Türkmenistanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda Wodorod energetikasy merkezi işläp başlady

18:42 28.04.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3388/original-1626a99aa53625.jpeg

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda açylan Wodorod energetikasy merkezi öz işine başlady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.

Bu Merkeziň döredilmegi Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ilerletmek boýunça ädimleriniň netijesidir. Onuň esasy wezipesi — ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak we bu ugurda halkara ylmy hyzmatdaşlygyyny ýola goýmak, ylmy-barlag işlerini geçirmek, Türkmenistanda wodorod-energetika pudagyny döretmek we ösdürmek maksady bilen önümçilige innowasion ylmy-bilim maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak bolup durýar.

Täze Merkeziň işi 2022-2023-nji ýyllar üçin wodorod energetikasy ulgamynda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça Ýol kartasyynyň çäklerinde hereketleriň meýilnamasyny we wezipeleri durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

ÝHHG-niň wekilleriniň Wodorod energetikasy merkeziniň hünärmenleri hem-de nebitgaz ýokary okuw mekdebiniň talyplary bilen ilkinji duşuşygy fewral aýynyň ahyrynda geçirildi. Oňa gatnaşyjylar wodorod energetikasynyň ösüşiniň geljegini, bu ugurda ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselelerini maslahatlaşdylar.

Şondan soň, wodorod energetikasyny ulgamynda daşary ýurt tejribesini öwrenmeklige bagyşlanan türkmen-ýapon maslahaty geçirildi. Aprel aýynyň başynda Merkeziň iş topary, şeýle hem ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar-talyplar düzümi wodorod energetikasyny senagat taýdan peýdalanmak ulgamynda ählumumy hyzmatdaşlyk boýunça UNIDO-nyň Birinji mejlisine gatnaşdylar. Duşuşykda guramanyň agza döwletleri «ýaşyl» wodorody öndürmekde ählumumy hyzmatdaşlygyň ösüşi we tejribe alyşmak meselelerini maslahatlaşdylar.

HNGU-nyň hünärmenleri şeýle hem Atom energeiýasy boýunça Halkara agentliginiň (MAGATE) guramagynda geçirilen «Pudagy ösdürmk üçin atom-wodorod energetikasyny senagat taýdan özleşdirmegiň ýol kartasyny işläp taýýarlamak» mowzugy boýunça maslahata hem gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň «Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri» ylmy-tejribe merkeziniň we HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkeziniň guran «Türkmenistanda wodorod energetikasyny ösdürmegiň ähmiýeti» ylmy-amaly maslahaty nobatdaky çäre boldy.

Geljekde Merkeziň hünäärmenleri dünýä tejribesini öwrenmegiň esasynda Türkmenistanda wodorod energiýasyny öndürmegiň öňdebaryjy innowasion tehnologiýasyny ornaşdyrmak boýunça teklipleri işläp taýýarlarlar.

Başga makalalar
1622a123146174.jpeg
Medeniýet ministrliginiň hasabynda duran binany Suratkeşler birleşigine hususylaşdyrmak tabşyryldy

Medeniýet ministrliginiň hasabynda duran binany Suratkeşler birleşigine hususylaşdyrmak tabşyryldy.


16102b0f33e604.jpeg
TNGIZT-niň täze önümi

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze görnüşli Jet A-1 awiakerosini öndürilip başlandy. Ol kärhananyň öndürýän ТС-1 uçar ýangyjynyň ýewropa görnüşidir.


161019d463d0fd.jpeg
Türkmenistan Owganystanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi

Owganystanyň mlli statistika we habarlar müdirliginiň (NSIA) çap eden maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistan OYR-niň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi.


161013adf7b535.jpeg
Türkmenistan–Gruziýa: nebit önümleriniň eksporty artýar

Şu ýyl Türkmenistanda öndürilýän önümleriň Gruziýa iberilen mukdary 2,5 essä golaý ýokarlandy.


16229b4c6540fd.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konsernine «Tatneft» AGPJ bilen goşmaça ylalaşygy baglaşmaga ygtyýar berildi

«Türkmennebit» döwlet konsernine «Tatneft» AGPJ bilen goşmaça ylalaşygy baglaşmaga ygtyýar berildi.