Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

18:09 06.04.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3237/original-1624d92151ac41.jpeg

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar. Şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda edaranyň agzybir işçi-hünärmenleri tarapyndan welaýat merkezi Daşoguz şäheriniň çäginde bar bolan dürli basyşly 550 kilometre golaý uzynlykdaky bitewi gaz ulgamynyň, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlarynyň bolsa 444 sanysynyň gije-gündiziň dowamynda saz işlemegi gazanylyp, göz öňünde tutulan iki aýlyk iş meýilnamasy talabalaýyk berjaý edildi.

— Edaramyzda näsazlygy habar beriş we hasaba alyş, daşary gaz geçirijilere, gaz sazlaýjylaryna gözegçilik, içeri öý gaz enjamlaryny bejeriş, gaz ölçeýji enjamlaryny oturdýan, hasabyny ýöredýän gözegçilik, hyzmat ediş hem-de gaz ýerleşdiriş we hasabaty ýaly gulluklarymyz, bolup, olara öz işine belet tejribeli hünärmenlerimiz ýolbaşçylyk edýärler. Munuň özi edaramyzyň her bir gullugynyň işçi-hünärmenleriniň agzybirlikde zähmet çekmeginde hem-de öňlerinde goýlan wezipe-borçlaryny Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talaplaryna laýyklykda ýokary derejede berjaý etmeginde möhüm ähmiýete eýedir. Gaz hojalyk edaramyzyň gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işleýän näsazlygy habar beriş we hasaba alyş gullugynda Meretgeldi Amanowyň ýolbaşçylygynda ilatdan gelýän sargytlary kabul ediji Gülruh Ýusupowa, slesar-bejerijiler Şöhrat Kultaýew, Genje Dosjanow, Allaberdi Meretdurdyýew «Gazel» kysymly ýöriteleşdirilen awtoulagyň sürüjileri Farhat Kakabaýew we Gurbanmuhammet Meredow ýaly işgärlerimiziň atlaryny aýratyn belläsim gelýär. Olaryň birleşen tagallalary netijesinde şäher ilaty tarapyndan gelýän sargytlar gyssagly hasaba alnyp, gaz enjamlarynda ýüze çykýan näsazlyklar dessin çözgütler esasynda düzedilýär — diýip, edaranyň baş inženeri Mekan Mämmedow gürrüň berýär.

Onuň gürrüňlerine görä, geçen ýylda Daşoguz şäheriniň «Gülüstan» şäherçesiniň ilatynyň tebigy gaz bilen üpjünçiligini gowulandyrmak maksadynda umumy uzynlygy 8 kilometr 268 metre barabar bolan orta basyşly gaz geçirijileriň täzeden çekilmegi barha giňäp barýan şäherçäniň ýaşaýyş jaýlarynyň tebigy gaz bilen doly üpjün edilmegini şertlendiripdir. Biz häzirki döwürde hem edaranyň gazçylary tarapyndan täze oturdylan 20-ä golaý gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň gözegçilikden geçirilýändiginiň hem-de gaz geçiriji ulgamlaryň aşagyna öň goýlan beton sütünleriniň bu önümleriň täze tapgyry bilen çalşylýandygynyň şaýady bolduk.

— Gullugymyzyň işçi-hünärmenleriniň şäher ilatynyň tebigy gaza bolan islegini doly kanagatlandyrmak we gaz ýollarynyň geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak maksadynda geçen ýylda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça ülşüniň işgärleri bilen bilelikde gaz desgalarynyň durkuny üýtgetmek hem-de zerur ýerlerini düýpli abatlamak, täze gurlan desgalary gazlaşdyrmak ugrunda durmuşa geçiren işlerini bellemek bolar. Bu ugurda Daşoguz şäheriniň «Nowruz», «Merkez-1», «Suwçy» ýaşaýyş jaý toplumlarynda, «Gülüstan» şäherçesinde hem-de şäheriň Oguzhan, Ýolagçy köçelerine ýanaşyk ýerlerde durmuşa geçirilen işler netijesinde ol ýerleriň ýaşaýjylary ýylyň islendik döwründe «mawy ýangyjyň» bökdençsiz hözirini görmäge mümkinçilik aldylar. Bu işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginde gullugymyzyň Nurmyrat Nazarmedow, Batyr Sahyýew, Hudaýberdi Möminow ýaly bejeriji-slesarlarynyň, elektrik we gaz bilen kebşirleýjiler Jumadurdy Garaýew, Arslan Kazakow, «Gaz-3307» kysymly ýöriteleşdirilen awtoulagyň sürüjisi Allaberdi Geldiýew dagynyň her biriniň öz mynasyp paýy bar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny hem boýdan-başa şular ýaly zähmet üstünliklerine besläris — diýip, «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň daşary gaz geçirijilere we gaz sazlaýjy enjamlara gözegçilik gullugynyň uly ussasy, halypa gazçy Kadyrbergen Orunbaýew buýsanç bilen aýdýar.

Dädebaý NARTYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.