BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

22:45 29.03.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3179/original-1624345b1bc89e.jpeg

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir. Hut şonuň üçinem Türkmenistanda iň ýokary kompýuter tehnologiýalaryny, multimediýa ulgamlaryny, işiň öňdebaryjy tejribelerini, has takygy, tutuş bilim ulgamynyň täzeçil derejede ösdürülmegini ulanmak arkaly häzirki zaman okuw mekdepleriniň geriminiň giňeldilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe döwletimiziň hemmetaraplaýyn goldawy we hormatly Prezidentimiziň alada etmegi netijesinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepler ulgamy häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede ylym – bilim mümkinçiliklerini artdyrýar we okatmagyň täze usullaryny ornaşdyrýar. Şunlukda, milli bilim ulgamy ýurdumyzyň we dünýäniň iň öňdebaryjy tejribelerine, ylmy we tehniki ösüşiň häzirki zaman gazananlaryna daýanýar. Täze bilim ulgamlarynyň yzygiderli ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwrebaplaşdyrylmagy üpçün edýän ýokary hünärli işgärler bilen üpçünçilik zerurlygy, onuň täze ylmy pudaklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we häzirki zaman ylmyna daýanýan jemgiýetiň kemala gelmegi bilen baglanyşyklydyr. Munuň özi ýokary okuw mekdepleriniň ylym – bilim ulgamyny düýpli özgerdilmegini, soňky ýyllarda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň täze onlarça ugrunyň kemala gelmegini şertlendirdi.

Arkadagly Serdarymyz wezipä girişmek dabarasynda eden taryhy çykyşynda döwletimiziň ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ösüşi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny berkitmäge gönükdirmek, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça ähli tagallalary etjekdigini bellemek bilen, “Bilim bermekde sanly tehnologiýalar giň¬den ulanylyp, uzak aralykdan okatmak we maglumatlary alyşmak işleriniň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hilini dünýäde iň ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berer”- diýip belledi.

Gahryman Arkadagymyzyň ýaş neslimizi bagtly, kämil ýaşlar edip ýetişdirmek ugrunda durmuşa geçiren taryhy işlerini dowam etdirýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, döwletli işleri hemişe rowaç bolsun!

Mekan GAHRYMANOW,

Döwletmämet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

Başga makalalar
162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.