Türkmenistanyň halk artisti Kakadurdy TÄJIMOW

13:48 03.12.2020 267

https://ussatnews.com/storage/posts/316/original-15fc8a67651710.jpeg

Diňleýjilerini ajaýyp owazy bilen özüne imrindirip, ynsan göwünlerini galkyndyryp bilýän ussat aýdymçylarymyzyň biri-de Türkmenistanyň halk artisti Kakadurdy TÄJIMOWDYR. Ol «Arkadag bilen», «Ýaşa, Arkadag», «Döwlet senden sowulmasyn», «Awaza gel, Awaza», «Göresim gelýär», «Nurana Aý», «Aýdym bolup galaýyn», «Myhman bolsam», «Aýrylmadymy», «Gökdepäm» ýaly meşhur aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik.

— Kakadurdy aga, söhbedimizi sungat ýolundaky ilkinji ädimleriňiz baradaky gürrüň bilen başlaýalyň?!

— Men Gökdepe etrabynyň «Gökdepe» daýhan birleşiginde eneden doguldym. Kakam brigadir, ejem bolsa öý bikesi. Maşgalamyzda dokuz çaga terbiýelenip kemala geldi. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesowyň inileri diýilýänimiz üçin özümizi has-da jogapkärçilikli duýýarys. Kerim kakamyň goşgularyny halk uly höwes bilen okaýar.

1974-nji ýylda Türkmen döwlet sungat institutyna (häzirki Türkmen döwlet medeniýet instituty) okuwa girdim. Häzir bolsa, okap bilim alan ýerim bolan “Gökdepe” daýhan birleşigindäki 6-njy orta mekdepde okuwçylary aýdym-saz ugrundan okadýaryn.

— Kakadurdy aga, siz ajaýyp sazlary hem döredýärsiňiz. Sazyň döremegine gowy goşgular täsir edýärmi ýa-da saz size şahyra ylham gelşi ýaly öz-özünden gelýärmi?

— Ýüregiň ylhamlanyp joşup duranda sazam, goşgam döreýär. Käýarym bolsa bir gowy goşgy okanyňda hem onuň täsirinden çykyp bilmän hiňlenip ýörşüňe sazyň öz-özi gelýän pursatlary hem bolýar.

Mysal üçin, “Göresim gelýär» atly goşgyny birnäçe gezek okanymdan soň, aýdymyň sazy öz-özünden serime geldi. Ol aýdymy adamlar hem gowy garşyladylar.

Dumany bar gara daglaň serinde,

Ynjaldyr-a, gözlerime görün-de.

Kapasa syganok ýürek ýerinde,

Janym, seni juda göresim gelýär.

— Söhbedimizi halypalaryňyz barada dowam edäýeliň?!

— Gahryman Arkadagymyz her bir döredijilik duşuşygynda halypa-şägirtlik ýoly barada nygtap geçýär. Halk öz ugrundan ökde birini görse: «Ussadyňa berekella!» diýýändir. Sahy Jepbarow, Orazgeldi Ylýasow, Annaberdi Atdanow, Öwezgeldi Tekäýew, Ödenýaz Nobatow, Nurberdi Gulow, Döwletgeldi Ökdirow ýaly beýik ussatlarymyzy ýatlanyňda, sungatyň bakylygyna göz ýetirýärsiň. Ussat halypalaryň elinde ýetişmek her kime ýetdirip duranok. Men, esasan-da, Öwezgeldi Tekäýewi öz halypam hökmünde agzasym gelýär.

— Kakadurdy aga, maşgalaňyzda bagşyçylyk ýoluňyzy dowam edýän barmy?!

— Inim Bäşimmuhammet meniň çalýan mandalino saz guralymy çalýar. Gyzym Nuranaaý janyň üýtgeşik zehini bar. Bibisara gelnejeňiz bilen gyzymyzyň aýdyma hiňlenip, keşde çekişine buýsanyp otyrys.

— Sizi durmuşda ruhlandyrýan zat näme?

— Gahryman Arkadagymyzyň paýhasy ömürlere ömür goşýar. Sungat, döredijilik adamynyň döreden eserine halk uly baha berende, onuň durmuşa bolan höwesi has-da artýar. Bilim berýän mekdebimde çagalar bilen işleşmek diýseň özüne çekiji.

Okuwçylarymyň arasynda sungata höweseklerine aýratyn üns berýärin. Meniň esasy maksadym bolsa, çagalaryň bilime bolan ymtylyşyny artdyrmak bilen, adamlaryň göwnüne ýaraýan aýdymdyr sazlary döredip, ömrümi sungata bagyş etmek.

Zehiniň, ukyp-başarnygyň bilen halka hyzmat etmek, mukaddes Watanymyzyň ösüşlerini wasp etmek uly bagtdyr. Nesip bolsa, geljekde hem türkmen aýdym-saz sungatynyň ösmegine goşandymyzy goşarys. Milli medeniýetimize, sungatymyza çäksiz sarpa goýup, onuň kämilleşmegi ugrunda ägirt uly işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, işleri hemişe rowaç bolsun!

— Kakadurdy aga, gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň, ajaýyp aýdymlaryňyzyň owazy belentden-belent ýaňlansyn!

Ýazgül ANNAÝEWA,

USSAT NEWS.

Başga makalalar
15fd6342678cf6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun HOJAKOWA

Mahmal owazly aýdymçyny diňläniňde, durna gözli çeşmeleriň şirinden-şirin şildireýşi ýadyňa düşýär. Çeşmeleriň her bir gaýany ýuwup-ýylmap, gatbar-gatbar daşlary yzarlap zemin sary atygsaýşy ýaly, aýdymçynyň jadylaýjy mukamy hem on iki süňňüňi elendirip, kalbyňy heýjana salýar.


15ff6f45616e92.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel GOZLYÝEWA

Çeper döredijilikde özboluşlylygy bilen tapawutlanýan zehinli şahyrlarymyzyň biri Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň iki gezek ýeňijisi, ýazan goşgularynyň tas ählisi diýen ýaly aýdyma öwrülen, Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýanyndaky Teatr studiýasynyň režissýory bolup zähmet çekýän Nurgözel Gozlyýewadyr.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.


1602bdef06d65c.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Halbike DOWYÝEWA

«Her gülüň öz ysy bar» diýlişi ýaly, sungat äleminde-de her kimiň öz ýoly, öz dünýäsi bar. Sungat diýlen ajaýyp mukaddeslige her kimiň öz garaýşy, öz çemeleşişi bolýar. Hormatly Prezidentimiziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine uly üns bermegi netijesinde aýdymçylarymyzyň, sazandalarymyzyň, sahna ussatlarynyň öz hünärine bolan söýgüsi has-da artdy. Mylaýym sesi bilen diňleýjileri özüne maýyl edýän hoş owazly bagşy zenan Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň ýokary derejeli aýdymçy artisti, sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewadyr.


15fd25aeecb68f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA

Türkmen teatr sungaty diýlende, ilki bilen kalbyňda hemişelik orun tutan halypa artistleriň keşpleri birin-birin göz öňüňden geçýär.