ILKINJI GAZETLER

09:19 29.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2602/original-161cbe1cdecd3d.jpeg

ILKINJI GAZETLER

Gazet-aýda azyndan bir gezek çap edilýän neşirdir. Gazetler biziň durmuşymyzda uly ähmite eýedir. Biz olar arkaly dünýä täzeliklerinden habarly bolýarys.Eýsem häzirki günlerde biziň gözýetimimizi giňeldýän gazetler haçan ýüze çykdyka?! Biziň e.ö II asyrlarda rimliler agaç tagtalaryň üstüne bolan wakalary beýan edip başlapdyrlar. Emma Ýuliý Sezar Senatyň mejlisiniň hasabatyny hökmany paýlamagy buýurmazdan ozal habarlar resmi häsiýete eýe bomandyr. Gazetler XVI asyrda häzirki zaman keşbine eýe bolup başladylar. Şeýlede “gazet” ady ulanylyp başlady, ol hem Wenesiýadaky golýazma kagyzlary üçin tölenýän kiçijik italýan gazetta teňňesi bilen baglanyşyklydyr. Hut şu şäherde maglumat ýygnamak üçin ilkinji býurolaryň döredilendigi, habar agentlikleriniň prototipleri we “habarlar hünäri” dörändigi aýdylýar.1657-nji ýylda iňlis gazetleriniň biri ilkinji mahabat pozisiýasyny neşir etdi, tiz wagtdan patyşa Karl II itiniň ýitirim bolmagy barada şahsy mahabatlary ýerleşdirdi.Saklanyp galan iň köne neşirleriň biri 1621-nji ýylda neşir edilen “kurant” nusgalary hasaplanýar. “Habarçy hatlaryň” mazmunynyň esaslary daşary ýurt metbugatyndan we rus diplomatlarynyň we daşary ýurtly söwdagärleriň hasabyndan terjime edilipdir. Ilkinji çap edilen gazetler beýleki Ýewropa oýlap tapyşlary ýaly Russiýa döwletinde Petr I döwründe peýda boldy we 1702-nji ýylda “sanawnama” peýda bolup başlady.

Ogultäç Gurbanowa,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
161ad02f73f301.jpeg
Pul dolanyşygynyň ýurduň ykdysady ösüşine täsiri

Häzirki döwürde Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgerişler bank hyzmatlarynyň bazarynyň ýokary depginde ösmegini talap edýär. Bu bolsa öňdebaryjy daşary ýurt tejribesini öwrenip, Türkmenistanyň banklarynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagyna, dünýä kompýuter torunyň ornaşdyrylmagyna bolan zerurlygy ýüze çykarýar hem-de şol esasda täze görnüşli bank hyzmatlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.


161af8576509bc.jpeg
Ygtybarly binýat

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar.


161af1d84bf6f7.jpeg
Ilkinji sirk binasy

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir.


161af8ca87d6c5.jpeg
Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminde giň mümkinçilikler açyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi täzelenip, içerki gatnawlaryň we üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatynyň artmagyna giň mümkinçilikler açyldy.


161ac650be6676.jpeg
Türkmen keçesi

Keçe türkmeniň amaly-haşam sungat daragtynyň beýleki şahalary ýaly, gadymy hem müdimi sungatdyr. Türkmen keçesi halkymyzyň baý milli mirasy, gözüniň guwanjy we baýlygydyr.