylmagyna hem-de durnukly ösüşiň gazanylmagyna ýardam berýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi hem sanlyja ýyllardan sebitiň ykdysady ösüşine, dost-doganlyk gatnaşyklaryna täze, kuwwatly itergi berer, abadançylygy has-da pugtalandyrar.

Halkara giňişliginde Türkmenistanyň bitirýän hyzmatlary, esasan, parahatçylygy üpjün etmek, durnukly ösüşi gazanmak ýaly, umumadamzat bähbitli ynsanperwer syýasatda ýüze çykýar we munuň özi ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna, adalatly döwlet syýasatyna daýanýan milli ösüş ýolunyň paýhaslylyk bilen kemala getirilen ajaýyp nusgasydyr. Gahryman Arkadagymyz bu nusgalyk ýoly halkara derejesine çykardy. Hormatly

Prezidentimiziň türkmen halkynyň, goňşy halklaryň, dünýä halklarynyň bähbitleriniň, parahatçylykly ýaşaýşyň hatyrasyna bitirýän hyzmatlary taryhy ähmiýetlidir. Dünýä möçberinde ýetilen beýik ösüşler bagtyýar türkmen halkymyzyň her bir raýatyny çäksiz buýsandyrýar.

Seýran BEKMÄMMEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.  

Başga makalalar
161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


162122122dc514.jpeg
Senedim bar — sarpam bar

Asyrlar aşa ýetmiş iki dürli saz guralyny döreden türkmen halky üçin beýleki saz gurallary bilen bir hatarda dutaryň orny has üýtgeşik bolupdyr. Türkmen dutary diňe bir toý-baýramlarymyzyň däl, eýsem, gündelik durmuşymyzyň, öý hojalygymyzyň hem bezegidir. Ol türkmeniň şatlykly, hasratly günleri hem ýanynda bolupdyr. Göwün hoşy bolup, ýüregine dolupdyr. Onda döredilen nusgawy mukamlarda halkymyzyň giden bir taryhy, medeni durmuşynyň özboluşlylygy ýaşaýar.


161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.