Türkmenistanyň halk artisti Läle BEGNAZAROWA

19:58 24.11.2020 239

https://ussatnews.com/storage/posts/278/original-15fbd1f8e0965e.jpeg

Aýdym-sazyň inçe syrlaryny ele almak, kämilleşmek üçin irginsiz zähmet çekmeli bolýar. «Jan Türkmenistan», «Sährasynda türkmeniň», «Arkadagyň ak ýollary» «Käbäm ejem», «Seni göresim gelýär», «Ýaşlyk», «Unutma», «Sorama» ýaly aýdymlary bilen halkymyzyň söýgüsini gazanan aýdymçylaryň biri hem Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň «Altyn menzil» folklor, aýdym-saz toparynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowadyr. Biz hem, Läle Begnazarowa bilen söhbetdeşligi USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylaryna ýetirmegi makul bildik.

– Söhbetimiziň başyny sungat älemine gelşiňiz barada başlaýaly.

– Aýdym-saza bolan höwesim çagalyk ýyllarymdan başlandy. 3 ýaşymda aýdym aýdyp başlan hem bolsam, 5 ýaşymdan halk köpçüliginiň öňüne çykyp başladym. Mekdep ýyllarynda dürli bäsleşiklere gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldum. Kaka etrabynyň Gozgan obasyndaky 6-njy orta mekdebi tamamlap, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň roman-german dilleri fakultetiniň iňlis dili hünärine okuwa girdim. Talyplyk ýyllarymda Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat Çaryýewden dutar çalmagyň inçe syrlaryny öwrendim.

– Siziň maşgalaňyz mugallymlar maşgalasy hem bolsa, siz aýdym-sazy saýlapsyňyz?

– Biziň maşgalamyz mugallymlar maşgalasy. Ejem himiýa, kakam bolsa biologiýa mugallymy. Biz maşgalada 11 dogan bolup, olaryň ählisi diýen ýaly ejem bilen kakamyň hormatly kärlerini dowam etdirýärler. Jigilerim Dilberdir Ýazgeldi ykbalyny aýdym-saza bagyş etdi.

– Toparyňyz barada-da gysgaça aýdaýsaňyz?

– Toparymyzda Dilber Gurbanowa, Raj Ilamanow, Muhammet Myradow, Aýna Mämmedowa ýaly zehinli ýaşlaryň bolmagy, diýseň buýsandyrýar. Bu ýaşlarda hyjuw, joşgun bar. Olar bilen aýdymlaryň üstünde işlemek hem kyn düşmeýär.

– Çagalaryňyzyň aýdym aýtmagyna nähili garaýaňyz?

– Begenýän. Aýdym-sazda gudrat, jady bar. Oglum Begnazardyr gyzym Selbinyýazda aýdyma bolan söýgini duýýaryn. Çagalarymyň ikisi hem aýdym aýdýar. Gyzym diňe bir aýdym aýtman, el işleri bilen hem meşgullanýar. Ol el işleri boýunça geçirilýän ýaryşlarda birnäçe gezek baýrakly orunlara mynasyp bolmagy başardy.

– Haýsy şahyrlardyr kompozitorlar bilen işleşýärsiňiz?

– Men Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň, şahyrlar Myrat Ömüriň, Kakamyrat Rejebowyň, Öwezmyrat Orazowyň sözlerine, şeýle hem Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat Çaryýewiň, dutarçy Kerwen Aýdogdyýewiň, ýaş kompozitor Ajap Rejebowanyň hem-de öz döreden aýdymlarymy ýerine ýetirýärin.

– Siziň özüňiz nähili aýdymlary diňlemegi gowy görýärsiňiz?

– Men türkmen halk aýdymlarynam, estrada aýdymlarynam diňlemegi diýseň gowy görýärin. Orazgeldi Ylýasowyň, Sahy Jepbarowyň, Nabat Nurmuhammedowanyň aýdan aýdymlaryny hemişe diňleýärin. Parahat Şyhymowyň, Kyýas Durdyýewiň, estradada Gülşat Gurdowanyň, Parahat Amandurdyýewiň, Zylyha Kakaýewanyň, Sahydursun Hojakowanyň, Gözel Öwezowanyň we ýaş aýdymçy ýigit Amanmuhammet Nazarowyň aýdýan aýdymlaryny uly höwes bilen diňleýärin.

– Geljekki maksatlaryňyzy, arzuwlaryňyzy hem eşidäýsek?

– Mirasymyza çäksiz hormat goýýan Gahryman Arkadagymyz aýdym-saz sungatymyzyň kämilleşmegi üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Meniň maksadym – halypalardan miras galan bu sungatda özgelere meňzemeýän, öz ýolumy tapyp, halkymyza, Gahryman Arkadagymyza hyzmat etmek.

– Gürrüňdeşligiňiz üçin sag boluň! Size aýdym-saz äleminde elmydama üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzuw edýäris! Mahmal owazyňyz bagtyýarlyk döwrümizde has-da belentden ýaňlansyn!

– Sag boluň! Aýdym-sazyň aşygy bolan mähriban halkymyzyň eziz Arkadagymyzyň saýasynda mundan beýläk hem eşretli durmuşda ýaşamagyny, her bir ojaga rysgal-döwlet, bagt, agzybirlik arzuw edýärin! Bizi bagtyýarlygyň sakasynda erkana ýaşadýan hormatly Prezidentimiziň elmydama jany sag, ömri uzak bolsun. Il bähbitli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin!

Şamyrat MUHAMMETGURBANOW,

žurnalist.

Başga makalalar
15fd6342678cf6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun HOJAKOWA

Mahmal owazly aýdymçyny diňläniňde, durna gözli çeşmeleriň şirinden-şirin şildireýşi ýadyňa düşýär. Çeşmeleriň her bir gaýany ýuwup-ýylmap, gatbar-gatbar daşlary yzarlap zemin sary atygsaýşy ýaly, aýdymçynyň jadylaýjy mukamy hem on iki süňňüňi elendirip, kalbyňy heýjana salýar.


15ff6f45616e92.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel GOZLYÝEWA

Çeper döredijilikde özboluşlylygy bilen tapawutlanýan zehinli şahyrlarymyzyň biri Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň iki gezek ýeňijisi, ýazan goşgularynyň tas ählisi diýen ýaly aýdyma öwrülen, Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýanyndaky Teatr studiýasynyň režissýory bolup zähmet çekýän Nurgözel Gozlyýewadyr.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.


1602bdef06d65c.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Halbike DOWYÝEWA

«Her gülüň öz ysy bar» diýlişi ýaly, sungat äleminde-de her kimiň öz ýoly, öz dünýäsi bar. Sungat diýlen ajaýyp mukaddeslige her kimiň öz garaýşy, öz çemeleşişi bolýar. Hormatly Prezidentimiziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine uly üns bermegi netijesinde aýdymçylarymyzyň, sazandalarymyzyň, sahna ussatlarynyň öz hünärine bolan söýgüsi has-da artdy. Mylaýym sesi bilen diňleýjileri özüne maýyl edýän hoş owazly bagşy zenan Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň ýokary derejeli aýdymçy artisti, sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewadyr.


15fd25aeecb68f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA

Türkmen teatr sungaty diýlende, ilki bilen kalbyňda hemişelik orun tutan halypa artistleriň keşpleri birin-birin göz öňüňden geçýär.