Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat ÇARYÝEW

19:31 07.12.2020 237

https://ussatnews.com/storage/posts/338/original-15fce3cc135d3a.jpeg

Zehinini sungata siňdirip, diňleýjileriň söýgüsine mynasyp bolan halypa, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy Akmyrat ÇARYÝEW bilen bolan söhbetdeşlikde onuň ýüreginden çykýan joşgunly sözleri köňlüňe mylaýymlyk bagyş edýär.

Halypa, durmuş ýoluňyz we aýdym-saz sungatyna gelşiňiz barada gürrüň beräýseňiz!

— Men Bäherden etrabynyň Kelete obasynda eneden doglup, şol ýerdäki ýediýyllyk mekdebi tamamladym. Çagalyk döwürlerim aýdym-saz diňlemegi gaty gowy görýärdim. Mekdepde okan döwürlerim teleradioda ýaňlanýan sazlary ürç edip diňläp, bagşylaryň aýdymlaryny ýat bekledim. Şeýdip dutar meniň iň ýakyn syrdaşyma öwrüldi. 1961-nji ýylda Daňatar Öwezow adyndaky sazçylyk uçilişesinde saz ugrundan bilim aldym. Soňra Türkmen döwlet pedagogik sungat institutynyň dutar bölümini tamamladym. Döredijilige bolan ukybym meni Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň gapysyndan eltdi. Ol ýerde hem belli halypalardan sapak alyp, bilimimiň üstüni ýetirdim.

Meniň ilkinji saz mugallymym Allaberdi Allaberdiýew boldy. Halypalarym Sahy Jepbaryň, Ödeniýaz Nobatyň ýanynda on bir ýyllap sazandarlyk etdim. Ussat halypalaryň şägirdi bolmak nesibämizde bar eken. Sahy aga hemişe şeýle sargardy: «Käriňi mydam söýüp gez. Dutary eliňe alanyňda, çalan sazyňy söýüp, içine girip çal». Sazyň inçe syrlaryny öwreden halypam Türkmenistanyň halk artisti Çary Täçmämmedowdy. Halypam gaty talapkärdi, öwredýän kakuwlaryny ýarpy-ýalta kakaýsaň dagy, tä göwni ýetýänçä, işlemeli bolardy. Ine, şeýdip, 55 ýyldan bäri dutar bilen bagrym badaşdy.

— Döreden sazlaryňyz dogrusynda gürrüň beräýseňiz!

— Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň sözlerine «Sen ak atda, Sen gyratda, ganatda», «Arkadag», «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany», Allaýar Çüriýewiň sözlerine «Watan», «Türkmen gyzlary», Geldi Bäşiýewiň sözlerine «Bedewler» ýaly aýdymlaryň sazlaryny döretdim, olar diňleýjiler tarapyndan uly tolgunma bilen diňlenilýär. Bu meni diýseň begendirýär, döredijilige ruhlandyrýar.

— Halypa, maşgalaňyz baradaky gürrüň bilen söhbedimizi dowam edäýeliň!

— Döwletli maşgalam bilen bagtyýar döwrümize buýsanyp ýaşaýarys. 3 ogly, 3 gyzy ylymly-bilimli, edepli-ekramly edip ýetişdirdik. Ogullarym Kakamyratdyr Şamyrat sungat ýoluna ykbalyny baglady. Körpäm Orazmyrat bolsa «Türkmenhowaýollary» agentliginde zähmet çekýär. Gelnejeň bilen 12 agtygymyza, 3 çowlugymyza guwanyp otyrys. Agtyjaklarym Azymberdidir Dawut dutar çalmaga höwes edýärler.

— Akmyrat aga, ýaşlara berjek maslahatlaryňyz?!

— «Daglara bar», «Seýle gelseň bu daglara», «Çynarym», «Dag jerenleri» ýaly aýdymlar ýaşlarymyza nusgalykdyr. Şu ýerde halypalaryň aýdan sözlerinden ýatlap geçsem, ýerlikli bolar. «Zehin Alladan berlende, onuň eçilýän miweleri bendesini bendi edermiş» diýerdiler. Ýaşlarymyza-da sungatyň inçe dünýäsine berlip, aýdym-saza bolan zehinini kämilleşdirmeklerini arzuw edýärin.

— Siziň sungat älemindäki ýoluňyz dowamat-dowam bolup, diňleýjilere ýetirjek ajaýyp sazlaryňyzyň mahmal owazynyň belentden ýaňlanyp durmagyny arzuw edýäris!

Ýazgül ANNAÝEWA.

USSAT NEWS.

Başga makalalar
15fd6342678cf6.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Sahydursun HOJAKOWA

Mahmal owazly aýdymçyny diňläniňde, durna gözli çeşmeleriň şirinden-şirin şildireýşi ýadyňa düşýär. Çeşmeleriň her bir gaýany ýuwup-ýylmap, gatbar-gatbar daşlary yzarlap zemin sary atygsaýşy ýaly, aýdymçynyň jadylaýjy mukamy hem on iki süňňüňi elendirip, kalbyňy heýjana salýar.


15ff6f45616e92.jpeg
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel GOZLYÝEWA

Çeper döredijilikde özboluşlylygy bilen tapawutlanýan zehinli şahyrlarymyzyň biri Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň iki gezek ýeňijisi, ýazan goşgularynyň tas ählisi diýen ýaly aýdyma öwrülen, Balkan welaýat medeniýet müdirliginiň ýanyndaky Teatr studiýasynyň režissýory bolup zähmet çekýän Nurgözel Gozlyýewadyr.


15fd9c5c407b85.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde sungat ussatlarynyň ençemesi döredijilikli zähmet çekýär. Merkeziň halk saz gurallary ansamblynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Baýrammyrat SÖÝÜNOW hem şolaryň biridir. Biz ýakynda bu halypa sazanda bilen duşuşyp, onuň bilen söhbetdeş bolduk.


1602bdef06d65c.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Halbike DOWYÝEWA

«Her gülüň öz ysy bar» diýlişi ýaly, sungat äleminde-de her kimiň öz ýoly, öz dünýäsi bar. Sungat diýlen ajaýyp mukaddeslige her kimiň öz garaýşy, öz çemeleşişi bolýar. Hormatly Prezidentimiziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine uly üns bermegi netijesinde aýdymçylarymyzyň, sazandalarymyzyň, sahna ussatlarynyň öz hünärine bolan söýgüsi has-da artdy. Mylaýym sesi bilen diňleýjileri özüne maýyl edýän hoş owazly bagşy zenan Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň ýokary derejeli aýdymçy artisti, sahna ussady, Türkmenistanyň halk artisti Halbike Dowyýewadyr.


15fd25aeecb68f.jpeg
Türkmenistanyň halk artisti Orazgül APBASOWA

Türkmen teatr sungaty diýlende, ilki bilen kalbyňda hemişelik orun tutan halypa artistleriň keşpleri birin-birin göz öňüňden geçýär.