Bitaraplyk ýörelgämiz

23:41 11.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2479/original-161b4f0f061e6c.jpeg

Hemişelik Bitaraplygymyzyň ajaýyp miweleri barada gürrüň edileninde, onuň halkymyza beren bagtyýarlygy bilen bir wagtda dünýä ýurtlarynyň durmuşynda eýelän wajyp omy barada söhbet açmak ýakymlydyr.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy özüniň 2017-nji ýylda bolup geçen Sessiýasynda 12-nji dekabry bütin dünýäde Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň dünýä syýasatynda saýlap alan hemişelik we oňyn Bitaraplyk ýörelgesiniň döwletler, halklar arasynda hoşniýetli dost-doganlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde wajyp syýasy gural bolandygynyň bütin dünýä möçberinde ykrar edilmesi boldy diýip aýtmak bolar.

Biziň Garaşsyz döwletimiz dünýäde hiç bir harby-syýasy maksatly birleşiklere we birleşmelere goşulmaýar. Ýurdumyz diňe özüniň hemişelik hem-de oňyn Bitaraplyk halkara hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan tertipde sebitiň we dünýäniň ýurtlarynyň arasynda agzybirligi, dost-doganlygy berkitmäge, özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürmäge * goşant goşýar. Mähriban Arkadagymyz özüniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda: ««Dogan dogana gala» diýýär türkmen. Dünýä halklary bilen doganlaşyp, biz özümize dünýäni gala edinýäris» diýip belleýär. Bu parasatly jümleleriň düýp mazmunynda hemişelik Bitarap Türkmenistanyň şu günki gün dünýäde we sebitde dörän wehimleriň öňüni almakda bar bolan mümkinçiliklerini utgaşdyrmak ýaly başlangyçlary, bu ugurda görkezýän şahsy göreldesi durýar. Muňa aýdyň mysallary hökmünde Türkmenistanyň durmuşa geçiren işlerini ýatlap geçmek bolar.

Hormatly Prezidentimiz şu günki gün Aral ýalpaklygynda emele gelen amatsyz ekologiki ýagdaýyň diňe bir sebitiň çägindäki mesele bolmak bilen çäklenmän, eýsem dünýä derejesinde globallaşan meseledigine özüniň her bir çykyşynda imsi çekdi. Türkmenistan Araly halas etmegiň halkara gaznasyna 2017 — 2019-njy ýyllarda başlyklyk etmeginiň çäklerinde sebitiň ýurtlarynyň bu ugurda tagallalaryny birleşdirmek, şeýle hem emele gelen ýagdaýlaryň wajypdygyna dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek babatda köp işleri amala aşyrdy. Şolaryň hatarynda sebitde emele gelen ýagdaýlary kadalaşdyrmak babatda 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde «Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk» diýen Kararnamanyň kabul edilmegi wajyp wakalaryň biri boldy. Şondan öň 2008-nji ýylyň dekabr aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna synçy derejesini bermek hakynda Kararnamany kabul edipdi. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen bu iki möhüm resminama ýurdumyzyň hemişelik hem-de oňyn Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipelerini üstünlik bilen amal edýänligini aýdyň görkezýär.

Biz mukaddes Bitaraplygymyzyň dünýä möçberinde işjeň parahatçylyk dörediji gural hökmündäki abraýyny belentlere galdyrýan mähriban Arkadagymyza uzak ömür, jan saglygyny arzuw edýäris.

Dürli AGAÝEWA,

Yagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

Başga makalalar
1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624d95afef530.jpeg
Beýikliklere eýe ýurtlar

Tebigy landşaftyň gözelligi, ýerleşýän ýeriniň deňiz derejesinden belentligi ýa-da pesdeligi bilen dünýä ýurtlary babatda aýry-aýry sanawlary düzmek mümkindir. Şeýle-de özlerinde dünýädäki iň bir belent gerişleri saklaýan ýurtlar hem hasaba alynýar.