Tutularyň oýlanyp tapylyşy

15:34 05.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3440/original-16273a84e59226.jpeg

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.

Gadymy adamlar sowuk şemaldan we Günüň ýiti şöhlesinden goranmak üçin gowaklaryň agzyna haýwanlaryň derisini örtüpdirler. Wagtyň geçmegi bilen, tutular öýleriň içki bezeginiň (interýeriniň) aýrylmaz bölegine öwrülipdir. Her bir ýurduň howa ýagdaýyna we medeni özboluşlylygyna görä, tutular dürli zatlardan taýýarlanypdyr. Hindistanda, Hytaýda, Fransiýada we Italiýada tutulary ýüpek matalardan taýýarlamak däp bolupdyr. Angliýa, Şotlandiýa ýaly ýurtlarda ýüň matalardan taýýarlanan tutular ýörgünli bolupdyr. Aziýa we Amerika ýurtlarynda tutulyk üçin pagtadan dokalan nah matalar saýlanyp alnypdyr. Gündogar Ýewropa ýurtlarynda zygyrdan dokalan kendir matalardan taýýarlanan tutulara uly isleg bildirilipdir.

Häzirki wagtda tutularyň ştor, týul, žalýuz ýaly dürli özboluşly aýratynlyklara eýe bolan görnüşleri ýörgünlidir. Jaýlaryň, binalaryň gurluşyk taslamalary taýýarlananda olaryň durmaly ýerleri hökmany tertipde göz öňünde tutulýar. Olar öý-içerini Günüň ýiti şöhlesinden goramak bilen bir wagtda gözelligini, gözegelüwliligini hem artdyrýarlar

Oguzhan MURADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.